แนวโน้มผลงานของรัฐภูมิ

Journal

บทความของรัฐภูมิ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

Publish Year International Journal 1
2018 inนายรัฐภูมิ ปาการเสรี, อาจารย์, exChunkao, K., inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Physical characteristics of Bangkok and its urban heat island phenomenon", Building and Environment, ปีที่ 143, สิงหาคม 2018, หน้า 561-569
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490106]