แนวโน้มผลงานของสุพจน์

Journal

บทความของสุพจน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาโรคพืช

บทความแต่ละ Quartile ของสุพจน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาโรคพืช

บทความแต่ละ TCI Group ของสุพจน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาโรคพืช

Publish Year International Journal 4
2018 exAye Thandar Cho, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Modified Growth Media of Bacillus amyloliquefaciens S20A1and Biocontrol of Bacterial Leaf Blight of Rice", Thai j. Agric.Sci., ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 195-207
2014 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Sexual Reproduction of Setosphaeria turcica in Natural Corn Fields in Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2014, หน้า 175-182
2012 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, exChuaboon, W., exChatnaparat, T., exKladsuwan, L., exShoorin, M., inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Induction of disease and drought resistance in rice by Pseudomonas fluorescens SP007s", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1 SPECIAL , ธันวาคม 2012, หน้า 45-55
2008 inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Defective cellulase production of Xanthomonas axonopodis pv. glycines ppsA mutant strain triggered systemic resistance to soybean bacterial pustule", PHYTOPATHOLOGY, ปีที่ 98, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2008, หน้า S79-S79
Publish Year National Journal 3
2018 exพัชราภรณ์ หอมกรุ่น, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารทุติยภูมิ และประสิทธิภาพในการควบคุม โรคขอบใบแห้งของข้าวของแบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens S20A1", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 22-32
2018 exนางสาวอนุศรา จันทร์แสง, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลไกที่หลากหลายของแบคทีเรียปฏิปักษ์สายพันธุ์ใหม่จากดินบริเวณรากข้าวต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 2561, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 33-42
2013 exMai Vu Thi, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Bio-charcoal and Organic Fertilizer on the Growth of Mini Chinese Kale", Agricultural Sci. J., ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 648-656

Conference

การนำเสนอบทความของสุพจน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาโรคพืช

Publish Year International Conference 11
2014 inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Axel Drescher, exDr. Robert Holmer, "Mapping Vegetables - Understanding the food system of greater Bangkok, Thailand - A web-based collaborative research environment", Regional Symposium on Sustaining Small Scale Vegetable Production and Marketing Systems for Food and Nutrition Security, 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Development of ISSR-derived specific primers for detection of Exserohilum turcicum on corn", The 5th Asian Conference on Plant Pathology (ACPP2014), 3 - 6 พฤศจิกายน 2014, Chiang Mai เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exMai Vu Thi, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Bio-charcoal and Organic Fertilizer on the Growth of Mini Chinese Kale", The 1st International Conference on Research and Development of Tropical and Sub-tropical Crops, 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exดร.วินัย ปิติยนต์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, exS. U-raichen, exD. ATHINUWAT, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Disease and insect pest management of kale with mixture of antagonistic microbes and plant extracts", 10 th International Congress of Plant Pathology, 25 - 30 สิงหาคม 2013, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJ. Yhamsoongnern, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, "Mating type diversity of Setosphaeria turcica isolates in Thailand.", 10th International Congress of Plant Pathology (ICPP) 2013 , 25 - 30 สิงหาคม 2013, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย เย็นเพชร, exจึระนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "An ISSR marker characterize molecular variability of Exserohilum turcicum isolates on maize", The International Conference on Tropical and Sub-tropical Plant Diseases, 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeeranan Yhamsoongnern, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Populations of Aspergillus sp. from field-grown maize and groundnut plant treated with Trichoderma harzianum CB-Pin-01", In Proc. of ISSASS and Congress 2011, 7 - 10 พฤศจิกายน 2011, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, exWilawan Chuaboon1, exTiyakhon Chatnaparat, exLawan Kladsuwan, exMalida Shoorin, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Induction of Disease and Drought Resistance in Rice by Pseudomonas fluorescens SP007s", International Conference, 7 พฤศจิกายน 2011, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2011 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeeranan Yhamsoongnern, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Populations of Aspergillus sp. from field-grown maize and groundnut plants treated with Trichoderma harzianum CB-Pin-01", In Proc. of ISSASS and Congress 2011, 7 พฤศจิกายน 2011
2008 inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of benefitcial antagonistic acteria for enhanced growth and induced plant defense response against important soybean diseases", International symposium of the recent progress on natural products for better life, 1 พฤษภาคม 2008
2007 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seed storage coated with PGPR for seedling vigor and downy mildew reduction of sweet corn.", the ISSAAS International Congress, Agriculture is a Business. , 12 - 17 ธันวาคม 2007
Publish Year National Conference 29
2020 exอธิฏฐาน เพไทย, inดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่างสายพันธุ์ในการควบคุมโรคสำคัญและส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อยและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2018 exนายธีรวุฒิ เอกัคคตาจิต, inดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์แบบผสมต่างสายพันธุ์สำหรับการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการควบคุมโรคใบขีดของข้าวโพดหวานที่เกิดจาก Acidovorax avenae subsp. avenae", การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "ความรุนแรงโรคและสารพิษ Fumonisin ของโรคฝักเน่าจากเชื้อฟิวซาเรี่ยมที่สะสมบนข้าวโพด", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 25 - 27 กรกฎาคม 2017, เมือง นครสวรรค์ ประเทศไทย
2017 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "ความรุนแรงของโรคฝักเน่าข้าวโพดจากเชื้อฟิวซาเรี่ยมที่จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 23 พฤศจิกายน 2017, เมือง ตรัง ประเทศไทย
2017 inดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธาณิกานต์ เนียมแตง, exณัฐกานต์ สาตราภัย, exลาวัลย์ กลัดสุวรรณ, exมะลิดา ชูรินทร์, exดุสิต อธินุวัฒน์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "ชีวภัณฑ์ชนิดใหม่ของ Pseudomonas fluorescens SP007s มีความเสถียรในการควบคุมโรคขอบใบทองและส่งเสริมการเจริญเติบโต ของพืชคะน้า", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 23 พฤศจิกายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exธาณิกานต์ เนียมแตง, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบคทีเรียปฏิปักษ์ Pseudomonas spp. ยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบทองคะน้าด้วยกลไก Inter-bacterial competition", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21 - 23 พฤศจิกายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "การจัดการโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพดด้วยการใช้พันธุ์ต้านทานโรค สารเคมี และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37 , 5 - 7 สิงหาคม 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2016 exน.ส.พิยะดา สุขอนันต์, inดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญชา ชิณศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส.อรุณี สุวรรณงาม, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จำนวนประชำกรและควำมหลำกหลำยของไส้เดือนฝอยศัตรูพืชบริเวณรอบรำกวัชพืชในไร่อ้อยจังหวัดกำแพงเพชร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, exลาวัลย์ กลัดสุวรรณ, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "ผลของสารปฏิชีวนะต่อการยับยั้ง Exserohilum turcicum ด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ SP007s", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทานโรคราน้ำค้างของข้าวโพดหวานพันธุ์การค้าและใช้สารเคมีควบคุม", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 , 24 - 25 กรกฎาคม 2014, อำเภอเมือง นครนายก ประเทศไทย
2012 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย เย็นเพชร, exจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "เชื้อรา Peronosclerospora sorghi ที่ต้านทานสารเคมีชักนำให้เกิดโรคราน้ำค้างที่รุนแรงในข้าวโพด", การประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 10: การอารักขาพืชไทยในสภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย เย็นเพชร, exจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "การพัฒนา ISSR Marker เพื่อการศึกษาสายพันธุ์เชื้อ Exserohilum turcicum สาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35 , 24 - 27 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง), inนางวราภรณ์ วงค์พิลา, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, "ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารอินทรีย์ ต่อคุณภาพและการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6, 24 - 25 กรกฎาคม 2014, โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ. เมือง นครนายก ประเทศไทย
2014 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "ISSR ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะต่อการจำแนกความแตกต่างของ Exserohilum turcicum", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 6 กุมภาพันธ์ 2014
2013 inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, exดร. วินัย ปิติยนต์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรสำเร็จจุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลงและเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Mating type ชนิดใหม่ของ Exserohilum turcicum ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36 , 5 - 7 มิถุนายน 2013, หนองคาย ประเทศไทย
2013 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจีระนันท์ แหยมสูงเนิน, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "ความต้านทานโดยสมบูรณ์ต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม", การประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 11:อารักขาพืชไทยก้าวไกลในประชาคมอาเซียน , 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, exวินัย ปิติยนต์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลิตภัณฑ์ผสมระหว่างแบคทีเรียที่มีประโยชน์และสารสกัดพืชเพื่อจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชของคะน้าอย่างยั่งยืน", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, "ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดใหม่สำหรับการรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการปรับใช้ในแปลงเพื่อควบคุมโรคใบขีดของข้าวโพดหวาน", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 34. , 23 - 26 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exพรนภา คากองแก้ว, exวิทยา เจียมวุฒิศักดิ์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "การตรวจและการจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชที่ปนเปื้อนจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน", ประกอบการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49., 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exพรนภา คากองแก้ว, exวิทยา เจียมวุฒิศักดิ์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "การจำแนกชนิดและการถ่ายทอดโรคผ่านทางเมล็ดของแบคทีเรียสาเหตุโรคข้าวโพด", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 34, 24 - 27 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาการเกิดโรคใบขีดแบคทีเรียข้าวโพด", ประกอบการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 34, 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exวราภรณ์ บุญเกิด, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย เย็นเพชร, exจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, "การพัฒนา ISSR Marker เพื่อการศึกษาสายพันธุ์เชื้อ Exserohillum turcicum สาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด.", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 34, 24 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, "ประสิทธิภาพของ Trichoderma harzianum ต่อการลดปริมาณเชื้อรา Aspergillus sp. ในแปลงปลูกข้าวโพดโดยชีววิธี", การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 , 17 - 19 มิถุนายน 2010, เมืองลพบุรี ลพบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, exสุรเชรษฐ จามรมาน, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทศพล พรพรหม, exติยากร ฉัตรนภารัตน์, exสุนันทนาถ นุราภักดิ์, "การตัดสินใจใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมและการลดการใช้สารเคมีในระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อการผลิตถั่วเหลืองฝักสด", The 9th National Plant Protection Conference, 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2008 exติยากร ฉัตรนภารัตน์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและควบคุมโรคเน่าดำคะน้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถั่วเหลืองฝักสดแบบผสมผสาน. ", ประกอบการประชุมวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 “ เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” , 17 - 19 มกราคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inนายประชุม จุฑาวรรธนะ, "การจัดการโรค ในระบบการผลิตข้าวโพดฝักสด", สัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสดไทยในหลายมุมมอง, 29 - 30 กรกฎาคม 2008, ลพบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพสูตรสำเร็จแบคทีเรียควบคุมโรคด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปรับใช้ในระบบการปลูกถั่วเหลืองฝักสด", การประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 8, 30 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480693]