แนวโน้มผลงานของปรมา

Journal

บทความของปรมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

บทความแต่ละ Quartile ของปรมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

บทความแต่ละ TCI Group ของปรมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปรมา หันหาบุญ, อาจารย์, exธัขเวชช กิมประสิทธิ, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "เชื้ออีโคไลที่สร้างเอนไซม์เบตาแลคแตมแบบขยายแยกจากสุนัขป่วย", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 263-267
2007 inนางสุมาลี บุญมา, รองศาสตราจารย์, inนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inนางสาวปรมา หันหาบุญ, อาจารย์, inนางสาววนิดา พัสดุรักษ์, "Detection of Campylobacter in Duck Using Standard Culture Method and Multiplex Polymerase Chain Reaction", Southeast Asian J. of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2007, หน้า 728-731

Conference

การนำเสนอบทความของปรมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

Publish Year International Conference 3
2013 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปรมา หันหาบุญ, อาจารย์, exThachawech Kimprasit, "Antimicrobial resistant E. coli isolated from dogs at Kasetsart veterinary teaching hospital.", International Conference of Veterinary Science ICVS 2013, 16 - 18 มกราคม 2013, นนทบุรี ประเทศไทย
2012 inนางสาวปรมา หันหาบุญ, อาจารย์, exC. Bumrungpun, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "ANTIMICROBIAL RESISTANT BACTERIA FROM DOGS ISOLATED AT THE VETERINARY DIAGNOSTIC UNIT, KASETSART UNIVERSITY", The ICVS 2011 Scientific Program, 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปรมา หันหาบุญ, อาจารย์, exThachawech Kimprasit, exManakorn Sukmak, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Extended spectrum beta-lactamase producing E. coli isolated from companion animals in Thailand", The 11th Biennial Conference of the Society for Tropical Veterinary Medicine(STVM) 2012, 18 - 21 มิถุนายน 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2007 inนางมลิวัลย์ ชุนถนอม, รองศาสตราจารย์, inนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์, inนางสาวปรมา หันหาบุญ, อาจารย์, inนางสาววนิดา พัสดุรักษ์, "ระบาดวิทยาของโรคเลปโตสไปโรซีสในโคจากจังหวัดที่มีรายงานความชุกต่ำในประเทศไทย โยการเพาะเลี้ยงเชื้อ การตรวจระดับภูมิคุ้มกัน และการตรวจค่าโลหิตวิทยา", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 33, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480516]