แนวโน้มผลงานของฐากูร (นิสิต)

Conference

การนำเสนอบทความของฐากูร (นิสิต) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฐากูร (นิสิต) กู้เกียรติกูล, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Estimation of phase separation of pasteurized drinking yogurt", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฐากูร (นิสิต) กู้เกียรติกูล, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phase separation prediction of pasteurized drinking yogurt with artificial neural network Modeling", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10, 1 - 3 เมษายน 2009, อ. เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480989]