แนวโน้มผลงานของธิติชัย

Journal

บทความของธิติชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

Publish Year International Journal 2
2021 inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, อาจารย์, "Molecular identification of Trichuris trichiura and Hymenolepis diminuta in long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Lopburi, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 884-888
2021 inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, exสพ.ญ.สุภกานต์ แก้วโชติ, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, อาจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต มังกิจ, อาจารย์, inนางสกุลจิตร วิเชียรโชติ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection and genetic characterization of “Candidatus Mycoplasma haemomacaque” infection among long-tailed macaques (Macacafascicularis) in Thailand using broad-range nested polymerase chain reaction assay", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 943-948

Conference

การนำเสนอบทความของธิติชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

Publish Year National Conference 3
2017 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inนางสาวนิชนันต์ สินส่องแสง, inนางสกุลจิตร วิเชียรโชติ, inนางสาวณัฐ ภู่สันติสัมพันธ์, "Quality Control Materials from Preserved Dog Blood for Routine Analysis by Automated Cell Analyzer", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exน.ส.ธมลวรรณ ทศปารมีญาณรุจี, exน.ส.พิจิตรา รองดอน, exน.ส.จารุมน ทองหยู, exน.ส.ดวงชนก อำนวยยนต์วารี, exน.ส.นันทพร ตันเจริญ, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, อาจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เชื้อสตาฟฟิโลคอคคัยที่ดื้อต่อยาเมธิซิลินและดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิดในสุนัขและเจ้าของ", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดลฤดี ฉายศิริ, inดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย, อาจารย์, inนางสาวสุพจนา เจริญสิน, อาจารย์, inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพน้ำด้านโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ต. เพนียด อ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี", การประชุมวิชาการการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน, 21 - 23 มกราคม 2010, หนองคาย ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490099]