Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2556

  แนวโน้มผลงานของณัฏฐ์วิชิดา

  Journal

  บทความของณัฏฐ์วิชิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอาชีวศึกษา

  Publish Year National Journal 2
  2020 exนิรมล สิริภัคนันท์, inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร, อาจารย์, "การจัดการศึกษานอกระบบด้วยแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่ออกกลางคัน", วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 174-186
  2017 exสุภารัตน์ ทองชุม, inดร.ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร, อาจารย์, inดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลักสูตรสอนเสริมระยะสั้น เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 จังหวัดขอนแก่น", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017

  Conference

  การนำเสนอบทความของณัฏฐ์วิชิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอาชีวศึกษา

  Publish Year National Conference 3
  2015 inดร.ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร, อาจารย์, exชลธิชา แก้วบุปผา, "ผลการศึกษาความคาดหวังและสิ่งที่พบจริงของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (RCCON2015), 23 - 24 มีนาคม 2015, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร, อาจารย์, "การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 , 27 พฤศจิกายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
  2008 inดร.ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร, อาจารย์, inนายยศ ทรัพย์เย็น, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีต่อหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480555]