แนวโน้มผลงานของพรพรรณ

Conference

การนำเสนอบทความของพรพรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

Publish Year National Conference 2
2020 exชนกานต์ ตระหง่าน, exธัญญาเรศ อยู่แย้ม, exนพมาศ มาลีรส, inนางสาวนพิมพ์พร แสงวิเชียร, อาจารย์, inนางสาวพรพรรณ พรรณภัทราพงษ์, อาจารย์, "ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางท่องเที่ยวภายในเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 28 สิงหาคม 2020, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2016 exจุลพงษ์ จุลวรรณ์, inนายอุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์, exสุรัตน์ สารทรัพย์, inนางสาวพรพรรณ พรรณภัทราพงษ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการปัญหาขยะอันตราย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจา ปี 2559, 26 สิงหาคม 2016, ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480621]