Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • M.Sc.(Aquaculture), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย , ไทย, 2534
  • Ph.D.(Environment and Resource Studies) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2553

  แนวโน้มผลงานของณรงค์

  Journal

  บทความของณรงค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาประมง

  Publish Year International Journal 2
  2018 exสมศักดิ์, inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์, อาจารย์, "The relationship between land use and water quality in Bangpakong estuary, Thailand", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 24-31
  2003 exRatcha Chaichana, exChaumlong Arunlertaree, exBoonsong Srichareondham, inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, "Quantity and Distribution of Plant Nutrients on Eutrophication in Bang Pra Reservoir, Chonburi Province.", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 37: 90-100, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2003, หน้า 90-100
  Publish Year National Journal 3
  2020 exธัญญรัตน์ ชัยฉิม, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวชมโลมาสีชมพู อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช", วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 14-24
  2018 exบุษกร ก้อนทอง, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, "ความเต็มใจจ่ายของผู้ใช้บริการต่อคุณลักษณะพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร", วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 1-12
  2014 exนางสาวเบญจวรรณ ยศเสนา, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, "มูลค่าผลประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้า", วารสารประชากรศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, กันยายน 2014, หน้า 19-41

  Conference

  การนำเสนอบทความของณรงค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาประมง

  Publish Year International Conference 4
  2011 inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, exDr.Sansane Choowaew, "Wise Use of Razor clams (Flagship species) at Don Hoi Lot Tidal Flat: Ramsar Site in Thailand.", The 2nd China Wetland Cultural Festival & Asian Wetland Symposium., 11 - 13 ตุลาคม 2011, Wuxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
  2010 inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, "Selectivity of fishery activities on species of fishes in Pasak Jolasid reservoir, Lop Buri province, Thailand", Coastal Zone Asia-Pacific Conference World Small-Scale Fisheries Congress 2010 (WSFC 2010), 17 - 22 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, exSiriporn Boondaow, "Species Diversity of Phytoplankton found in Maeklong Estuary, Samut Songkram Province, Thailand.", Proceeding of International Seminar on Wetlands & Sustainability. Kulliyyah of Architecture & Environmental Design International Islamic University Malaysia.2007, 4 - 6 กันยายน 2007, Johor มาเลเซีย
  2005 inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลทางด้านทรัพยากรประมงภายหลังการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี", The 11th Wrold Lake ConFerence [Nairobi Kenya], 31 ตุลาคม 2005, Nairobi สาธารณรัฐเคนยา
  Publish Year National Conference 7
  2019 exธัญญารัตน์ ชัยฉิม, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, "ความเต็มใจจ่ายของนักทอ่งเที่ยวต่อการท่องเที่ยวชมโลมาสีชมพู อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 20 กรกฎาคม 2019, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
  2017 exอรวรรณ เวชไชโย, inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม, "การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และเวลาของคุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำมูลตอนล่าง", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขา ประมง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ., 23 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
  2017 exนางสาวบุษกร ก้อนทอง, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณลักษณะพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2560, 30 มิถุนายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
  2017 inดร.หทัยรัตน์ สุดตา, exสุภาวิณี ทัศนสุวรรณ, inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, "ชนิดและการแพร่กระจายของหอยตลับในประเทศไทย", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10, 29 - 31 พฤษภาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
  2006 exสุธาจรี เย็นมาก, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของปลานิลและปลาสวายในการบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อปลาช่อน (Channa striata)", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, "องค์ประกอบชนิดของลูกปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2005 exนฤชิต เสาวคนธ์, inนายประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์, inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายชนิดของปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี", กรประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้งที่ 43, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490090]