แนวโน้มผลงานของสภาวิทย์

Journal

บทความของสภาวิทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเพกา เสนาะเมือง, อาจารย์, inนายกัญญาภา อร่ามรักษ์, อาจารย์, inนายสภาวิทย์ ด่านธำรงกูล, อาจารย์, "ภูมิปัญญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบ้าน บริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรี", หน้าจั่ว, ปีที่ 24, ฉบับที่ 24, กันยายน 2009 - สิงหาคม 2010, หน้า 147-165

Conference

การนำเสนอบทความของสภาวิทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสภาวิทย์ ด่านธำรงกูล, อาจารย์, "The Sufficient House: Housing Design for Suburban Bangkok Based on Sufficiency Economy Philosophy", EAAE/ARCC Conference on Architectural Research: Cities in Transformation - Research & Design (EAAC/ARCC 2012), 9 มิถุนายน - 9 กันยายน 2012, มิลาน สาธารณรัฐอิตาลี
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490107]

แสดงความคิดเห็น

(0)