แนวโน้มผลงานของสมฤทัย

Journal

บทความของสมฤทัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

Publish Year International Journal 1
2016 inสมฤทัย ทะสดวก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWeesakul, Sutat, "Experimental study on dynamic equilibrium of headland-bay beaches", JOURNAL OF COASTAL CONSERVATION, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เมษายน 2016, หน้า 165-174

Conference

การนำเสนอบทความของสมฤทัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

Publish Year International Conference 1
2013 inสมฤทัย ทะสดวก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTantus Piekkoontod, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Evaluation of Change in Flow Regime for Mangrove Wetland: Case Study of Wein River Basin", The 2nd EIT International Conference on Water Resources Engineering, 5 - 6 กันยายน 2013, เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2019 exบัณฑิต ศิริแพทย์, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, inสมฤทัย ทะสดวก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดลำดับแผนงานบำรุงรักษาทางหลวงชนบทโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น (AHP) กรณีศึกษาแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2014 exฤทธิไกร พงษ์จีนะ, inสมฤทัย ทะสดวก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของการการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกวิทยาและกิจกรรมของมนุษย์ต่อคุณลักษณะของน้าท่าใน ลุ่มน้าแม่วงก์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exภาณุวัฒน์ พุทธางกูร, inสมฤทัย ทะสดวก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การประยุกต์ใช้วิธี RVA สำหรับประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติการไหลของน้ำท่าเนื่องจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับลุ่มน้ำมูล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห‹งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inสมฤทัย ทะสดวก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำสำหรับสถานีวิจัยทรัพยากรน้ำชายฝั่งระนอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับฟื้นฟูจากผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 inสมฤทัย ทะสดวก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การประยุกต์วิธี RVA สำหรับประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติการไหลของน้ำท่าเนื่องจากอาคารชลศาสตร์", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480834]