แนวโน้มผลงานของฐิติวรรณ

Journal

บทความของฐิติวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 4
2011 exSthitpattanapongsa, P., inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An equivalent 3D Otsu's thresholding method", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 7087 LNCS, ฉบับที่ PART1, พฤศจิกายน 2011, หน้า 358-369
2008 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChandra Kambhamettu, "An image analysis suite for spot detection and spot matching in two-dimensional electrophoresis gels.", ELECTROPHORESIS, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 706-715
2006 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKambhamettu C., "A framework for multiple snakes and its applications", Pattern Recognition, ปีที่ 39, ฉบับที่ 9, กันยายน 2006, หน้า 1555-1565
2006 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKambhamettu, C, exStone, M, "A hierarchical method for 3D rigid motion estimation", COMPUTER VISION - ACCV 2006, PT II, ปีที่ 3852, กันยายน 2006, หน้า 791-800
Publish Year National Journal 2
2010 inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sensor Network Architecture and Its Applications in Telemetry Systems", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 13-18
2009 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Survey on differential geometry", วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 10-23

Conference

การนำเสนอบทความของฐิติวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Publish Year International Conference 9
2013 exSettaporn Sriwilai, exThitiporn Chanwimaluang, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTsuyoshi Isshiki, "A Land Cover Mapping Algorithm Based on the Level Set Method", The 2013 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2013) , 24 - 26 มกราคม 2013, อัมพวา สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 exSettaporn Sriwilai, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThitiporn Chanwimaluang, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTsuyoshi Isshiki, "A super-resolution mapping algorithm based on the level set method", The 2013 10th International Conference onElectrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)., 15 - 17 พฤษภาคม 2013, กระบี่ ประเทศไทย
2012 exพุฒิพงศ์ สถิตย์พัฒนพงศา, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multilevel Otsu's thresholding method with an equivalent 3D Otsu's method", 21st International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 11 - 15 พฤศจิกายน 2012, Tsukuba ญี่ปุ่น
2011 exSthitpattanapongsa, P., inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A two-stage Otsu's thresholding based method on a 2D histogram", Proceedings - 2011 IEEE 7th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing, ICCP 2011, 25 สิงหาคม 2011
2011 exSthitpattanapongsa, P., inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An equivalent 3D Otsu's thresholding method", 5th Pacific-Rim Symposium on Video and Image Technology, PSIVT 2011, 20 พฤศจิกายน 2011, Gwangju สาธารณรัฐเกาหลี
2009 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสิมิลัน อาศัยพานิช, "ระบบวัดขนาดปลาอัตโนมัติโดยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 4 - 6 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Approach for Spot Matching in 2-D Electrophoresis Gels", International Conference on Image Processing (ICIP), 8 ตุลาคม - 11 กันยายน 2006, Atlanta จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Hierarchical Method for 3D Rigid Motion Estimation", Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 13 - 16 กันยายน 2006, Hyderabad สาธารณรัฐอินเดีย
2006 inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Approach for Spot Detection of 2-D Electrophoresis Images", 12th International Conference on Biomedical Engineering, 14 กันยายน 2006, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 10
2012 exจักรพันธ์ ยกเซ็น, exปารเมศ ลิ้มตระกูล, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบสแกนวัตถุสามมิติด้วยอุปกรณ์คิเนค", The 4th ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD), 21 - 22 มิถุนายน 2012, ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย
2012 exเบญจรงค์ กัลยานมิตตา , exอิทธิพงศ์ ลี้จินดา , exศิรวัชร พิทักษ์สฤษดิ์ , inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โป้งแปะ: เกมซ่อนหาแบบหลายผู้เล่น", The 4th ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD), 21 - 22 มิถุนายน 2012, ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย
2012 exบรรจงภรณ์ เตพิมลรัตน์, exเสกสรรค์ อุ่นแสงจันทร์, exนันท์ดนัย ติงสมบัติยุทธ์, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบแปลตัวอักษรภาษามือไทยโดยใช้อุปกรณ์คิเนค", The 4th ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD), 21 - 22 มิถุนายน 2012, ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย
2012 exเลอพงศ์ ชัยสิงหาญ , exวิริยะ มนตรีวสุวัฒน์ , exเอกลักษณ์ วชิรตรังสฤษดิ์ , inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ยุทธการพระพิรุณ: เกมฝึกสมองบนระบบปฏิบัติการณ์ไอโอเอส", The 4th ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD), 21 - 22 มิถุนายน 2012, ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย
2012 exวรวุฒิ เปรมกมลมาศ , exอาภัสสร ชูลิขิต , inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบคัดแยกคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว", The 4th ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD), 21 - 22 มิถุนายน 2012, ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย
2011 exนางสาวญาณภัทธ เรืองนวกิจ, exนายบุณยไชย จันทร์เทียน, exนางสาวดวงรัตน์ ศิลานุภาพ, exนายพุฒิพงศ์ สถิตย์พัฒนพงศา, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบประมวลผลและจัดการข้อสอบปรนัยราคาประหยัด", The 3rd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD), 5 - 6 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exวสันต์ ศรีธัญญลักษณา, exภูผา สังข์สาย, exศิริทรัพย์ อำนาจศิริสุข, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เกมออนไลน์แบบหลายผู้เล่นในระบบสามมิติบนโทรศัพท์เคลี่อนที่", The 3rd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD), 5 - 6 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exกีรติพงศ์ อุกะโชค, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "World of Creativity 3D: A Fun Approach to Learn Java Programming", The 3rd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD), 5 - 6 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exติยพร พุฒิกนก, exสุพรรษา อาษากิจ, exพุฒิพงศ์ สถิตย์พัฒนพงศา, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบคัดแยกสายพันธุ์กล้วยไม้โดยคุณลักษณะภาพ กรณีศึกษากล้วยไม้สกุลหวายของไทย", The 3rd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD), 5 - 6 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนายศรัญญู หล้ามุงคุณ, exนายพุฒิพงศ์ สถิตย์พัฒนพงศา, exนายณัฐนันท์ จันสุริยวงศ์, exนายณัฐกิตติ์ พูพัฒน์ศิริกร, exนายวิทยา จิรัฐิติเจริญ, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีตรวจคำตอบแบบปรนัย สำหรับระบบตรวจข้อสอบต้นทุนต่ำ", The 2nd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD), 10 - 12 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490095]