แนวโน้มผลงานของพรรณวดี

Journal

บทความของพรรณวดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาสัตวบาล

บทความแต่ละ Quartile ของพรรณวดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาสัตวบาล

บทความแต่ละ TCI Group ของพรรณวดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาสัตวบาล

Publish Year International Journal 10
2019 exจิราภรณ์ มารยาท, exสมฤทัย เลิศพิมลพันธ์, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, "Effect of low-protein diets supplemented with methionine on growth performance, carcass characteristics and expression of ANT and UCP genes in the breast muscle of Betong chickens (KU Line)", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1211-1218
2018 exBungsrisawat, P., inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Genetic parameters of some carcass and meat quality traits in Betong chicken (KU line)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 274-279
2013 inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, exMohammed Endris, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "Genotype by region interaction on milk production traits of holstein crossbred dairy cows in Thailand.", Kasetsart journal (Natural science), ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2013, หน้า 228-237
2013 exTamirat Tessema, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, "Genetic Parameters for Weaning Weight, Weaning Hip High and Weaning Body Length of Crossbred Beef Cattle in Thailand", KASETSART JOURNAL (NATURAL SCIENCE), ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 85-93
2013 exอารยา เจียรมาส, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, "Association of SNP Marker in the IGF1 Gene with Carcass Traits inCrossbred Cattle among Thai Native, Brahman and Charolais", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2013 - กรกฎาคม 2014, หน้า 604-610
2012 exEndris, M., inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, exWongwan, C., inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "Estimation of direct genetic effects on milk yield and lactation length in the Aownoi dairy cooperative", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 546-553
2008 exWarangkana Kitpipit, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, exSayan Buaban, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, "Comparison of Five Mathematical Functions for Prediction of Monthly Yield in Thai Multibreed Dairy Cattle Population", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 246-255
2008 exIntaratham, W, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, exGraser, HU, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, "Genetic parameters and annual trends for birth and weaning weights of a Northeastern Thai indigenous cattle line", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, เมษายน 2008, หน้า 478-483
2008 exChittima Kantanamalakul, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, exMonchai Duangjinda, exSuwit Anothaisinthawe, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, "Genetic Parameters for Birth Weight and Weaning Weight in Anglo-Nubian, Saanen, Thai Native and Crossbred Goats", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 640-648
2006 inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn Mabry, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, "Estimated genetic parameters of non-productive sow days related to litter size in swine raised in a tropical environment", THAI JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, ปีที่ 38, กันยายน 2006
Publish Year National Journal 4
2019 exปานศิริ พุทธรักษา, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะปริมาณซาก สี และความหนาหนังในไก่เบตง (สาย เคยู)", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1265-1274
2019 exโสธยา เทพธรงค์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "พารามิเตอร์ทางพันธกุรรมของลักษณะคุณภาพน้ำเชื้อในไก่เบตง (สายเคยู)", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 1057-1066
2008 exอารยา เจียรมาศ, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายปรีชา อินนุรักษ์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับน้ำหนักแรกเกิด และน้ำหนักหย่านม ของประชากรโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์ ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008
2007 exจิตติมา กันตมาลากุล, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, "Estimation of breed effects on litter traits at birth in yorkshire and landrace pigs.", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 175-186

Conference

การนำเสนอบทความของพรรณวดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาสัตวบาล

Publish Year International Conference 7
2018 exชยาทิตย์ กฤตโยภาส, exวรรณพร ด่านวิไล, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, "A Study of Growth Performance, CarcassCharacteristic, Meat Quality and Association ofPolymorphism in the ApoVLDL-II Gene with FatAccumulation in the Female Broiler, Thai Nativeand Betong Chickens (KU Line)", ICASVM 2018 : 20th International Conference on Animal Science and Veterinary Medicine , 10 - 11 กันยายน 2018, โตเกียว ญี่ปุ่น
2018 inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, exนฤมล แสงสว่าง, exวรรณพร ด่านวิไล, exชยาทิตย์ กฤตโยภาส, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "The Expression of Lipoprotein Lipase Gene with Fat Accumulations and Serum Biochemical Levels in Betong (KU Line) and Broiler Chickens", ICASVM 2018 : 20th International Conference on Animal Science and Veterinary Medicine , 10 - 11 กันยายน 2018, โตเกียว ญี่ปุ่น
2016 inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, exจิราภรณ์ มารยาท, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภูวดล บางรักษ์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "Effect of Low Protein Amino Acid-Supplemented Diets on Growth Performance and avANT Gene Expression in the Breast Muscle of Betong Chicken (KU Line)", The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22 - 25 สิงหาคม 2016, ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
2016 exจิราภรณ์ มารยาท, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, "Effect of Low Protein Amino Acid-Supplemented Diets on Growth Performance and Carcass Characteristics in Betong Chicken (KU Line)", The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22 - 25 สิงหาคม 2016, ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
2016 exน.ส.พนัดดา บึงศรีสวัสดิ์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Variance Components and Heritability Estimates on Carcass Traits in Betong Chicken (KU Line)", The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22 - 25 สิงหาคม 2016, Fukuoka ญี่ปุ่น
2016 inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, exดร. อารยา เจียรมาศ, "Estimation of Growth Curve Parameters in Betong Chicken (KU Lines)", The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22 - 25 สิงหาคม 2016, Fukuoka ญี่ปุ่น
2010 exW. Kitpipit, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, ex S. Buaban, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, "ESTIMATION OF GENETIC PARAMETERS OF PERSISTENCY OF MILK YIELD IN A THAI MULTIBREED DAIRY POPULATION USING THE MULTITRAITS ANIMAL MODEL", 9th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, 1 - 6 สิงหาคม 2010, Leipzig สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 13
2021 inนางสาวพนัดดา บึงศรีสวัสดิ์, อาจารย์, inนายสมบัติ ประสงค์สุข, inนางสาวอัญชลี บวดขุนทด, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Carcass characteristics of Betong chicken (KU line) and crossbred progeny between Betong cocks (KU line) and layer hens", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exจิราภรณ์ มารยาท, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้อาหารโปรตีนต่ำเสริมกรดอะมิโนต่อสมรรถนะการผลิตในไก่เบตง (สายเคยู)", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5, 28 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exวรรณพร ด่านวิไล, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซากของไก่กระทงไก่พืนเมือง และไก่เบตง (สายเคย)ู เพศเมีย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exภราดร โสภาวัฒน์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรชัย เปี่ยมคล้า, "การศึกษาลักษณะซากและรายได้ของโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พ้ืนเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โลเลส์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนัฐพงษ์ หวังทวีสุขกมล, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักตัวในไก่เบตง (สายเคยู)", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 11 - 13 มีนาคม 2013, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exอารยา เจียรมาศ, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีน IGF1 กับลักษณะซากในโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พ้ืนเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลห์", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แหล่งชาติครั้งที่ 2, 11 - 13 มีนาคม 2013, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exเอกพล สีเทียวไทย, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศึกษาระดับพลังงานและโปรตีนในอาหารที่เหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของเป็ดเนื้อสายพันธุ์เชอร์รี่วัลเลย์ระยะเล็ก (1 – 14 วัน)", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาวนฤมล แสงสว่าง, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และปริมาณไขมันในไก่เบตง (สายเคยู) และไก่กระทง เพศเมีย", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 50 สาขาสัตว์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนายอนุพล พุฒสกุล, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "ผลของระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารต่อการเจริญเติบโตและปริมาณซากในไก่เบตง (สายเคยู)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาสัตว์. กรุงเทพฯ, 2553, หน้า 158-166 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exArraya Jeanmas, inนายปรีชา อินนุรักษ์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "แนวโน้มความสามารถทางพันธุกรรมสำหรับน้ำหนักแรกเกิด และหย่านมของโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exChittima Kantanamalakul, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, "การประมาณอิทธิพลเนื่องจากพันธุ์ต่อลักษณะจำนวนลูกแรกคลอดและช่วงห่างของการคลอดลูกในแพะพันธุ์แองโกลนูเบียน ซาแนน พื้นเมือง และลูกผสม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exอารยา เจียรมาศ, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exสมพงษ์ เทศประสิทธิ์, "การประมาณกราฟการเจริญเติบโตในโคสาวลูกผสมระหว่างพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนและเรดเซนดิ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exJohn W. mabry, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, "เฮทเทอโรซีสสำหรับระยะกลับสัดหลังหย่านมในประชากรสุกรทางการค้าแห่งหนึ่งในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Plant & Animal Regis./ KU Invention

การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year International Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 1
2008 inนายปรีชา อินนุรักษ์, inดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์, inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชัยวัฒนสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, inนายปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), inนายเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนายสมทบ ขันทอง, inดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exศักดิ์ชัย โตภานุรักษ์, exน.สพ.ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง, exน.สพ.จีรุฒม์ รัตนเทพ, "โคเนื้อพันธ์กำแพงแสน", Kasetsart University, 2008
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480534]