แนวโน้มผลงานของเกื้อกูล

Journal

บทความของเกื้อกูล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

Publish Year International Journal 21
2017 exTrakarnpaiboon, S, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exYang, ST, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "L-Lactic acid production from liquefied cassava starch by thermotolerant Rhizopus microsporus: Characterization and optimization", PROCESS BIOCHEMISTRY, ปีที่ 63, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2017, หน้า 26-34
2017 exPoonsrisawat, A, exPaemanee, A, exWanlapatit, S, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exEurwilaichitr, L, exChampreda, V, "Simultaneous saccharification and viscosity reduction of cassava pulp using a multi-component starch- and cell-wall degrading enzyme for bioethanol production", 3 BIOTECH, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017
2017 exTrakarnpaiboon, S., inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exSakai, K., inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Enhanced production of raw starch degrading enzyme using agro-industrial waste mixtures by thermotolerant Rhizopus microsporus for raw cassava chip saccharification in ethanol production", Preparative Biochemistry and Biotechnology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 8, มกราคม 2017, หน้า 813-823
2015 exTran, T., exDa, G., exMoreno-Santander, M.A., exVรฉlez-Hernรกndez, G.A., exGiraldo-Toro, A., inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exDufour, D., "A comparison of energy use, water use and carbon footprint of cassava starch production in Thailand, Vietnam and Colombia", Resources, Conservation and Recycling, ปีที่ 100, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 31-40
2014 exKwon, H.-J., exSunthornvarabhas, J., exPark, J.-W., exLee, J.-H., exKim, H.-J., inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exCho, D., "Tensile properties of kenaf fiber and corn husk flour reinforced poly(lactic acid) hybrid bio-composites: Role of aspect ratio of natural fibers", Composites Part B: Engineering, ปีที่ 56, ฉบับที่ -, มกราคม 2014, หน้า 232-237
2014 exSoison, B, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exPrinyawiwatkul, W, "Physico-functional and antioxidant properties of purple-flesh sweet potato flours as affected by extrusion and drum-drying treatments", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 2067-2075
2014 exSunthornvarabhas, J, exThumanu, K, exLimpirat, W, exKim, HJ, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Assessment of material blending distribution for electrospun nanofiber membrane by Fourier transform infrared (FT-IR) microspectroscopy and image cluster analysis", INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, ปีที่ 66, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 141-145
2014 exPoonsrisawat, Aphisit, exWanlapatit, Sittichoke, exPaemanee, Atchara, exEurwilaichitr, Lily, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exChampreda, Verawat, "Viscosity reduction of cassava for very high gravity ethanol fermentation using cell wall degrading enzymes from Aspergillus aculeatus", PROCESS BIOCHEMISTRY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2014, หน้า 1950-1957
2014 exSilaket, Pawinee, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exThierry Tran, exWansuksri, Rungtiva, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Thermal properties of esterified cassava starches and their maltodextrins in various water systems", STARCH-STARKE, ปีที่ 66, ฉบับที่ 11-12, พฤศจิกายน 2014, หน้า 1022-1032
2013 exSunthornvarabhas, J., inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exChase, G.G., exKim, H.-J., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Physical structure behavior to wettability of electrospun poly(lactic acid)/polysaccharide composite nanofibers", Advanced Composite Materials, ปีที่ 22, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2013, หน้า 401-409
2013 exLertphanich, S, exWansuksri, R, exTran, T, exDa, G, exNga, LH, exDufour, D, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Comparative study on physicochemical properties of ensete and water caltrop with other root, tuber, and legume starches", STARCH-STARKE, ปีที่ 65, ฉบับที่ 11-12, พฤศจิกายน 2013, หน้า 1038-1050
2013 exKetkakomol, S., exLerksomlan, T., exClรฉment-Vidal, A., exChantuma, P., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exThaler, P., exDrevet, P., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exGohet, E., exLacote, R., "Starch synthesis and mobilization in wood and bark of rubber tree, in relation with latex production, (1) methodological approach", Advanced Materials Research, ปีที่ 844, ฉบับที่ -, กันยายน 2013, หน้า 15-19
2011 exSunthornvarabhas, J., inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Electrospun polylactic acid and cassava starch fiber by conjugated solvent technique", Materials Letters, ปีที่ 65, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2011, หน้า 985-987
2010 exChotineeranat, S., exWansuksri, R., inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exพิพัฒน์ วีระถาวร, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of calcium ions on ethanol production from molasses by Saccharomyces cerevisiae", Sugar Tech, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2010, หน้า 120-124
2009 exLaohaphatanaleart, Kamlai, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBertoft, Eric, "A Study of the Internal Structure in Cassava and Rice Amylopectin", Starch/Staerke, ปีที่ 61, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2009, หน้า 557-569
2008 exTran, T, exThitipraphunkul, K, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of starch modifications and hydrocolloids on freezable water in cassava starch systems", Starch/Staerke, ปีที่ 60, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 61-69
2008 exYotsawimonwat, S, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exKaewvichit, S, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exJane, JL, exSirithunyalug, J, "Effect of pH on complex formation between debranched waxy rice starch and fatty acids", INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2008, หน้า 94-99
2008 exTimbuntam, W, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exTokiwa, Y, "Application of bipolar electrodialysis on recovery of free lactic acid after simultaneous saccharification and fermentation of cassava starch", BIOTECHNOLOGY LETTERS, ปีที่ 30, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2008, หน้า 1747-1752
2008 exJirapa Pongjanta, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, "Enzymes-Resistant Starch (RS III) from Pullulanase- Debranched High Amylose Rice Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 198-205
2007 exTran, T, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Gelatinization and thermal properties of modified cassava starches", Starch/Staerke, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 46-55
2007 exKoroteeva, Dasha A., exKiseleva, Valentina I., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exBertoft, Eric, exYuryev, Pavel V., exYuryev, Vladimir P., "Structural and thermodynamic properties of rice starches with different genetic background: Part 1. Differentiation of amylopectin and amylose defects", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2007, หน้า 391-403

Conference

การนำเสนอบทความของเกื้อกูล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ

Publish Year International Conference 1
2013 exKetkakomol, S., exLerksomlan, T., exClรฉment-Vidal, A., exChantuma, P., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exThaler, P., exDrevet, P., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exGohet, E., exLacote, R., "Starch synthesis and mobilization in wood and bark of rubber tree, in relation with latex production, (1) methodological approach", 1st Asia Pacific Rubber Conference 2013, APRC 2013, 5 กันยายน 2013
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490072]