Person Image

Administration

Education

  • ปร.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย
  • สค.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • น.ม. , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
  • ร.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

แนวโน้มผลงานของกังสดาล

Journal

บทความของกังสดาล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, "Model of Elderly Entrepreneurial Networks to Strengthen the Community Economy", International Journal of Innovation, Creativity and Change. , ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 259-268
2018 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "Guideline on Promotion of Community Participation in the Farmer Market", PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 51-59
Publish Year National Journal 9
2018 exนางสาวปิยวัลย์ ศรีสุตโต, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมสุขภาพของพนักงานศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่", วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 35-49
2018 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "สภาพและปัญหาการทำเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี", วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 127-148
2017 exนางสาวศศิรัตน์ จันทร์ชู, inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "ความไว้วางใจของพนักงานต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สุวรรณภูมิ", วารสารวิทยาการจัดการ (Journal of Management Sciences), ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 109-134
2017 inนายปุรินทร์ นาคสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอังกูร หงษ์คณานุเคราะห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษา "ชุมชนเกษตรกรรม" ที่ จ.นครปฐม", วารสารวิจัยสังคม, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 77-106
2015 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการป่าโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนร่มโพธิ์ทอง อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 19-31
2014 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพเหนือ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 67-80
2014 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองในบริบทของสังคมไทย", วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 39-54
2013 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของชุมชนเมือง: กรณีศึกษาปัญหาการพัฒนาด้านกายภาพของชุมชนหมู่บ้านธนะธานี เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร", วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 121-137
2013 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "พัฒนาการทางแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในบริบทของศาสตร์ต่างๆ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 24-36

Conference

การนำเสนอบทความของกังสดาล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Publish Year National Conference 2
2020 exนายณัฐวัตร เธียรสิริ, inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านสันติชลเป็นหม่บ้านท่องเที่ยว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 10 "สถาบันอุดมศึกษาไทย: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน", 22 พฤษภาคม 2020, หางดง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 exนางสาวณัฐกานต์ เสนคำสอน, inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "การเตรียมความพร้อมของชุมชนสู่การสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี", 11th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 25 - 26 พฤษภาคม 2020, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490024]