Person Image

  Education

  • วท.บ. (โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • Ph.D. (Agriculture), University of Sydney , AUSTRALIA, 2551

  แนวโน้มผลงานของสุจินต์

  Journal

  บทความของสุจินต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาโรคพืช

  Publish Year International Journal 11
  2021 exSiriporn Korinsak , exClive T. Darwell, exSamart Wanchana, exLawan Praphaisal , exSiripar Korinsak, exBurin Thunnom , inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, "Identification of Bacterial Blight Resistance Loci in Rice (Oryza sativa L.) against Diverse Xoo Thai Strains by Genome-Wide Association Study", Plants, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 51
  2021 exPitchayaganTemniranrat, exKantip Kiratiratanapruk, exApichon kitvimonrat, exWasin sinthupinyo, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A system for automatic rice disease detection from rice paddy images serviced via a Chatbot", Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 185, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 10615
  2020 exWannapa Sattayachiti, exDr. Samart Wanchana, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exPhakchana Nubankoh, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exClive Darwell, exDr.Theerayut Toojinda, "Genome-Wide Association Analysis Identifies Resistance Loci for Bacterial Leaf Streak Resistance in Rice (Oryza sativa L.)", Plants, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 167
  2019 exWanwarang Pathaichindachote,, exNatjaree Panyawut, exKannika Sikaewtung,, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAmorntip Muangprom, "Genetic Diversity and Allelic Frequency of Selected Thai and Exotic Rice Germplasm Using SSR Markers", Rice Science 26(6):393-403, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2019, หน้า 393-403
  2019 exYoann Bourhis, exTimothy R. Gottwald, exFrancisco J. Lopez-Ruiz, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFrank van den Bosch, "Sampling for disease absence—deriving informed monitoring from epidemic traits", Journal of Theoretical Biology, ปีที่ 461, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 8-16
  2019 exBourhis, Y., exGottwald, T.R., exLopez-Ruiz, F.J., inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exvan den Bosch, F., "Sampling for disease absenceโ€”deriving informed monitoring from epidemic traits", Journal of Theoretical Biology, ปีที่ 461, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 8-16
  2013 exK.M. Win, exKorinsak, exP. Sirithunya, exJ. Lanceras-Siangliw, exW. Jamboonsri, exT. Da, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT. TOOJINDA, "Marker assisted introgression of multiple genes for bacterial blight resistance into aromatic Myanmar rice MK-75", Field Crops Research, ปีที่ 152, ฉบับที่ 1, กันยายน 2013
  2011 exWarid Ali Qosim, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKazuo N. Watanabe, "Development of SSR markers of mangosteen(Garcinia mangostana L.)", International Research Journal of Biotechnology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 001-008
  2018 exCarpenter, SCD, exMishra, P, exGhoshal, C, exDash, PK, exWang, L, exMidha, S, exLaha, GS, exLore, JS, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exSingh, NK, exSingh, K, exPatil, PB, exOlive, R, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBogdanove, AJ, exRai, R, "A Strain of an Emerging Indian Xanthomonas oryzae pv. oryzae Pathotype Defeats the Rice Bacterial Blight Resistance Gene xa13 Without Inducing a Clade III SWEET Gene and Is Nearly Identical to a Recent Thai Isolate", FRONTIERS IN MICROBIOLOGY, ปีที่ 9, พฤศจิกายน 2018
  2018 exSiripar Korinsak, exTangphatsornruang, S., exWirulda Pootakham, exSamart Wanchana, exAnucha Plabpla, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, "Genome-wide association mapping of virulence gene in rice blast fungus Magnaporthe oryzae using a genotyping by sequencing approach", Genomics, ปีที่ 111, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2018, หน้า 661-668
  2016 exFeng, XB, exTittonell, P, exEgli, DB, exPu, W, exAbdullah, B, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPurnamaningsih, R, exJamil, A, exSantoso, PJ, exArumingtyas, EL, exPorianejad, F, exEndoh, R, exTanaka, H, exAkil, M, exPramanik, D, exMartasari, C, exMuis, A, "APPLICATION OF BIOURINE ON GROWTH AND YIELD OF SHALLOT FERTILIZED WITH INORGANIC AND ORGANIC FERTILIZER IN BATU, EAST JAVA", AGRIVITA, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 104-104
  Publish Year National Journal 24
  2020 exธัญญาพร เหล่าคงถาวร, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV) ด้วยเทคนิค Reverse Transcription-Loop Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP)", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 193-199
  2020 exวุฒิฑารักษ์ บุญสนธิ, inนางสาวจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, อาจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ Leifsonia xyli subsp. xyli สาเหตโรคตอแคระแกร็นของอ้อยด้วยเทคนิค Quantitative polymerase chainreaction - high resolution melting analysis (qPCR-HRM)", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1384-1395
  2019 exณัฐพร บุตรนุช, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทานของพืชวงศ์แตงบางชนิดต่อเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 14-26
  2018 exนางสาวมัชฌิมา สังข์วรรณะ, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจโรคขอบใบแห้งและความต้องการความรู้ในการจัดการโรคขอบใบแห้ง ของข้าวในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 230-240
  2018 exชัญญานุช กอรักงาม, exจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจหาเชื้อ Acidovorax citrulli ด้วยเทคนิค Co-operational polymerasechain reaction เพื่อตรวจรับรองสุขอนามัยของเมล็ดพันธุ์แตงโม", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 279-291
  2017 exสมฤทัย พุ่มระชัฏ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสรรชัย จันทะจร, "การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Squash mosaic virus โดยใช้โปรตีนห่อหุ้มอนุภาพไวรัสที่ผลิตได้จากยีนสังเคราะห์เป็นแอนติเจน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 89-99
  2017 exวันวิสา เพ็ชรอำไพ, exดร.จุฑาเทพ วัชระชัยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรครวงไหม้ และเมล็ดด่างของข้าวโดยการวิเคราะห์ลำดับเบสของกลุ่มยีน", ว่ารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 297-311
  2017 exรุ่งทิพย์ จั่นเพ็ชร, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exScott Adkins, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus ในพืชวงศ์แตงด้วยเทคนิค Loop–Mediated Isothermal Amplification", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 221-230
  2017 exขวัญชนก อารีกิจ, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exScott Adkins, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกพันธุ์พืชวงศ์แตงต้านทานต่อเชื้อไวรัส Cucumber mosaic virus,Papaya ringspot virus และ Zucchini yellow mosaic virus", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 186-199
  2017 exอริษาจิตรติกรกุล, exจุฑาเทพ วัชรไชยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคลำต้นเน่าของข้าวโพดด้วยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของกลุ่มยีน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 358-375
  2016 exนางสาวไพเราะ ขวัญงาม, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุป, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzicola,ในประเทศไทย โดยเทคนิค Repetitive sequence-based PCR (rep-PCR)", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 29-46
  2015 exปริศนา วงค์ล้อม, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายในการก่อโรคของสายพันธุ์เชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 165-175
  2015 exวาสนา รุ่งสว่าง, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาโรคแห้งตายในข้าวโพดหวาน", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 42-58
  2015 exนางสาวปริศนา วงศ์ล้อม, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทยด้วยเทคนิค AFLP, rep PCR และ RFLP-Tal", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 273-286
  2014 exแพรวรุจี ชูเชิด, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อาการเส้นใบขยายใหญ่และใบด่างประของพริกเกิดจากการเข้าทำลายของเชิ้อ Wild tomato mosaic virus", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014
  2014 exพจนา กะสินรัมยฺ์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสาเหตุโรคใบจุดเหลี่ยมของยูคาลิปตัสในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสาตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 131-140
  2013 exรัชดาภรณ์ เขียวหวาน, exรินนภา สมสนุก, exณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และความรุนแรงในการเกิดโรคของเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2013
  2011 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, inนายกรุง สีตะธนี, exนางสาววารีรัตน์ สมประทุม, "การถ่ายทอดลักษณะความต้านทานต่อเชื้อ Chilli veinal mottle virus ไอโซเลท KPS9 (ChiVMV-KPS9) ในพริก (Capsicum annum)", วารสารโรคพืช, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 45-55
  2011 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, exนางสาวรินนภา สมสนุก, "การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทยด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี", วารสารโรคพืช, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 56-74
  2011 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคแตกพุ่มฝอยของงาในประเทศไทยด้วยวิธีการทางอณูชีววิทยา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 337-348
  2009 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exรัชดาภรณ์ เขียวหวาน, exณัฎฐิมา โฆสิตเจริญกุล, "การตรวจสอบและการจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคผลเน่าของแตงกวาในภาคกลางของประเทศไทย", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 75-78
  2009 exวารีรัตน์ สมประทุม, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกรุง สีตะธนี, inดร.สิริกุล วะสี, "การประเมินความต้านทานของพริกต่อเชื้อ Chilli veinal mottle virus ในสภาพแปลงทดลอง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 39-42
  2008 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวารีรัตน์ สมประทุม, exรัชดาภรณ์ เขียวหวาน, inนายกรุง สีตะธนี, inดร.สิริกุล วะสี, "การคัดเลือกพันธุ์พริกต้านทานต่อโรคไวรัสใบด่างแตงและใบด่างประของพริก", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39 , ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 376-379
  2007 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "TEM Study of Maize Virus Diseases", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 171-172

  Conference

  การนำเสนอบทความของสุจินต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาโรคพืช

  Publish Year International Conference 11
  2020 inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, อาจารย์, inดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, อาจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKitsana Lanthong, "Rice Diseases Recognition Using Effective Deep Learning Models", 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON), 11 - 14 มีนาคม 2020, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
  2016 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "Development of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assays for rapid detection of sugarcane white leaf phytoplasma", The 29th Congress of the International Society of Sugar Cane Technologests, 5 - 8 ธันวาคม 2016, สันทราย เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2012 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุป, exรินนภา สมสนุก, "Assessment of Genetic Diversity of Xanthomonas oryzae pv. oryzae in Thailand", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2012 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exวารีรัตน์ สมประทุม, "Development of Surface Plasmon Resonance (SPR) Biosensor Technique for the Detection of Chilli veinal mottle virus (ChiVMV)", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012, 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2012 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฏฐิมา โฆสิตเจริญกุล, exรุ่งนภา ทองเคร็ง, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Acidovorax avenae subsp. cattleyae. causing brown leaf spot in Vanda and Phalaenopsis orchids", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2012 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potential re-emerging of Bacterial Leaf Streak Disease of Rice in Thailand", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
  2012 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exวราภรณ์ ปานอยู่, "Screening of Diazotrophic Bacteria from Rice Fields and Identification by MALDI-TOF Mass spectrometry", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012) , 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2010 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวารีรัตน์ สมประทุม, inนายกรุง สีตะธนี, inดร.สิริกุล วะสี, "New source of resistance to Thai isolate of Cucumber mosaic virus and Chili venial mottle virus in Capsicum germplasm collection", The XIVth EUCARPIA meeting on Genetic s and Breeding of Capsicum and Engplant, 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2010, วาเลนเซีย ราชอาณาจักรสเปน
  2009 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of an optical surface plasmon resonance biosensor (SPR biosensor) technique for detection of Pantoea stewartii subsp. stewartii (Pss) causal agent of corn wilt disease", Agricultural Biotechnology International Conference 2009, 23 - 25 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection and Identification of Acidovorax avenae subsp. citrulli, causal agent of bacterial fruit blotch in Thailand ", The ISSAAS International Congress 2008, 10 เมษายน - 7 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิราภรณ์ ปอสูงเนิน, "Sequence Diversity and Virulence of Sugarcane Mosaic Virus strain MDB Isolates in Zea mays", Agricultural Biotechnology International Conference, 22 - 25 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 17
  2017 exนางสาวณัฐรดา แซ่โก่, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exดร.กมลสิริ เพ็ชรบูรณ์, exดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, "การประเมินการเกิดโรคใบด่างแตงในพริกสายพันธ์ุแท้", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
  2015 inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exจิตรภานุ แย้มจะบก, exกมลสิริ เพชรบูรณ์, exณัฏยา ศรีสวัสดิ์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, "การศึกษาตำแหน่งยีนต้านทานเชื้อไวรัส ChiVMV ในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
  2015 exนางสาวธัญญาพร เหล่าคงถาวร, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อไวรัส ZYMV ด้วยเทคนิค Reverse Transcription-Loop Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP)", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่12, 20 - 22 ตุลาคม 2015, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
  2013 exนางสาวรุ่งนภา ทองเคร็ง, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exดร.ณัฏฐิมา โฆสิตเจริญกุล, "การพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลขงกล้วยไม้ (Acidovorax avenae subsp. cattleyae", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติคร้้งที่11, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2013 exนางสาวพจนา กะสินรัมย์, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "เชื้อ Xanthomonas axonopodis สาเหตุโรคใบจุดเหลี่ยมของยูคาลิปตัส", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่11, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2013 exนางสาวแพรวรุจี ชูเชิด, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อัสนา อัครพิศาล, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อไวรัส Wild Tomato Mosaic Virus ที่เข้าทำลายพริก", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่11, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2013 exนางสาวปริศนา วงศ์ล้อม, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การจำาแนก Physiological race ของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzaeสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่11, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2012 exพจณา กะสินรัมย์, exจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเชื้่ออไรโซแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2012 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวกับแนวทางป้องกันกำจัด", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่2, 21 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 exรินนภา สมสนุก, exจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 exนายปณิธิ ผลบังเกิด, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "Stacking of Replicase and Nucleocapsid Protein Genebin Transgenic Tomatoes", The 4th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology and UT-KU Joint Seminar, 9 - 10 ธันวาคม 2010, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2009 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจสอบและการจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคผลเน่าของแตงกวาในภาคกลางของประเทศไทย ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2008 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, inนายกรุง สีตะธนี, "การคัดเลือกพันธุ์พริกต้านทานโรคใบด่างแตงและใบด่างประของพริก", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
  2007 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "TEM Study of Maize Virus Diseases ", The Twenty-Forth Annual Conference , Microscopy Society of Thailand , 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2007 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจเชื้อ sugarcane mosaic virus strain MDB เชื้อ Maize dwarf mosaic virus strain A และเชื้อ maize chlorotic mottle virus ใน 11 จังหวัด", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
  2007 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการปลูกเชื้อไวรัสใบด่างปะของพริกและการคัดเลือกพริกพันธุ์ต้านทานโรคในเรือนปลูกพืชทดลอง ", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
  2005 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมลักษณ์ พุ่มระชัฎ, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเพ็ชรรัตน์ ธรรมเบญจพล, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างในข้าวโพด", การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33, 22 สิงหาคม 2005 - 24 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480934]