แนวโน้มผลงานของวรรณรัตน์

Journal

บทความของวรรณรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาชีวเคมี

Publish Year International Journal 3
2021 exนางสาว ญาณี กำจัด, exนาย สหรัฐ เกตุธิโภค, exนางสาว ธัญนันท์ เชาว์ชัยพัฒน์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Drought Stress on Anthocyanin Accumulation in Mulberry Fruits", Asian Journal of Plant Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2021, หน้า 450-460
2017 inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGonzalo M Estavillo, exChan, K.X., exTee, E.E., exGanguly, D., exCrisp, P.A., exPhua, S.Y., exZhao, C., exQiu, J., exPark, J., ex Yong, M.T., exNisar, N., exYadav, A.K., exSchwessinger, B., exRathjen, J.f,, exCazzonelli, C.I., exWilson, P.B., exGilliham, M., exChen, Z.-H., exPogson, B.J., "A chloroplast retrograde signal, 3'-phosphoadenosine 5'-phosphate, acts as a secondary messenger in abscisic acid signaling in stomatal closure and germination", Elife, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, มีนาคม 2017, หน้า 1-34
2011 inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Barry Pogson, "Evidence for a SAL1-PAP chloroplast retrograde pathway that functions in drought and high light signaling in Arabidopsis", Plant Cell, ปีที่ 23, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 3992-4012

Conference

การนำเสนอบทความของวรรณรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาชีวเคมี

Publish Year International Conference 14
2021 exนางสาวจิตราภรณ์ ชูศรีโสม, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inนายทศพล อุมะมานิต, inดร.ปัทมา ทองกอก, "Effect of salinity stress on phenolic compounds and antioxidant activityin Grammatophyllum speciosum", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจิตราภรณ์ ชูศรีโสม, "Effect of high temperature stress on resveratrol and oxyresveratrol accumulation and related gene expression in mulberry callus", Cosmetic & Beauty International Conference 2019 (Sustainable Cosmetic & Beauty Innovations), 7 - 9 ตุลาคม 2019, เชียงราย ประเทศไทย
2017 exนางสาวญาณี กำจัด, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Drought Stress on Anthocyanin Accumulation in Mulberry Leaf", The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายแผด สตารัตน์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, exSiriporn Boonchoo, exPonpinee Bunbandal, exRiamsal Boonnontae, exNopporn Kongpun, exSongrak Tengratanaprasert, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Preservation of Multivoltine Silkworm Eggs by Low Temperature", the 5thAsia-Pacific Cogress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017(APSERI2017), 28 กุมภาพันธ์ 2017, เชียงราย ประเทศไทย
2017 exนางสาว สุดาทิพย์ รัตนวิจิตร, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "An Efficient Method for Callus Induction in Selected Mulberry Varieties", The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2017, 25 - 27 มกราคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exKitikajorn Phinpo, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Effect of Anthocyanins from Mulberry Extract in BmNPV Infection of Cell Lines Derived from the Silkworm Ovarian Tissues Cells", The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exSudatip Ruttanawijit, exOnpawee Sangsai, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Correlation Analysis between Latex Protein Gene and 1-Deoxynojirimycin Content in Mulberry Leaf", The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 (APSERI 2017), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวญาณี กำจัด, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An improved method for RNA extraction from various tissues of mulberry", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 exนายกฤตภาส เชื้อแย้ม, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of a SAL1 Homologue from Thai Aromatic Rice KDML105", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 2 - 4 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ธัญนันท์ เชาวน์ชัยพัฒน์, inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of water deficit stress on anthocyanin accumulation in mulberry fruits", The 4th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology, 23 - 25 เมษายน 2015, ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
2015 exน.ส.พิมพ์ทอง ทวีทองคำ, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cloning and Characterization of a SAL1 Homologue from Thai Aromatic Rice KDML 105", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium , 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exน.ส.ธัญนันท์ เชาวน์ชัยพัฒน์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis and Antioxidant Capacity of Anthocyanins From Mulberry", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exนางสาว กมลา อ่างมณี, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of a Nucleotidase/Phosphatase SAL1 from Thai Jasmine Rice (Oryza sativa L.)", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exSuparat Hathaidechadusadee, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การโคลนยีน Nucleotidase/Phosphatase SAL1 จากข้าว", การประชุมวิชาการ I-KUSTARS 2013 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2020 exรวินท์ ศรีสมบูรณ์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ระบบควบคุมแสง LED และตรวจวัดภายในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020), 26 - 27 พฤษภาคม 2020, นครสวรรค์ ประเทศไทย
2019 exคณุตฆ์ อินทร์ใจเอื้อ, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ระบบควบคุมแสงและอุณหภูมิในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 (ECTI-CARD 2019), 4 - 7 มิถุนายน 2019, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2018 exปูรณสิทธิ์ ปิยวัชรวิจิตร, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI-CARD 2018), 26 - 29 มิถุนายน 2018, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exนางสาวมานิตา กัณฑภา, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Growth Regulators for Callus Induction from Thai Rice Cultivar", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exน.ส.กมลา อ่างมณี, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cloning and Expression of the Nucleotidase/Phosphatase SAL1 from Thai Rice (Oryza sativa)", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480973]