แนวโน้มผลงานของสมชาย

Conference

การนำเสนอบทความของสมชาย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์(ยกเลิก) และใน

Publish Year International Conference 2
2009 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, "Sweet Corn Hybrids Trial in Farmers’ Field in 2008", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research and the 34th National Corn and Sorghum Research Conference, 8 - 10 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, "Pre-commercial Corn Hybrids Trial in Farmers’ Field in 2008", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research and the 34th National Corn and Sorghum Research Conference, 8 - 10 เมษายน 2009
Publish Year National Conference 8
2012 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, exบรรจง ชัยขุนพล, exนายณรงค์ อุดมลาภ, exสุวัฒน์ มีผิว, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าในไร่เกษตรกรจังหวัดตาก ระยะที่ 3", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2554", การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, ไทย นครปฐม ประเทศไทย
2011 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2553", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35, 24 - 27 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2553", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35, 24 - 27 พฤษภาคม 2011, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inสมชาย โพธิสาร, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าในไร่กสิกร ปี 2552", การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4, 17 - 19 มิถุนายน 2009, เมือง ลพบุรี ประเทศไทย
2008 inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2550", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, เขาค้อ เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2011 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, exนายบรรจง ไชยขุนพล, exนายศักดิ์ชัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , exนายณรงค์ อุดมลาภ, exนายสุวรณ ดอยแก้วขาว, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าในไร่เกษตรกรจังหวัดตาก ปี 2553", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2550", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, เขาค้อ เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480724]