แนวโน้มผลงานของพนิดา

Conference

การนำเสนอบทความของพนิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, exนางสาวศิรีนรี สุพรรณสมพร , exWarinee KITPRECHAWANICH, exYupa PANKAEW, "การขยายพันธุ์ต้นพะยูงด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", 2nd International Symposium on Agricultural Technology:Global Agriculture Trends for Sustainability, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, exSupanasomporn S, inนายยุทธนา บรรจง, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "Micropropagation of Melaleuca cajuputi Powell", ComBio2015 (Combined ASBMB, ASPS, ANZSCDB, NZBMB and NZSPB Annual Meeting) , 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2015, เมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 3
2016 inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, "Propagation techniques for Dendrobium crumenatum Sw", The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016” (APOC12), , 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, inนางสาววิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inนางยุพา ปานแก้ว, "การเพิ่มปริมาณยอดปลอดเชื้อพะยูงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 (วทท38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inนางสาววิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, inนายเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, "การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์บอระเพ็ดโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490055]