แนวโน้มผลงานของชุมพล

Journal

บทความของชุมพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Publish Year International Journal 9
2021 exPattarapanyawong, N, exSukhavachana, S, exSenanan, W, inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, inนายวีรกิจ จรเกตุ, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "Genetic parameters for growth and fillet traits in Asian seabass (Lates calcarifer, Bloch 1790) population from Thailand", AQUACULTURE, ปีที่ 539, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 736629
2021 exS. Sukhavachana, exผศ.ดร.วันศุกร์ เสนานาญ, inนางสาวนฤชล ภัทราปัญญาวงศ์, inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, inนายวีรกิจ จรเกตุ, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "Multiple-trait genomic prediction of harvest and fillet traits in Asianseabass (Lates calcarifer, Bloch 1790)", Aquaculture, ปีที่ 544, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2021, หน้า 737069-1-7
2015 inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, inดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "Water quality and growth performance of hybrid catfish (Clarias macrocephalus X C. gariepinus) comparisons in two type of water recirculating system and a water exchange system", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 57-69
2012 exShimoda, T., exFujioka, Y., inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, inดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์, "Use of mangroves for treatment of wastewater from shrimp aquaculture ponds: Nitrogen and phosphorus budgets under increased area ratio of shrimp ponds", Mer, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม 2012, หน้า 23-35
2009 exShimoda, T, exFujioka, Y, exSakami, T, inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, inดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of the Water Purification Ability of Mangrove (Sonneratia caseolaris) in Mesocosm Tanks", JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH QUARTERLY, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน 2009, หน้า 145-156
2007 exShimoda, T, exFujioka, Y, inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, inดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์, "Effect of water exchange with mangrove enclosures based on nitrogen budget in Penaeus monodon aquaculture ponds", FISHERIES SCIENCE, ปีที่ 73, ฉบับที่ 2, เมษายน 2007, หน้า 221-226
2007 exFujioka, Y, exShimoda, T, inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, "Diversity and community structure of macrobenthic fauna in shrimp aquaculture ponds of the gulf of Thailand", JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH QUARTERLY, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน 2007, หน้า 163-172
2005 exShimoda, T, inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, inดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์, "Attempt at purification of effluent and sediment in shrimp aquaculture ponds using mangrove trees", JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH QUARTERLY, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน 2005, หน้า 139-145
2005 exShimoda, T, exFujioka, Y, inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, inดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์, "Phosphorus budget in shrimp aquaculture pond with mangrove enclosure and aquaculture performance", FISHERIES SCIENCE, ปีที่ 71, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2005, หน้า 1249-1255
Publish Year National Journal 2
2021 exนางสาวปวรรณรัตน์ วงษ์ที, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, exนายสุรดนัย อักษรถึง, "ผลของโซเดียมเบนทอไนต์ต่อสมบัติทางเคมีของดินเปรี้ยวจัดพื้นบ่อเลี้ยงปลา", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 11-21
2012 inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, "Plankton Community in Swamp Forest; Study case at the Lam Se Bai Basin", Journal of Forest Management, ปีที่ 6, ฉบับที่ 11, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 177-187

Conference

การนำเสนอบทความของชุมพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Publish Year National Conference 3
2017 inดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาทิตย์ แสวงผล, "ปริมาณซัลไฟด์และปริมาณน้ำในดินตะกอนของบ่อเลี้ยงหอยแครงและบ่อเลี้ยงปลานิล", ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 18, 23 - 24 มกราคม 2017, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2017 exทินวุฒิ ล่องพริก, inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ Tubular Settlers เพื่อกำจัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดในน้ำของการอนุบาลลูกปลานิลแดง (Oreochromis niloticus X O. mossambicus) ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, exอัมพิกา แจ้งไพร, inดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "การใช้ไนตริฟายอิงแบคทีเรียน้ำเค็มที่ตรึงบนเม็ดโพลีเอสเทอร์เพื่อเร่งกำจัดแอมโมเนียและไนไตรท์ในบ่ออนุบาลลูกกุ้ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480949]