Person Image

  Education

  • บธ.ม.(บัญชี), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ไทย, 2543
  • บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย, 2540
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2545

  แนวโน้มผลงานของวรวิทย์

  Journal

  บทความของวรวิทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

  Publish Year International Journal 1
  2010 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยในการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 307-318
  Publish Year National Journal 4
  2022 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJulalak Cherngsaard, exKajpon Chaithong, exSasiprapa Chorpraphan, exSirinya Chaichanasaeng, exWitchaya Sunarak, "แผนการตลาดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ฟักทองบัตเตอร์นัทแปรรูป", วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 15-26
  2021 inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเกี่ยวข้องในมูลค่าของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์และผลกระทบของคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่มีราคาหุ้น", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 56-72
  2020 inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล, "การจัดการองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2", วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 20-28
  2016 inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางบัวจันทร์ อินธิโส, exนายอภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์, "ผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีที่มีต่อศักยภาพการแข่งขันของสถาบันอุดมการณ์ศึกษาในแถบลุ่มน้ำโขง", วารสารการบัญชีและการจัดการ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 118-124

  Conference

  การนำเสนอบทความของวรวิทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

  Publish Year International Conference 3
  2018 inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกระแสเงินสดกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018)"Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform", 5 - 6 ตุลาคม 2018, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2017 exNunnapat Pitchayakongkiat, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting The Wholesale Purchaser’s Intention of Plastic Goods Shop in Sakon Nakhon, Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
  2016 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exนายวินิจ วีรยางกูล, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและผลการดำเนินงาน กรณีศึกษา: ธุรกิจผลิตดอกไม้ส่งออกในประเทศไทย", International Conference on Business and Social Science , 29 - 31 มีนาคม 2016, Kyoto ญี่ปุ่น
  Publish Year National Conference 4
  2019 inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธนาภรณ์ นวรัตน์ดุสิต, exนางสาวพิณประภาพร กลั่นตา, exนางสาวพรนภา กาแก้ว, exนางสาวนันทภรณ์ มะลิบุตร์, exนางสาวปกามาศ พูลกล่ำ, exนางสาวพรรณบุปผา ชุมปัญญา, exนางสาวพัชรินทร์ ทุมกิจจะ, "ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน", 31 พฤษภาคม 2019, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2018 inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสถาพร แสนละเอียด, อาจารย์, "ความแตกต่างของรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ในประเทศไทย: กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ", 4th National and International on Philosophy, Politics and Economics, 28 กันยายน 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวฮางของเกษตรกร: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร", ประชุมวิชาการ มอบ. ครั้งที่ 7, 25 - 26 กรกฎาคม 2013, อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2008 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay)เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร", การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551 “เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 1, 18 มกราคม 2008, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480472]