แนวโน้มผลงานของสมชัย

Journal

บทความของสมชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาปฐพีวิทยา

Publish Year International Journal 41
2022 exRatanavirakul, P., inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Effect of co-application of phosphate rock with organic wastes on P fractions in a tropical loamy sand soil", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 85-94
2022 exPrombut, N., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์, "Response of Cassava to Potassium Fertilization in a Tropical Sandy Typic Paleustult Amended with Burnt Rice Husk for Two-Consecutive Years", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 exRatanavirakul, P., inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exKheoruenromme, I., "Using Soil P Tests and P-Sorption Index to Predict P Requirement for Cassava Grown in Tropical Upland Sandy Soils", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022
2022 exRatanavirakul, P., inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exKheoruenromme, I., "Enhancement Effect of Cassava Starch Manufacturing Wastes on Availability and Fate of P from Thai Phosphate Rocks in Sandy Typic Paleusults: An Incubation Study", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ตุลาคม 2022
2022 exSukkaew, W., inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Response of cassava (Manihot esculenta Crantz) to calcium and potassium in a humid tropical upland loamy sand soil", Annals of Agricultural Sciences, ปีที่ 67, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, หน้า 204-210
2021 exNapat Sirisuntornlak, exHayat Ullah, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, exAvishek Datta, "Interactive Effects of Silicon and Soil pH on Growth, Yield and Nutrient Uptake of Maize", Silicon, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 289-299
2021 exNapat Sirisuntornlak, exHayat Ullah, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, ex Avishek Datta, "Effect of seed priming with silicon on growth, yield and nutrient uptake of maize under water-deficit stress", Journal of Plant Nutrition, ปีที่ 44, ฉบับที่ 13, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1869-1885
2021 exApitsara Charoenphon, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Effect of Mg rates from different sources on cassava grown in Typic Paleustults", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCE, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 15-22
2020 exSUKITPRAPANON, T., inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exGILKES, R.J., "Nature of redox concentrations in a sequence of agriculturally developed acid sulfate soils in Thailand", Pedosphere, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, หน้า 390-404
2020 exApitsara Charoenphon, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Dissolution of Mg Fertilizer and Its Availability in Cassava in Tropical Upland Soils", COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS , ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, หน้า 236-249
2020 exSaychol Sukyankij, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Assessment of Soil Zn Availability for Khao Dok Mali 105 Rice: a Case study in Thailand", Journal of Crop Science and Biotechnology, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 181-190
2020 exจันทิมา แช่มเงิน, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Response of Cassava, Huay Bong 80 Variety, Grown in an Ustic Quartzipsamment, to Chicken Manure and Potassium Fertilizer", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 51, ฉบับที่ 22, พฤศจิกายน 2020, หน้า 2765-2777
2020 exรมิดา ขันตริกรม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "Water stable aggregate distribution of lowland, humid, tropical, salt-affected soils", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 255-264
2019 exMasamichi Takahashi, exKeizo Hirai, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exPitayakon Limtong, exChaveevan Leaungvutivirog, exSamreong Panuthai, "Atypical Pattern of Soil Carbon Stocks along theSlope Position in a Seasonally Dry Tropical Forestin Thailand", Forests, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 1-12
2019 exSasiprapa Sinsuk, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Phosphorus availability in different aggregate sizes of tropical red soils amended with cassava starch waste", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2019 - สิงหาคม 2020, หน้า 179-187
2019 exPattamit Sasirat, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Influence of Tropical Climate Parameters on Properties of Acid Sulfate Soils for Sustainable Oil Palm Cultivation", International Journal of Agronomy, ปีที่ 2019, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1-13
2018 exKazi Kaimul Islam, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "Carbon Sequestration in Relation to TopographicAspects and Land Use in Northeast of Thailand", International Journal of Environment and Climate Change, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 138-151
2018 exTeeranuch Opachat, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Major plant nutrient release in jasmine rice growing soils amended with biochar and organic wastes: an incubation study", International Journal of Soil Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, หน้า 9-17
2018 exMutchima Phun-iam, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Yield response of cassava Huay Bong 80 variety grown in an Oxyaquic Paleustult to cassava starch waste and nitrogen fertilizer", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 573-580
2016 inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exGILKES, R.J., "Amounts and associations of heavy metals in paddy soils of the Khorat Basin, Thailand", Geoderma Regional, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, หน้า 120-131
2016 exVannak Rann, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "Response of KDML105 and RD41 rice varieties grown on a Typic Natrustalf to granulated pig manure and chemical fertilizers", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2016, หน้า 104-113
2016 exSUKITPRAPANON, T., inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exGILKES, R.J., "A comparison of potential, active and post-active acid sulfate soils in Thailand", Geoderma Regional, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 346-356
2016 exAran Phiwngam, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Effects of soil moisture conservation practice, irrigation and fertilization on Jatropha curcas", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 6, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 454-459
2015 exThippawan Kongthod, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exWanpen Wiriyakitnateekul , "Effects of Biochars and Other Organic Soil Amendments on PlantNutrient Availability in an Ustoxic Quartzipsamment", Pedoshere, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2015, หน้า 790-798
2015 exนางสาวจิรัชญา แสนยะ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Potential of Paddy Soils for Jasmine Rice Production in Si Sa Ket Province, Northeast Thailand", Asian Journal of Crop Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 34-47
2015 exRadika S. Malawwathanthri, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "A Suitability Comparison among Four HydroponicSolutions for Growing Lettuce (Lectuca sataiva L.var. green oak)", American Transaction of Engineering & Applied Science, ปีที่ 4 (1), ฉบับที่ 1, มกราคม 2015
2015 exWanrapee Suwanprapa, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Relationship between Soil Properties and the Aggregation of Tropical Forest Soils in Thailand", Kasetsart J. (Nat.Sci.), ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 361-374
2015 exPimprapa Sinkumkoon, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exPreecha Petprapai, exRoongnapa Bowichean, "Influences of Green Manures and N-fertilizer Management on Nutrient Uptakes and Yield of Cassava on a Degraded Sandy Soil", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 375-389
2014 exสุวิภาภรณ์ เจ็ดรัมย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "Soil Amendments Effect on Yield and Quality of Jasmine Rice Grown on Typic Natraqualfs, Northeast Thailand", International Journal of Soil Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มีนาคม - มิถุนายน 2014, หน้า 37-54
2014 exYuttakarn Kaewkamthong, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exดร. วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "Alleviation of Soil Compaction Problem for Growing Cassava on a Typic Paleustult, Northeast Thailand", Asian Journal of Crop Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2014, หน้า 334-344
2014 exSinkumkoon, Pimprapa, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Green Manure and N Fertilizer Rate Effects on Cassava and Sweet Corn Sequential Cropping in a Sandy Typic Plinthustult", SOIL SCIENCE, ปีที่ 179, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2014
2014 exKazi Kaimul Islam, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "Relationship between Carbon Sequestration and Physico-Chemical Properties of Soils in Salt-Affected Areas, Northeast Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 560-576
2014 exวลัยลักษณ์ สายแก้ว, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Response of Jatropha curcas grown on an Ultic Paleustalf to Chemical Fertilizers and Compost", Asian Journal of Crop Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2014, หน้า 362-372
2013 exรุ่งนภา โบวิเชียร, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Green Manuring Effect on Yield of Cassava-Sweet Corn Sequential Cropping on Degraded Sandy Soil, Northeast Thailand", Kasetsart J., ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2013, หน้า 342-357
2011 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Short-term Tillage Effect on Properties of an Arenic Haplustult under Maize Cultivation in Tropical Savanna Climate, Northeast Thailand.", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 41-51
2011 exChanissada Phunmuang, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "Morphological and Physical Properties of Fragipan inContrasting Material Derived Soils", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 103-113
2011 exMasamichi Takahashi, exKeizo Hirai, exPitayakon Limtong, exChaveevan Leaungvutivirog, exSamreong Panuthai, exSongtam Suksawang, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Topographic variation in heterotrophic and autotrophic soil respiration in a tropical seasonal forest in Thailand", Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 452-463
2010 exNutthakarn Wichaikam, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exW. Sakchoowong, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seasonal and Habitat-Specific Differences in Soil Insect Abundancefrom Organic Crops and Natural Forest at the Ang KhangRoyal Agricultural Station, Chiang Mai, Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2010, หน้า 231-237
2009 exWittaya Jindaluang, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Diversity and Fertility of Soils in Doi Inthanon Area,Chiang Mai Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2009, หน้า 1-8
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exStephen Nortcliff, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Interpretability Comparison between Soil Taxonomic and Fertility Capability Classification Units: A Case of Some Major Cassava Soils in Northeast Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2009, หน้า 9-18
2009 exMasamichi Takahashi, exKeizo Hirai, exPitayakon Limtong, exChaveevan Leaungvutivirog, inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, exSamreong Panuthai, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Soil Respiration in Different Ages of Teak Plantations in Thailand", JARQ - Japan Agricultural Research Quarterly, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2009, หน้า 337-343
Publish Year National Journal 69
2021 exน.ส.วรรณรีย์ คนขยัน, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาทักษะการส่งเสริมการเกษตร ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 119-129
2021 exศรัทธา บุญรอด, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนฤมล จันทร์จิราวุฒิกุล, "Characteristics and fertility capability of cassava growing soils under different annual rainfall conditions in Northeast Thailand", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 1034-1046
2021 exวรรณรีย์ คนขยัน, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการในการพัฒนาตนเองของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 231-238
2021 exวิริดา ชื่นสมบัติ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลสะสมของเพอร์ไลต์ และมูลไก่แกลบต่ออัตราปุ๋ยเคมีและปุ๋ยสังกะสีทางใบที่ใช้กับ มันสำปะหลังในชุดดินวาริน", แ่ก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 1515-1529
2021 exสุดารัตน์ จิตเขม้น, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม, อาจารย์, "การตอบสนองของมันสeปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ต่อปุ๋ยโพแทสเซียมในชุดดินวารินที่ถูกปรับปรุงด้วยเปลือกดินมันสำปะหลังต่อเนื่อง 2 ปี", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 164-184
2021 exณัฐวดี อยู่เจริญกิจ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ผลของเหล็กและแมงกานีสต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินนาต่างชนิด", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 12-24
2021 exซิตีฮาวา นุวันนา, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "สถานะของเหล็กในพื้นที่กุลาร้องไห้และการตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อปุ๋ยเหล็กที่ให้ทางใบ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 25-36
2021 exณัฐวดีอยู่เจริญกิจ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105ต่อปุ๋ยสังกะสีและทองแดงในดินนาต่างชนิด", วารสารเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 371-383
2020 exGon Sukkasem, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Effect of Bee Product, Organic and Chemical Fertilizers on Khao Dawk Mali 105 (KDML 105) Rice Planted in Different Paddy Soils, Ubon Ratchathani Province", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 221-236
2020 exวรรณภา เสนาชัย, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การตอบสนองของมันสำปะหลังต่อปุ๋ยเคมีในชุดดินยโสธรที่ถูกปรับปรุงด้วยกากแป้งมันสำปะหลังและหินปนบดต่อเนื่อง 5 ปี", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1254-1265
2020 exรสธร คล้องธรรม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลสะสมของมูลไก่แกลบ เศษเหลือจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังและปุ๋ยเคมีต่อมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1292-1303
2020 exธนาภรณ์ ประเสริฐพร, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อแมกนีเซียมในดินนาต่างชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1304-1315
2020 exธัชสรัญ หวังรัตนาเจริญ, inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของน้ำกากส่าจากโรงงานเอทานอลและปุ๋ยเคมี ต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของอ้อย และสมบัติบางประการของดิน", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020, หน้า 1276-1291
2020 exรมิดา ขันตริกรม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "สมบัติและองค์ประกอบเชิงแร่ของดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 1002-1015
2019 exSouksady Insixiengmay, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่ออ้อยปลูกในชุดดินสตึกที่ปรับปรุงด้วยขี้เถ้าแกลบในอัตราที่แตกต่างกัน", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 73-82
2019 exKannika Phetmak, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Chicken Manure, Perlite and Rate of Chemical Fertilizer on Virgin Cane Grown in a Coarse-textured Soil", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1-14
2019 exกร สุขเกษม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อผลิตภัณฑ์ผึ้ง ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีในชุดดินอุบล และร้อยเอ็ด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 167-183
2019 exสายชล สุขญาณกิจ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อลักษณะการดูดซับสังกะสีในดินนาโซดิกพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1275-1286
2018 exนทีทิพย์ โรจน์สวัสดิ์สุข, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของกากแป้งมันสำปะหลังต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินโคราช", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 203-212
2018 exอริศรา พันยะฤทธิ์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, " ผลของกากแป้งมันสำปะหลังและถ่านแกลบชีวมวลต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105) ที่ปลูกในชุดดินร้อยเอ็ด", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 255-266
2018 exณัฐพร ตักเตือน, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของกากแป้งมันสำปะหลัง และโพแทสเซียมต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1147-1158
2018 exเกศวดี พึ่งเกษม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exปรีชา เพชรประไพ, "ผลของขี้เถ้าแกลบและโพแทสเซียมต่อสมบัติดิน และมันสำปะหลัง พันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินสตึก", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 911-920
2018 exวันทรา แซ่เฮ้ง, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "ผลของแคลเซียมและโบรอนต่อการป้องกันการแตกของผลพลับพันธุ์ฟูยู", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 857-866
2018 exพจรัตน์ ไตรทิพย์ชวลิต, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยปลูกพันธุ์ K95-84 ต่อการให้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์และโพแทสเซียมไทโอซัลเฟต", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 991-1000
2018 exณฐกร ก๋งเอม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในดินร่วนปนทรายที่เป็นกรดจัดมากต่อหินปูนบดและฟอสฟอรัส", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ2, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 156-160
2018 exSouksady Insixiengmay, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของขี้เถ้าแกลบและไนโตรเจนต่ออ้อยปลูกในดินทรายร่วนชุดดินสตึก", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ2, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 77-82
2017 exพรชัย อุปพันธ์พงศ์ชัย, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปรีชา เพชรประไพ, "ผลของกากแป้งมันสำปะหลัง หินปูนบด และโดโลไมต์ต่อสมบัติดินและมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินสตึก", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 25-34
2017 exปภัชญา สนิทมัจโร, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "สถานะของกำมะถันในดินที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิและผลของปุ๋ยกำมะถันที่มีต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 35-46
2017 exจารุวรรณ นพพันธ์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของการไถกลบวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินในระดับลึกต่อการแจกกระจายของเม็ดดินและการกักเก็บคาร์บอนและผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกในดินยโสธร", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 57-70
2017 exพนิดา ปลอดสันเทียะ,, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของซิลิคอนและวัสดุปรับสภาพดินที่มีซิลิคอนสูงต่ออ้อยที่ปลูกบนชุดดินน้ำพอง", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 79-90
2017 exกนกพร มานันตพงศ์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของแคลเซียมและแมกนีเซียมต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินนาและดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 101-112
2017 exอุษา นรสิงห์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ความแปรปรวนและศักยภาพของดินที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 121-132
2017 exเบญญาทิพย์ มณีทุม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเบนทอไนต์และปุ๋ยเคมีต่อมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกบนดิน Ustic Quartzipsamment", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 153-164
2017 exพุทธรักษา เสรี, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการไถพรวนและวัสดุปรับปรุงดินต่อความเสถียรของเม็ดดินในชุดดินยโสธรที่ปลูกมันสำปะหลัง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 227-238
2017 exอังศุมาริน แท่นเครือ , inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของยิปซัม กากแป้ง และเปลือกล้างมันสำปะหลังต่อมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินยโสธร", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 239-248
2017 exภัทรียา ประดิษฐ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลสะสมของการไถพรวนและวัสดุปรับปรุงดินต่อมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินวาริน", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 263-272
2017 exอาทิตย์ ศุขเกษม, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำระยะยาวต่อการกร่อนดินและการกักเก็บคาร์บอนในระบบพืชไร่", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 285-296
2017 exปรีชญา หาญเชิงชัย, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของยิปซัมและเบนทอไนต์ต่ออ้อยพันธุ์ K 95-84 ที่ปลูกในดินสตึก", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน 2017 - มิถุนายน 2018, หน้า 297-306
2017 exสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเพศ อายุ และการศึกษาของเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 341-350
2017 exพิลาสลักษณ์ ลุ่นลิ่ว, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "The impacts of tillage, soil conditioners, and chemical fertilizer on yield of cassava in Yasothon Soil Series (Typic Paleustult), relationship between nutrient concentration and cassava yield components, and soil property", Kaen Kaset Agricultural Journal, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 373-382
2017 exสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "ผลของรายได้ และประสบการณ์การทำนาของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 2560, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 66-74
2016 exThanis Nilnoree, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exPreecha Petprapai, "Effect of Chicken Manure and Organic Wastes from Cassava StarchManufacturing Plant on Cassava Grown on Dan Khun Thot Soil", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 168-178
2016 exปิยะนัส นาคนคร, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของไนโตรเจนและโมลิบดีนัมต่อผลผลิตสับปะรดและการสะสมไนเทรตในผล", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 11-18
2016 exทรายขาว วันนา, inดร.ศวพร ศุภผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภกาญจน์ ล้วนมณี, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "แบคทีเรียที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงสารอนินทรีย์ในดินกรดกำมะถันชุดดินรังสิต", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 19-28
2016 exวิชญาภรณ์ วงษ์บำหรุ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ต่ออัตราปุ๋ยเคมีในชุดดินยโสธร", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 585-594
2016 exจรัณยา สุคนธากร, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลสะสมของวัสดุปรับปรุงดินต่อการแจกกระจายของเม็ดดินและการกักเก็บคาร์บอนของดินวารินที่ปลูกมันสำปะหลัง", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 657-668
2016 exยศ อินทะวิชัย, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, exปรีชา เพชรประไพ, "การตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ต่อเปลือกดินมันสำปะหลังและวัสดุอนินทรีย์ปรับปรุงดิน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 317-327
2015 exเยาวเรศ กิตติตระการ , inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองของมันสำปะหลังที่ปลูกต่อวัสดุปรับปรุงดินที่มีการกลบลึกในชุดดินยโสธร", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 473-484
2015 exดารารัตน์ อุ่นเสนีย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของเบนทอไนต์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยโพแทสเซียมและผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในดินสตึก", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 707-716
2015 exSuttinun Sriket, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Effect of fertilizer rates on cassava grown on Yasothon soil amended with cassava stem base biochar and wastes from cassava starch manufacturing plant", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 755-762
2014 exฉลอง นามทิพย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อความชื้นและการเจริญเติบโตของหญ้านวลน้อยบนแฟร์เวย์ สนามกอล์ฟบางปูคันทรีคลับ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 25-38
2013 exปิ่นทิพย์ บุตรแก้ว, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การแก้ปัญหาดินเค็มโซดิกที่ดอนที่พบชั้นดานเปราะสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 433-444
2012 exพหล รักสำรวจ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "การใช้ลักษณะการดูดซับฟอสฟอรัสเพื่อประเมินอัตราและชนิดของปุ๋ยฟอสฟอรัสสำหรับข้าวที่ปลูกในดินองครักษ์ที่มีปูนตกค้าง", แก่นเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 27-36
2012 exวรนันท์ สนกันหา, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exทักษิณ อาชวาคม, "ลักษณะดินภายใต้สภาพป่าต่างชนิดบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช", แก่นเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 7-18
2012 exจีรวรรณ พรหมมา, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exปรีชา เพชรประไพ, "ผลของชนิดและอัตราของปูนต่อมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินยโสธร", แก่นเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 19-26
2011 exภัทรา ประเสริฐสมบัติ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของการไถพรวนต่อสมบัติดินและผลผลิตข้าวโพดที่ปลูกบนดินชุดดินวาริน", แก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 13-24
2011 exศิรินทรา ตระสาริกา, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exปรีชา เพชรประไพ, "อิทธิพลของมูลไก่แกลบกับปุ๋ยสังกะสีและเหล็กที่ให้ทางใบต่อมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธรที่เสื่อมโทรม", แก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 105-116
2011 exรัชณี ขำเดช, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การตอบสนองของอ้อยที่ปลูกในดินเนื้อหยาบต่อการใส่มูลไก่และการให้ปุ๋ยสังกะสีกับเหล็กทางใบ", แก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 197-208
2011 exณัฐพล ศรีอำไพ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "สมบัติและร้อยละความอิ่มตัวของอะลูมิเนียมในดินที่สูงพื้นที่ขุนวางและอินทนนท์ จ.เชียงใหม่", แก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 209-220
2011 exจีรณัทย์ หงษ์จาตุรันต์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ศักยภาพของดินทางการเกษตรบนลำดับภูมิประเทศที่เกิดมาจากหินทราย", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 321-332
2011 exฉัตรชัย วรเวทย์มงคล, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการอนุรักษ์ความชื้นดินต่อผลผลิตสบู่ดำ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 333-344
2010 exนายสัมฤทธิ์ ริยาพันธ์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนายปรีชา เพชรประไพ, "การแก้ไขปัญหาชั้นดานไถพรวนเพื่อการปลูกมันสำปะหลัง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2010
2010 exนางสาวอรพิน เกลี้ยกล่อม, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนางสาวลลิดา ชัยเนตร, "สมบัติของชั้นดานไถพรวนในดินปลูกมันสำปะหลังและอ้อย จังหวัดขอนแก่น", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน 2010
2010 exนายเอกราช มีวารสนา, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ลักษณะของชั้นดานไถพรวนในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010
2010 exภัทรา ประเสริฐสมบัติ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "อิทธิพลของการไถพรวนต่อสมบัติดินและผลผลิตข้าวโพดที่ปลูกบนดินวาริน", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า ---
2009 exวรรธนัย อ้นสำราญ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของพืชต่างชนิดต่อลักษณะความชื้นดินในพื้นที่อับฝน จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 281-292
2009 exนัทธมน อภัยรี, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบรูปแบบการไถพรวนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินและผลผลิตมันสำปะหลัง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 177-188
2009 exกรรณิการ์ เพ็ชรมาก, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, "ลักษณะความชื้นดินในโซนรากองุ่นต่างพันธุ์", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 189-200
2009 exศรัทธา บุญรอด, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, exClaude Hammecker, "ความอุดมสมบูรณ์และศักยภาพของดินปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น", แก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 121-130

Conference

การนำเสนอบทความของสมชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาปฐพีวิทยา

Publish Year International Conference 17
2018 exTeeradon Kardudom, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "RESPONSE OF CASSAVA, KU 50 AND HUAY BONG 80 VARIETIES, GROWN IN SATUKSOIL SERIES TO CALCIUM AND NITROGEN", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exSouksady Insixiengmay, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "EFFECT OF RICE HUSK ASH ON VIRING CANE GROWN IN LOAMY SAND SATUK SOILSERIES", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exSaovanee Boonrod, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "RESPONSE OF CASSAVA GROWN IN A LOAMY SAND SOIL TO BENTONITE ANDCHEMICAL FERTILIZER", The 44th Congress on Science and Technology, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exPinate Ruenchan, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "EFFECT OF RICE HUSK ASH AND NITROGEN ON GROWTH AND YIELD OF CASSAVA,HUAY BOMG 80 VARIETY, IN YASOTHON SOIL SERIES", The 44th Congress on Science and Technology, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exApitsara Charoenphon, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "RESPONSE OF CASSAVA TO DIFFERENT RATE AND TYPE OF MAGNESIUM SOURCESIN SATUK SOILS SERIES", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exNaphatsanan Somngam, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "EFFECT OF CALCIUM FROM DIFFERENT SOURCES ON CASSAVA GROWN IN WARINSOIL SERIES", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exThanaphon Jenwitheesuk, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "EFFECT OF CASSAVA TAILS AND STALK AND POTASSIUM ON CASSAVA, HUAY BONG80 VARIETY, GROWN IN WARIN SOIL SERIES", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exNuttharuja Hirunburana, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "SULFUR AVAILABILITY IN A TYPIC PALEUSULT AMEDED WITH DIFFERENT SULFURRICH SOIL CONDITIONERS", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand, 29 - 31 ตุลาคม 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exStephen Nortcliff, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Modification of Paleustults at Subgroup Level: a Case of Tropical sandstone andsiltstone-derived Soils", The 21st World Congress of Soil Science, 12 - 17 สิงหาคม 2018, Rio de Janeiro สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2015 inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exRobert J. Gilkes, "DISTRIBUTION AND CONCENTRATION OF MAJOR AND TRACEELEMENTS IN PADDY SOILS AND RICE PLANT OF KHORAT BASIN,THAILAND", ISC2015 International soil conference, 18 - 21 สิงหาคม 2015, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "IS RIPPERING THE EFFECTIVE SOLUTION TO ALLEVIATING PLOUGH PAN PROBLEM?", International Conference on Agricultural Engineering (AgEng 2014), 8 กรกฎาคม 2014, Zurich สมาพันธรัฐสวิส
2009 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Mineralogical Implication for Agricultural Uses of Soils Developed on Calcite Bearing Rocks", 14th International Clay Conference, 14 - 20 มิถุนายน 2009, สาธารณรัฐอิตาลี
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนายณัฐพล ศรีอำไพ, "Aluminium Saturation Prediction for the Assessment of Al Toxicity in Highland Soils from the North of Thailand", 11th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 20 - 24 กรกฎาคม 2009, Santa Rosa แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "Multi-disciplinary research approaches on Jatropha curcas for biodiesel production", 16th Conference on biochemical engineering, 25 มิถุนายน 2011, Taipei ไต้หวัน
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "SOM and Total Nitrogen Balance in Soils after Changes from Forest to Agriculture in Humid Subtropical Highlands of Thailand", International Conference on Soil Organic Matter Dynamics: Land Use, Management and Global Change, 6 - 9 กรกฎาคม 2009, Colorado Spring โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exฐิติชญา ตงศิริ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "SOILS SUSCEPTIBLE TO LANDSLIDE UNDER HUMID SUBTROPICAL CLIMATE IN THAILAND", International Conference on Land Degradation, 18 - 22 กันยายน 2008, สาธารณรัฐอิตาลี
2008 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Influence of Parent Materials in Association with Forest types on Characteristics of Soils in Thailand", FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a Changing World", 17 - 20 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 36
2018 exSasiprapa Sinsuk, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "A Response of Corn Grown on Different Aggregate Size of Si Khui Soil Series Applied with Different Phosphorus Fertilizer Rates", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exสายชล สุขญาณกิจ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อการดูดซับและการปลดปล่อยสังกะสีในดินนาภายในสภาพน้ำขัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exพรรษา มะยมรัฐ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ผลของหินปูนบดและเบนทอไนต์ต่อสมบัติดินและผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนชุดดินยโสธร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exชนิดา เกิดชนะ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "EFFECT OF GYPSUM, DOLOMITE, BURNT RICE HUSK FROMETHANOL PLANT AND RATES OF CHEMICAL FERTILIZER ON CASSAVAGROWN ON A KORAT SOIL", The 40th Congress on Science and Technology of Thailand, 4 ธันวาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exวิไลลักษณ์ สรรสร้างเจริญ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "MODIFICATION OF SOIL CRITERIA FOR SUITABILITYASSESSMENT IN CASSAVA AND SUGARCANE GROWING AREAS OFNORTHEAST, THAILAND", The 40th Congress on Science and Technology of Thailand, 4 ธันวาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exนรินพร ยิ้มน้อย, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF LIME MATERIALS AND CASSAVA PEEL ON CASSAVAGROWN ON A SATUK SOIL", The 40th Congress on Science and Technology of Thailand, 4 ธันวาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exสุวิภาภรณ์ เจ็ดรัมย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "Soil Amendments Effect on Yield and Quality of Jasmine Rice Grown on Saline Sodic Soil, Northeast Thailand", The 39th Congress on Science and Technology of Thailand (STT39), 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exสุดารัตน์ สุรินทร์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Response of cassava grown on a warin soil to tillage and soil amendments", The 39th Congress on Science and Technology of Thailand (STT39), 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exกัณตพล แก้วด้วง, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Constraints of salt affected soils for jasmine rice production in korat Basin", The 39th Congress on Science and Technology of Thailand (STT39), 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exยุทธการ แก้วแกมทอง, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "การลดปัญหาการอัดแน่นของดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exบวร บาวขาว, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Comparative efficiency of acacia leaf (Acacia ampliceps Maslin.) and soil amendments on sodic soil reclamation for growing jasmine rice in northeast Thailand.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 ตุลาคม 2012 - 19 เมษายน 2013, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exSinkumkoon, P., inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Effect of green manuring on nitrogen fertilizer management in cassava grown on a typic plinthustult, northeast Thailand", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exBowichean, R., inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Effect of green manure on soil properties and yield of cassava grown on a degraded sandy soil, northeast Thailand", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exRuengtong, C., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "A response of ratoon cane planted on a satuk soil to chicken manure, Fe and Zn foliar applications.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exSuwanprapa, W., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "Comparison of water stable aggregate under different forest soils in Sakaerat Environmental Research Station.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exKanjana, D., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Effects of soil conditioners on yield and starch content of cassava grown on a degraded Yasothon soil.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exPlengsuntia, T., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Root yield and starch content of cassava as affected by different fertilizer formulas and chicken manure.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exPhuniam, M., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "Response of cassava grown on a Warin soil to perlite and chicken manure combined with Zn foliar application.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exPhetmak, K., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "A response of sugarcane grown on a korat soil to combined application of perlite-chicken manure and tillage practices.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exKananurak, N., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "Single and combined effect of inorganic and organic soil conditioners on growth of sugarcane planted on a Korat soil", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exSaenya, J., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Soil fertility potential of paddy soils in Si Sa Ket province for jasmine rice production.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exPhiwngam, A., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "Effects of soil moisture conservation measures and irrigation on yield of Jatropha curcas L.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exTaota, K., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "A response of Jatropha curcas L.to different chemical fertilizers and compost.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exจิตติรัตน์ ชูชาติ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "สมบัติของดินเปรี้ยวจัดที่มีผลตกค้างมาจากการใส่ปูนในบริเวณที่ราบภาคกลางประเทศไทย", 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนริศรา สุขสวัสดิ์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของการไถพรวนและวัสดุปรับปรุงดินต่อผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในดินเนื้อหยาบ", 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวชนิษฎา พันธุ์เมือง, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "ลักษณะทางสัณฐานวิทยาสนามของชั้นดานเปราะในดินที่ลาดเชิงเขาหินทราย", Conference of The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36), 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exวิวัฒน์ แสงเพ็ชร, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการจัดการปุ๋ยสำหรับชาจีนที่ปลูกบนดินที่สูง พื้นที่ม่อนเงาะ จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2, 23 - 24 เมษายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exNaruenatre Kietsermkajorn, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบปุ๋ยสังกะสีและแมกนีเซียมเพื่อการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นในดินด่างที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมตกค้างสูง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exNakarin Sobprasonk, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "สถานภาพการเสื่อมโทรมทางเคมีของดินในพื้นที่ขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exW. Jindaluang, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exNortcliff, Stephen, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแปลความหมายระหว่างหน่วยอนุกรมวิธานดินและสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน กรณีดินปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exภัทรา ประเสริฐสมบัติ, "การสูญเสียไนโตรเจนที่เป็นผลมาจากวิธีการไถพรวน", 35th Congress on Science and Technology of Thailand, 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวเฟื่องลดา ธนะโชติ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การจัดการปุ๋ยแคลเซียมและแมกนีเซียมสำหรับผักกาดหอมห่อที่ปลูกในพื้นที่แม่แฮ จังหวัดเชียงใหม่ ", โครงการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 (KMITL Conference II), 10 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนางสาววรรธนัย อ้นสำราญ , exนางสาวกรรณิการ์ เพ็ชรมาก, "ลักษณะความชื้นในดินต่างชนิด", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35), 15 - 17 ตุลาคม 2009, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการจัดการดินหลังถูกน้ําท่วมในบริเวณพื้นที่ราบภาคกลางของประเทศไทย", 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 18 ตุลาคม - 20 สิงหาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวฐิติชญาน์ ตงศิริ, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ลักษณะของดินที่ง่ายต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในพื้นที่อ่างขาง", The 33rd Congress on Science and Technologyof Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480987]