แนวโน้มผลงานของคทารัตน์

Journal

บทความของคทารัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

บทความแต่ละ Quartile ของคทารัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

บทความแต่ละ TCI Group ของคทารัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Publish Year International Journal 8
2022 exGadewara Matmarurat, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Two distinct mechanisms of water and energy conservation confer drought tolerance in chili mutants", Acta Physiologiae Plantarum, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 7-1-14
2020 inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Selection of vetiver grass based on growth and nutrient content under saline water irrigation and waterlogging prior to mutagenesis", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 229-235
2019 exชุติภรณ์ โตศรี, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมยุรี ลิมติยะโยธิน, inนางสาวณัฐ์นิชภู สุกิน, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Comparative effect of high energy electron beam and 137Cs gamma ray on survival, growth and chlorophyll content in curcuma hybrid ‘Laddawan’ and determine proper dose for mutations breeding", Emirates Journal of Food and Agriculture, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2019, หน้า 321-327
2019 inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of gamma irradiation on lipid peroxidation, survival and growth of turmeric in vitro culture", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1285, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, หน้า 1-012003-7-012003
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Population Ecology of Some Important Palm Species in Phetchabun Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 414-419
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exธนิตา ถินนอก, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, "Effects of Acute Gamma Irradiation on Adventitious Plantlet Regeneration and Mutation from Leaf Cuttings of African Violet(Saintpaulia ionantha)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 633-640
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Chronic Gamma Irradiation on Adventitious Plantlet Formation of Saintpaulia Ionantha (African Violet) Detached Leaves", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 414-419
2005 inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Stomatal size, stomatal frequency and pollen grain diameter as indirect method for identification of ploidy levels in cotton", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 552-559
Publish Year National Journal 1
2020 exNutkamol Masepan, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Selecting Temperature for Screening Heat Tolerance in Tavee 60 Chili Seedlings", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 63-73

Conference

การนำเสนอบทความของคทารัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.สิรินธร วารินทร์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Effects of Gamma irradiation on in vitro Culture of vetiver", The 6th International Conference on Vetiver (ICV6), 5 - 8 พฤษภาคม 2015, Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2008 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mutation Induction Using Acute and Chronic Gamma Irradiation on Some Vegetatively Propagated Ornamental Crops in Thailand", FAO/IAEA International Symposium on Induced Mutations in Plants, 12 - 15 สิงหาคม 2008, สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 7
2022 exอโณทัย จิตมั่น, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉายรังสีแกมมาต่ออัตราการเจริญเติบโตของต้นเนระพูสีไทยในสภาพปลอดเชื้อ", งานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565, 18 - 19 สิงหาคม 2022, สงขลา ประเทศไทย
2021 exปริญาเชษฐ ลักษณโสภณ, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันด้วยปริมาณรังสีต่ำต่ออัตราการเกิดแคลลัสของ Haworthia transiens", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกัญญพร สวัสดิวงศ์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ Anoectochilus koshunensis Hayata ในสภาพปลอดเชื้อ", The Proceedings of The 58th Kasetsart University Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Plant Development and Nutrient Content in Thai Vetiver Grass under Flooded Condition", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exน.ส.ศิริกาญจน์ เพ็ชรศิริ, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขาดน้ำที่กระตุ้นด้วยสารพีอีจีมีผลต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของพริกขี้หนูพันธุ์เทวี 60", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11, 14 - 16 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Chronic Gamma Irradiation on Adventitious Plantlet Formation of Saintpaulia ionantha (African Violet) Detached Leaves", International workshop on ornamental plants, 8 - 11 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ(Jatropha curcas L.) ให้ไม่ไวต่อช่วงแสงโดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมา", Kasetsart University Annual meeting and Exhibition Conference 2006, 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480395]