แนวโน้มผลงานของสิริรัตน์

Journal

บทความของสิริรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง

บทความแต่ละ Quartile ของสิริรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง

บทความแต่ละ TCI Group ของสิริรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง

Publish Year International Journal 8
2021 inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, exWinyu Karntip, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSusadee Khemton, exPanuwat Pakpiboon, exKant Wongsirodkul, exKanyarat Arunsri, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "A-scan Biometry, Phacoemulsification and Foldable Intraocular Lens Implantation in a Young Orangutan (Pongo pygmaeus)", Open Veterinary Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 121-127
2018 exKoatsang, N, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Repeatability and comparison of train-of-four responses at thoracic and pelvic limbs using electromyography in anesthetized dogs", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 55-61
2018 exUpariputti, R, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonyong, S, "Effect of interferential current therapy on ground reaction force in dogs with hip osteoarthritis: A randomized placebo controlled cross-over clinical trial", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 111-116
2018 inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMama, Khursheed R., exKing, Melissa, exContino, Erin, exFerris, Dora, exValdes-Martinez, Alex, ex(Frisbie, David D., ex(Mcilwraith, Wayne, exZumbrunnen, James, "Influence of changing lateral recumbency and mode of ventilation on the alveolar-arterial oxygen tension gradient and selected laboratory analytes in adult isoflurane anesthetized horses", The Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 80, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2018, หน้า 1584-1589
2015 exMahidol, C., inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Effects of continuous intravenous infusion of morphine and morphine-tramadol on the minimum alveolar concentration of sevoflurane and electroencephalographic entropy indices in dogs", Veterinary Anaesthesia and Analgesia, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, มีนาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 182-186
2014 inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMama KR, exGustafson DL, exRezende ML, "Single-and multiple dose pharmacokinetics and multiple dose pharmacodynamics of oral ABT-116 (a TRPV1 antagonist) in dogs", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2014
2014 inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, exเกรียงไกร จิรสิริโรจนากร, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exแทนหทัย กระจ่างแจ้ง, exวิจิตร สุทธิประภา, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจผ่านทางหลอดเลือดดำในสุนัขพันธุ์ชเนาเซอร์ที่ป่วยด้วยภาวะซิกไซนัสซินโดรม", Thai J Vet Med. 2014, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014
2010 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChantornvong, W, "Comparison of Carprofen, Vedaprofen and Tepoxalin for Postoperative Analgesia and Serum PGE(2) Level in Dogs after Ovariohysterectomy", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2010, หน้า 159-164
Publish Year National Journal 2
2007 inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางอาภา เทศประทีป, รองศาสตราจารย์, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมาฆะศิริ ศมานุกร, "แรงยึดแน่นของออร์โธปิดิกส์สกรูว์ในกระดูกอุ้งเชิงกรานของสุนัขโตเต็มวัย: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธี tapped และ non-tapped insertion", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กันยายน 2007, หน้า 19-27
2007 inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชีวิตา กาญจนเสริม, exณัฐา จริยภมรกุร, exนภาภรณ์ นำสุวรรณกิจกุล, exศศิภา แก้วประเสริฐ, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์บรรเทาปวดของ carprofen phenylbutazone และ tolfenamic acid ในสุนัขเพศเมียที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 18-27

Conference

การนำเสนอบทความของสิริรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง

Publish Year International Conference 4
2019 inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางณัฏฐิกา โกฎแสง, inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสกุลรัตน์ กถาทิพย์, exวิญญู การทิพย์, exธีรภัทร์ ธัญภัทรานนท์, "Development and initial validation of a scale to evaluate ocular pain and discomfort in dogs undergoing phacoemulsification", The 18th Chulalongkorn University Veterinary Conference CUVC 2019, 24 - 26 เมษายน 2019, นนทบุรี ประเทศไทย
2019 inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multimodal pain management: best practice for excellent outcome", Kasetsart University Veterinary International conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2014 exสพ.ญฤทัยทิพย์ อุปริพุทธิ, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effect of interferential current therapy on limb functioning in dogs with hip osteoarthritis: A preliminary investigation", The 2nd Asia Pacific Veterinary Conference 2014, 1 - 3 ตุลาคม 2014, กรุงเทพ
2014 exChulabhorn Mahidol, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกตุแก้ว วาสนาสุข, exณัฎฐิกา โกฎแสง, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Entropy Indices are Predictive of an Awake Response Elicited DuringSevoflurane Anesthesia in Dogs", ACVIM Forum, 4 - 7 มิถุนายน 2014, แนสวิล เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 3
2008 inนายจนัธ นิยมสุจริต, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางอาภา เทศประทีป, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนางมาฆะศิริ เชาวกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรักษาทางศัลยกรรมแก้ไขมะเร็งชนิด squamous cell carcinoma ในสุนัขที่บริเวณผิวเรียบของจมูกด้านบนและส่วนหน้าของกระดูกกรามบน ด้วยวิธี modified combined resection of the nasal planum and premaxilla", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรรณสิทธิ์ จันทรวงศ์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลของคาร์โปร เฟนก่อนและหลังผ่าตัดในการลดปวดสุนัขหลังการผ่าตัดทำหมันเพศเมีย", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 33, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบฤทธิ์บรรเทาปวดของ carprofen และ tolfenamic acid ในสุนัขภายหลังการผ่าตัดทำหมันเพศเมีย", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 12, 24 พฤษภาคม 2006
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480517]