แนวโน้มผลงานของดลฤดี

Journal

บทความของดลฤดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

Publish Year National Journal 1
2010 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดลฤดี ฉายศิริ, inดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย, อาจารย์, "การปนเปื้อนของเมลามีนในอาหารสัตว์", วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010

Conference

การนำเสนอบทความของดลฤดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จอมขวัญ มีรักษ์, อาจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดลฤดี ฉายศิริ, exอ. ดร.. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Tsuyoshi Imai, "Rapid isolation and screening of phototrophic bacteria for biohydrogen production", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 26 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดลฤดี ฉายศิริ, inดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย, อาจารย์, inนางสาวสุพจนา เจริญสิน, อาจารย์, inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพน้ำด้านโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ต. เพนียด อ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี", การประชุมวิชาการการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน, 21 - 23 มกราคม 2010, หนองคาย ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490039]