แนวโน้มผลงานของชนยิตรี

Journal

บทความของชนยิตรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในภาควิชาอนามัยชุมชน

บทความแต่ละ Quartile ของชนยิตรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในภาควิชาอนามัยชุมชน

บทความแต่ละ TCI Group ของชนยิตรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในภาควิชาอนามัยชุมชน

Publish Year International Journal 2
2021 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessment of growth ability and removal efficiency of the Hydrilla (Hydrilla verticillata) in wastewater", Egyptian Journal of Aquatic Research, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, หน้า 199-204
2019 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative studies on the determination methodology of total suspended solids by using the microwave and the laboratory standard methods", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 82-87
Publish Year National Journal 2
2020 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, "การสูญเสียน้ำหนักระหว่างการวิเคราะห์ของแข็งแขวนลอยทั้งหมดโดยไมโครเวฟ", วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 42-49
2020 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, "การบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยใช้ชั้นเลเยอร์ตัวกลางหลายชนิด", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-9

Conference

การนำเสนอบทความของชนยิตรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในภาควิชาอนามัยชุมชน

Publish Year International Conference 1
2019 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative studies on the determination methodology of total suspended solids by using the microwave and the laboratory standard methods.", 10th International Conference and the 2nd Nontri International Conference on Environmental and Rural Development , 15 กุมภาพันธ์ 2019, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2017 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑาทิพย์ นิกุมเพชร, exจันทวิทย์ ภูมิคอนสาร, exเจนจิรา ชั้นสกุล, exณัฐพล สุทธิประภา, exพัชราภรณ์ ดีรักษา, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบกลั่นแสงอาทิตย์รูปทรงพีระมิดบำบัดน้ำเสียชุมชน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16, 18 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวรุ่งนภา ไชยพร, exประกายดาว กุลวงษ์, "การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียสังเคราะห์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 11 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายอรรถชัย เพิ่มจัตุรัส และ ลลิตตา พรมพิลาด, exลลิตตา พรมพิลาด, inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, "การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยวิธีการเรือนกระจก", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 26 สวสท.’57, 12 ธันวาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2010 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exViwat Nethichai, exMongkol Promsukhan, "Assessment of Lower Songkhram River Basin Using WQI and Range of Four Water Quality Parameters", the 5th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM " Sustainable Improvement of Irrigation and Drainage", Nonthaburi, Thailand., 17 มิถุนายน 2010 - 12 พฤษภาคม 2011, นนทบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480358]