แนวโน้มผลงานของวัลลภ

Journal

บทความของวัลลภ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร(ยกเลิก) และในศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร(ยกเลิก)

Publish Year International Journal 1
2007 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, "Species Diversity of Agricultural Plants of the Orchards Along the Bank of Chao Phraya River and Ko Kret areas in Nonthaburi Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 215-225
Publish Year National Journal 7
2009 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ, "อิทธิพลของสาร GA3 และระยะเวลาการพ่นที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Marroo Seedless", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2009, หน้า 460-463
2009 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ, "ผลของระดับความเข้มข้นและระยะเวลาการพ่นสาร GA3 ที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Perlette", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2009, หน้า 456-459
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "อิทธิพลของระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2008, หน้า 317-320
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, "ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพของน้ำในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี. ", ว.วิทย์.กษ. 39(3) (พิเศษ) : 578-581. , ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, สิงหาคม - กันยายน 2008, หน้า 578-581
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, "ผลกระทบของน้ำท่วมทีมีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตร ในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 582-586
2007 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, "อิทธิพลของ ระยะปลูก ชนิดของวัสดุเพาะชำและความแก่ของผลที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของต้นกล้ามะพร้าวน้ำหอม. ", ว.วิทย.กษ. 38(4) : 212-220. , ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 212-220
2006 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "อิทธิพลของแสง ชนิดของวัสดุเพาะชำ ความแก่และขนาดของผล ที่มีต่อการขยายพันธุ์ มะพร้าวน้ำหอม", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน - ธันวาคม 2006, หน้า 13-16

Conference

การนำเสนอบทความของวัลลภ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร(ยกเลิก) และในศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร(ยกเลิก)

Publish Year National Conference 4
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "อิทธิพลของระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, โรงแรมอัมรินทร์ลากูน พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, "ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตร ในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี ", การประชุมทางวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 และ การประชุมทางวิชาการ : วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ, 26 พฤษภาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ, "ความหลากชนิดของพืชทางการเกษตรในพื้นที่สวนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, "ผลของต้นตอที่มีต่อการเจริญเติบโตและจำนวนช่อผลขององุ่นพันธุ์ดีในพื้นที่อำเภอปากช่อง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480942]