แนวโน้มผลงานของอาสูตร

Journal

บทความของอาสูตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

Publish Year International Journal 5
2018 exAendo P, exNetvichian R., inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Health Risk Contamination of Heavy Metals in Yolk and Albumen of Duck Eggs Collected in Central and Western Thailand", Biological Trace Element Research, ปีที่ 184, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018, หน้า 501-507
2018 inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ, อาจารย์, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSriprachuabwong, C., inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTuantranont, A., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "An electrochemical MIP sensor for selective detection of salbutamol based on a graphene/PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode", RSC Advances, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 206-212
2015 exLangkabel, N., exBaumann, M.P.O., exFeiler, A., inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFries, R., "Influence of two catching methods on the occurrence of lesions in broilers", Poultry Sciences, ปีที่ 94, ฉบับที่ 8, เมษายน 2015, หน้า 1735-1741
2010 inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเรณู ปิ่นทอง, exPadungtod, P, exBaumann, MPO, exZessin, KH, exSrikitjakarn, L, exFries, R, "A Cross-Sectional Study of Salmonella in Pork Products in Chiang Mai, Thailand", FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE, ปีที่ 7, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2010, หน้า 873-878
2009 exDorn-in, S, exFries, R, exPadungtod, P, exKyule, MN, exBaumann, MPO, exSrikitjakarn, L, exChantong, W, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZessin, KH, "A cross-sectional study of Salmonella in pre-slaughter pigs in a production compartment of northern Thailand", Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 88, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 15-23

Conference

การนำเสนอบทความของอาสูตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

Publish Year International Conference 6
2016 inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPakkawat Saencharoen, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "A Preliminary Evaluation of 5 Freedoms Welfare in a Duck Slaughterhouse", International Conference on Veterinary Science 2016, 23 - 25 พฤศจิกายน 2016
2008 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Knowledge, Attitude and Practice of Fighting Cock Raisers in Central and Western Part of Thailand", The 5th Taiwan - Thailand Bilateral Conference, 7 - 9 พฤษภาคม 2008, Pingtung ไต้หวัน
2008 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of Disease Monitoring and Follow-up System in Cattle Slaughter House.", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Monitoring of Microbiological contamination in Beef Cutting process.", The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases., 27 - 30 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, "Veterinary Education: Problem-base Learning in Veterinary Public Health Issue.", The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases., 27 - 30 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exทิพวรรณ ปรักมะวงศ์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์, "Risk assessment of introduction of HPAI to commercial broiler farms in Thailand", The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations: OIE-FAO Joint Symposium on Emerging Diseases, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2018 exชญาดา เพียรธรรม, exปาฏิหาริย์ วรารัตน์ธนาเวช, exณัฐชยา สุขุมเสาวภาคย์, exปริยานุข แพอัฐ, exสุพัชชา ชุษณะทัศน์, exธัญญาเรศ พุทธสุวรรณ, exกานติ์ชนิต สุวรรณทศ, exพนิดา โวหาร, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างต้นแบบระบบการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ในโรงฆ่าโคในประเทศไทย: การศึกษาเบื้องต้น", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 6 , 18 - 19 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exสุดาพร พรมปลูก, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มนมแพะผสมอกไก่บ้านตะนาวศรี", การประชุมวิชาการสัตว์ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 , 22 - 23 มิถุนายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2016 exกันต์กนิษฐ์ สังขพิทักษ์, inนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพ ความปลอดภัย และลักษณะทางประสาทสัมผัสของเต้าหู้ไข่ที่ผลิตจากไข่นกกระทาบุบ/แตก", ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนายประกรณ์ จาละ, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานการณ์สารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทย รายงานผลห้องปฏิบัติการ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557", 54th Kasetsart University Annual Conference, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exกันต์กนิษฐ์ สังขพิทักษ์, exศิริพร พรายทอง, exสุทธิดา เปล่งวิทยา, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพ ความปลอดภัย และลักษณะทางประสาทสัมผัสของเต้าหู้ไข่ที่ผลิตจากไข่นกกระทาร้าว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2010 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในนกพิราบแข่งขันในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, exน.สพ.มนัสชัย วัฒนกุล, "การศึกษาสถานะของสุขภาพสัตว์ต่อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ชนิดต่างๆ รอบบริเวณจุดเกิดโรค", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480582]