แนวโน้มผลงานของเวช

Journal

บทความของเวช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exนางสาวศิวาภรณ์ หยองเอ่น, exนายสราวุธ ศรีวรรณา, "Strawberry Production and the Royal Project Foundation, Thailand", Journal of Developments in Sustainable Agriculture 10: 15-18 (2015), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 15-18
2006 exSrimongkol, K., inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exPhromtan, U., inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exWongkiti, S, "Factors affecting strawberry practice of highland farmers in the Royal Project Foundation", Kasetsart Journal - Social Sciences , ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 97-109
Publish Year National Journal 2
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับต้นแม่พันธุ์สตรอเบอรี่ปลอดโรคของเกษตรกร ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่", Kasetsart Journal สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, "ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการปลูกสตอรเบอรี่ของเกษตรกร บนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง", Kasetsart Journal สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2006, หน้า 0-0

Conference

การนำเสนอบทความของเวช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายเวช เต๋จ๊ะ, "การใช้แนวทางเกษตรทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรยากจนใน ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์", Agriculture for Better Living and Global Economy, 11 - 15 มกราคม 2010, ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 10
2011 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exสาวิตรี ทิวงศ์, inนายสมศักดิ์ รุ่งอรุณ, exอัมรา ทาก๋อง, "การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจำปี 2554 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554, 30 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inนางผ่องศรี จิตตนูนท์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, "การเสริมพลังชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรและจำหน่ายของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง", Thailand Research Expo 2011, 26 - 30 สิงหาคม 2011, ห้องประชุมบางกอกคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exนายมณเทียน แสนดะหมื่น, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exนายกนกธร วงศ์กิตติ, exนางสาวสิวิตรี ทิวงศ์, "พัฒนาการและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวจากผลระยะสุกแก่แตกต่างกันของเคพกูสเบอรี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8, 5 - 8 พฤษภาคม 2009, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนายวีระยุทธ แสนยากุล, exVisan Theansatheanphong, "การศึกษาวิธีการผลิตต้นไหลสตรอเบอรีบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exสาวิตรี ทิวงศ์, exประภัสสร ริยาพันธ์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, "อิทธิพลของวัสดุคลุมแปลงต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสตรอเบอรี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exนางสาวอัจฉรา ภาวสุทธิ์, exนางสาวสาวิตรี ทิวงศ์, exนายบรรจง ปานดี, exนางสาวรุ่งทิวา ดารักษ์, "การคัดเลือกพันธุ์เสาวรสรับประทานสดที่มีคุณภาพ", การประชุมทางวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2550 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, 14 - 15 พฤศจิกายน 2007, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, exHiroshi Akagi, exกนกธร วงศ์กิติ, exสาวิตรี ทิวงศ์, "สตรอเบอรี่ “พันธุ์พระราชทาน 60”. ", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549, 16 - 17 พฤศจิกายน 2006, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exกฐิน ศรีมงคล, exสาวิตรี ทิวงศ์, exกนกธร วงศ์กิติ, "การปฎิบัติในการปลูกสตรอเบอรี่ตามแนวทางเกษตรที่ดีของเกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวง.", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549, 16 - 17 พฤศจิกายน 2006, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inนายเวช เต๋จ๊ะ, "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลสตรอเบอรี่คุณภาพดีด้วย วิธีการผลิตแบบชำต้น", การประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inนายเวช เต๋จ๊ะ, "บทบาทซิลิกอนและแคลเซียมต่อการผลิตสตรอเบอรี่", การประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548, 4 พฤศจิกายน 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480870]