แนวโน้มผลงานของนวรัตน์

Conference

การนำเสนอบทความของนวรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Publish Year National Conference 1
2006 inนางนวรัตน์ สุรินทร์วงศ์, อาจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "ผลของการใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกต่อคุณสมบัติทางเคมีในกระบวนการผลิตขนมจีนแป้งหมัก", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490009]