แนวโน้มผลงานของสมควร

Journal

บทความของสมควร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

บทความแต่ละ Quartile ของสมควร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

บทความแต่ละ TCI Group ของสมควร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Publish Year International Journal 4
2018 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Removal of paraquat solution onto zeolite material", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 1954, ฉบับที่ -, เมษายน - พฤษภาคม 2018, หน้า 03006-1-03006-7
2017 inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Udom Tipparach, "การเตรียมและสมบัติของท่อนาโนไททาเนียที่ถูกเจือด้วยทองแดงและเหล็ก ด้วยวิธีแอโนไดเซซัน", Key Engineering Materials, ปีที่ 744, ฉบับที่ ISMSE2017, กรกฎาคม 2017, หน้า 453-457
2017 inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUdom Tipparach, "ผลของการเตรียมและโครงสร้างขนาดเล็กของท่อนาโนไทนาเนียมที่ถูกเติมด้วยเงิน", Key Engineering Materials, ปีที่ ึ748, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 155-159
2017 inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, inนางสาวอาภรณ์ ศรีมาตร, exUdom Tipparach, "Influence of magnetic treatment on properties of groundwater", Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 1365-1369
Publish Year National Journal 1
2022 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์หนอนแมลงวันลายเพื่อเป็นอาหารไก่ไข่ของเกษตรกรบ้านโนนศาลา จังหวัดสกลนคร", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1-17

Conference

การนำเสนอบทความของสมควร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Publish Year International Conference 2
2021 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรามินทร์ ศรีโยหะ, "Black Soldier Fly Rearing Technique for Organic Waste Treatment", The 10th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 13 พฤษภาคม 2021, ขอนแก่น ประเทศไทย
2018 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Removal of Paraquat Solution onto zeolite Material", The 2nd International Conference on Applied Sciences (ICAS-2), 24 - 25 พฤษภาคม 2018, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 4
2022 exจตุรงค์ เหลาแหลม, exสุทธิศักดิ์ ณรงค์ศักดิ์, exเรียม ยินดี, exพนมพร วงษ์ปาน, exสุกานดา ไชยยง, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens)", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5, 21 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรามินทร์ ศรีโยหะ, inดร.สมชาย เบ้าทอง, อาจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปฐมวงศ์ เถายะบุตร, inนางสาวอาภรณ์ ศรีมาตร, "ปัจจัยทางกายภาพต่อการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายสำหรับการกำจัดขยะอินทรีย์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 12 - 14 พฤษภาคม 2021, ขอนแก่น ประเทศไทย
2021 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการใช้ต้นกล้วยหมักต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในไก่ไข่", งานประชุมวิชาการระดับบชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2018 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกีรติ มณีสาย, อาจารย์, inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inนางสาวอาภรณ์ ศรีมาตร, "การกำจัดขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 17 , 24 - 25 พฤษภาคม 2018, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480467]