แนวโน้มผลงานของสุภาพ

Journal

บทความของสุภาพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Publish Year International Journal 3
2020 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "A Conceptual Analysis of Mobile Application for the Thai Herbal City", TEST Engineering and Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 18034-18039
2020 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of herb residue supplementation on growth performance, economic return, carcass quality and ammonia nitrogen of broiler chickens", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 486-492
2012 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมาน ลอยฟ้า, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย", Springer-Verlag , ปีที่ 7634, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2012, หน้า 136-139
Publish Year National Journal 3
2016 exปิยะธิดา สมบูรณ์ธนากร, exวิชญวัชญ์ เชาวนีรนาท, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนกรณีศึกษา รายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน", วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 115-123
2013 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมาน, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา", วารสารสารสนเทศศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 44-64
2010 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ห้องสมุดดิจิทัลกับอีเลิร์นนิงสำหรับเด็ก", วารสารสารสนเทศศาสตร์, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 81-92

Conference

การนำเสนอบทความของสุภาพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Publish Year International Conference 10
2019 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีรูปแบบทางธุรกิจที่แตกต่างกัน", 12nd the International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, 1 - 3 เมษายน 2019, ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
2019 inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี", 12nd the International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology , 1 - 3 เมษายน 2019, ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
2019 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พิทักษ์ ปักษานนท์, exSouksan Vilavong, inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, "ICT Curriculum Requirements in the Service Area of Champasak University, Laos", 2019 Twelfth International Conference on Ubi-Media Computing (Ubi-Media), 5 - 8 สิงหาคม 2019, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2018 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ 21 ที่เน้นความสนุกด้วยหลักการเกมในค่ายเยาวชนสร้างสรรค์", The 11th IEEE International Conference on Ubi-media Computing (U-Media'2018) and International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL'2018), 22 - 25 สิงหาคม 2018, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2017 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความสนุกกับคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้หลักการเกมในค่ายเยาวชนสร้างสรรค์", The 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshops (Ubi-Media2017), 1 - 4 สิงหาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2015 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกลไกเกมสำหรับเยาวชนไทย", The 8th IEEE International Conference on Ubi-media Computing (U-Media'2015), 24 - 26 สิงหาคม 2015, Colombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
2014 inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรเชษฐ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, exWu-Yuin Hwang, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความร่วมมือแบบเสมือนจริงตามแนวคิดของการเรียนการสอนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์", 2014 International Conference on Ubi-Media Computing (U-Media), 12 - 14 กรกฎาคม 2014, Ulaanbaatar มองโกเลีย
2013 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกิจกรรมค่ายไอซีทีสำหรับเยาวชน", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1/2556 (CASNIC 2013), 10 - 11 ตุลาคม 2013, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมาน ลอยฟ้า, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย", The 5th International Conference on Asia-Pacific Library and Information Education and Practice, 10 - 12 กรกฎาคม 2013, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมาน ลอยฟ้า, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย", 14th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2012), 12 - 15 พฤศจิกายน 2012, Taipei ไต้หวัน
Publish Year National Conference 5
2019 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, "การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาแบบจำลอง กิจการเพื่อสังคม สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future Prospect) , 12 - 13 ธันวาคม 2019, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2019 inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการพัฒนาแบบจำลองกิจการเพื่อสังคม สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future Prospect) , 12 - 13 ธันวาคม 2019, อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2019 inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานด้วยกิจกรรรม นันทนาการในรูปแบบโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future Prospect) , 12 - 13 ธันวาคม 2019, อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2013 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, เมือง สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2013 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการสร้างหลักสูตรค่ายเยาวชนไอซีทีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการคิด", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน” , 28 พฤศจิกายน 2013 - 29 ธันวาคม 2017, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480519]