Person Image

  Education

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), ไทย, 2546
  • บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2561

  แนวโน้มผลงานของขวัญชนก

  Journal

  บทความของขวัญชนก เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

  บทความแต่ละ Quartile ของขวัญชนก เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

  บทความแต่ละ TCI Group ของขวัญชนก เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

  Publish Year International Journal 1
  2010 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยในการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 307-318
  Publish Year National Journal 3
  2021 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแนวปฏิบัติทางบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทุนทางปัญญา และความสำเร็จของกิจการ", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 148-169
  2019 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Causal Model of Factors Influencing Strategic Human Resource Management Effectiveness: Empirical Evidence on Management Accounting", The Journal of Risk Management and Insurance, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 41-57
  2018 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.นุชจรินทร์ โลหะปาน, exอ.ดร.สายนที วงศ์คำดี, "แนวทางการบริหารบัญชีเกษตรอินทรีย์สู่ความสำเร็จ กรณีศึกษาสวนจารุวรรณ", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 33-45

  Conference

  การนำเสนอบทความของขวัญชนก เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

  Publish Year National Conference 5
  2023 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทินกร สารมานิจ, exศศิภา คำหอม, exอัจฉราวรรณ ประสมทรัพย์, exปรียาวดี คำพรมมา, exพนา ไกรเลิศ, exสุภาพร พรรณวงค์, "ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของนักบัญชีบริหารกับประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงองค์กร", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 , 25 พฤศจิกายน 2023, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2022 exทิพวรรณ สุขเกิด, exพรทิพย์ แสนศิลป์, exรัตนาภรณ์ พันธุ์คุ้มเก่า, exสุดารัตน์ นวลศรี, exนางสาวศิราพร ทองสาร, inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมุ่งเน้นการบัญชีลูกค้าและผลการดำเนินงานทางการตลาด: หลักฐานจากธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 "80ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2022, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2018 inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสถาพร แสนละเอียด, อาจารย์, "ความแตกต่างของรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ในประเทศไทย: กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ", 4th National and International on Philosophy, Politics and Economics, 28 กันยายน 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวปฏิบัติและปัญหาในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, inนางฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, "การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากหลักฐานทางการเงินเชิงประจักษ์", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 1 "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน", 28 พฤศจิกายน 2013, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480475]