Person Image

  Education

  • Ph.D. in Natural Sciences, University of Copenhagen, Denmark, 2549
  • ๊Master Degree in Urban Management, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands, 2539
  • ผ.ม. (การวางแผนภาค), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2531
  • ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

  แนวโน้มผลงานของพันธ์ทิพย์

  Journal

  บทความของพันธ์ทิพย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภูมิศาสตร์

  Publish Year International Journal 6
  2019 inนางสาวโสพนา จันทวงศ์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, "Impacts of Land Use Changes on Carbon Stocks, Greenhouse Gas,and Carbon Economic Value of Agriculture, Forestry and OtherLand Use (AFOLU) Sector in Coastal Area of Yi San Sub-District,Samut Songkhram Province, Thailand between 2001 and 2015", EnvironmentAsia, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, หน้า 12-22
  2019 inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, exนางชนมณี ทองใบ, "ศักยภาพและข้อจำกัด และความชำนาญของเมืองหลักในระดับภาคของไทย", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 440-447
  2019 exนางสาว ศิริลดา ผิวหอม, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, "บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการจัดการความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่ปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองพระปรง", วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 91-102
  2014 inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, inนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์, "รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย", วารสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 30-44
  2011 inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, inนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์, "การทับซ้อนของแนวเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี", Kasetsart Journal - Social Sciences, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 357-369
  2009 inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, "การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 303-312
  Publish Year National Journal 2
  2018 exนางสาวสิริฉัตร ภู่ภักดี, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "แบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่ของการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ", วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 293-317
  2017 exนัฐศิพร แสงเยือน, exเรืองไร โตกฤษณะ, exดนัย ทายตะคุ, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, "มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมพื้นที่ชายน้ำเมืองอุทัยธานี", วารสารการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - กันยายน 2017, หน้า 7-16

  Conference

  การนำเสนอบทความของพันธ์ทิพย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภูมิศาสตร์

  Publish Year International Conference 1
  2018 inดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง, อาจารย์, exPeerapong Torteeka, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, exChanika Sukawattanavijit, "A Straightforward Framework to Find Crop Age from Multiple Satellite Images: A Case Study of Para Rubber", ACRS2018, 15 - 19 ตุลาคม 2018, Kuala Lumper มาเลเซีย
  Publish Year National Conference 4
  2018 exสิริฉัตร ภู่ภักดี, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพและข้อจำกัดในการดำรงชีวิตของผู้บุกรุกที่ดินราชพัสดุ ในตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี", โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ "การบริหารปกครองของภูมิภาค รัฐ ชุมชน ท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค Thailand 4.0" , 19 - 21 เมษายน 2018, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
  2017 inนางสาวโสพนา จันทวงศ์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณการปล่อยและการดูดกลับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่ชายฝั่ง: ตำบลยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, อำเภอกำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2013 exนางสาวพยัตติกา พลสระคู, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, "การกำหนดปัจจัยโดยการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2013 exสิริกุล ศิริพรกุลทรัพย์, inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุทกภัยกับกลยุทธ์การอยู่รอดของเกษตรกรสวนกล้วยไม้ในเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, อำเภอบางเลน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480971]