Person Image

  Education

  • วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2541
  • วท.บ.(สถิติประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2533

  แนวโน้มผลงานของเพ็ญพรรณ

  Journal

  บทความของเพ็ญพรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  บทความแต่ละ Quartile ของเพ็ญพรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  บทความแต่ละ TCI Group ของเพ็ญพรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  Publish Year International Journal 2
  2022 inนายธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรพันธุ์ จันภิลม, อาจารย์, inนายไพรัช สร้อยทอง, อาจารย์, "Automated Single-Pole Double-Throw Toggle Switch Pin Inspection using Image Processing and Convolutional Neural Network Techniques", International Scientific Journal of Engineering and Technology (ISJET), ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 16-27
  2022 inนายธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกรวิทย์ ออกผล, อาจารย์, inนางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Deep Constitutional Neural Networks based on VGG-16 Transfer Learning for Abnormalities Peeled Shrimp Classification", International Scientific Journal of Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 13-23
  Publish Year National Journal 1
  2016 inนางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โปรแกรมประยุกต์ Maze Test ช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะสมองบกพร่อง", วรสารสมาคมเวชสารสารสนเทศไทย, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2016, หน้า 122-127

  Conference

  การนำเสนอบทความของเพ็ญพรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  Publish Year International Conference 3
  2019 inนางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปัณณวัชร์ ธนาภิรมย์โภคิน, "อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมแบบปรับปรุงตามสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ สำหรับปัญหาการคัดเลือกชนิดของพืชเพื่อปลูกแบบผสมผสาน โดยวิธีปรับพารามิเตอร์ในฟังก์ชันค่าความเหมาะสม", InCIT 2019, 25 ตุลาคม 2019, Bangkok
  2012 inนางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัชรพัฐ เมตตานันท, "อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมแบบปรับปรุงตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่ สำหรับปัญหาการคัดเลือกชนิดพืชเศรษฐกิจเพื่อปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก", The 2012 International Computer Science and Engineering Conference ( ICSEC 2012 ), 18 - 19 ตุลาคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
  2011 inนางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ , exณัฐกานต์ ลิขิตผลจรูญ, exคมวุฒิ คนฉลาด, "ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าจากรูปถ่ายดิจิตอลของรอยฝ่าเท้าเพื่อการวินิจฉัยโรคเท้าแบน", การประชุมวิชาการร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 8, 11 - 13 พฤษภาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 3
  2020 inนางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิรุฬห์ อรุณรุ่งรัศมี, exวิชัยวิศร์ ภัทรมงคลชัย, exรวีพรรณ เรืองเกียรติวงศ์, "การออกแบบระบบเกษตรอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มเคยูเอสอาร์ซี โดยใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมแบบปรับปรุงตามสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ สำหรับการคัดเลือกชนิดของพืชเพื่อปลูกแบบผสมผสาน", NCIT2020, 21 - 22 ตุลาคม 2020, ประเทศไทย ชลบุรี ประเทศไทย
  2018 inนางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อดิศักดิ์ สุภีสุน, อาจารย์, "การคัดเลือกชนิดของพืชเพื่อปลูกแบบผสมผสานสำหรับพืชเศรษฐกิจเพื่อปลูกเป็นพืชแซมในพื้นที่เดียวกันโดยใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมในการแก้ปัญหา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 30 สิงหาคม 2018, อ.ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
  2017 inนางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริฉัตร เชื้อชาติ, exกวินนา อัลดุลรอมาน, "การตรวจจับขอบแผลเบาหวานชนิดปลายประสาทเสื่อมที่ฝ่าเท้า โดยวิธี Sobel Edge Detection ร่วมกับการกรองสีเขียวในภาพ", การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 2 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2560 , 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2017, อ.ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480485]