แนวโน้มผลงานของสุลักษม์

Journal

บทความของสุลักษม์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาชีวเคมี

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.ทิพย์มนต์ ภัทราคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุลักษม์ ตาฬวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exNuanchawee Wetprasit, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Antimutagenicity and Anti-HSV-2 Activity of Mulberry Tea (Morus rotunbiloba Koidz)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 816-813
2006 inนายสุลักษม์ ตาฬวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAhantharik P., exLaohawiwattanakul S., exPremsuk A., inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of Fermented Teas in Antibacterial Activity", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 925-933

Conference

การนำเสนอบทความของสุลักษม์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาชีวเคมี

Publish Year National Conference 1
2008 exวรรณษาทิพย์ นิสภา, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inนายสุลักษม์ ตาฬวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์มนต์ ภัทราคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและอิมัลซิไฟเออร์ของเลซิตินจากไหมอีรี่", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480843]