แนวโน้มผลงานของศรัญญา

Journal

บทความของศรัญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์

บทความแต่ละ Quartile ของศรัญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์

บทความแต่ละ TCI Group ของศรัญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 2
2020 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "User-Centered Design for an Online Learning", International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, สิงหาคม 2020, หน้า 433-436
2014 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Survey in a Thai Classroom on Learning Activities and Learning Problems", International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน 2014, หน้า 1753-1758
Publish Year National Journal 3
2022 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Revisiting the Online Classroom: A Study on Instructors and Peers Affecting Students' Engagement", NU. International Journal of Science , ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 95-104
2021 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Privacy Compliance System by Design Platforms: A Case of Privacy Concerns for Thai Teenagers", Journal of Applied Informatics and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021
2015 exจุลศักดิ์ ปัตโชติชัย, exจำนง วงษ์ชาชม, inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร", วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 101-115

Conference

การนำเสนอบทความของศรัญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์

Publish Year International Conference 6
2019 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Hackathon: Learning and Working Space to Gain Start-up Creative Ideas", 2019 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, 1 - 3 เมษายน 2019, ญี่ปุ่น
2019 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Empirical Study of Content Marketing on Online Buying Decision Making Process: a Case on Buying Indigo Dyed Clothing", The 10th International Conference on Environmental and Rural Development -10th ICERD, 15 กุมภาพันธ์ 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Knowledge Management Success Factors in Higher Education Institutes: the Students’ Perspectives", The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL 2018), 22 - 25 สิงหาคม 2018, NANJING สาธารณรัฐประชาชนจีน
2017 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The E-Commerce Strategies responding to the UX Design", The 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshops 2017 , 1 - 4 สิงหาคม 2017
2013 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Survey in a Thai Classroom Context and the Implications on Learning Approach, Learning Assessment and Class Size", London International Conference on Education 2013, 4 - 6 พฤศจิกายน 2013, london สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2012 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Willingness to Share Knowledge in an Online Community: Examining the Role of Individual factors and Social Influence Factors", Hawaii International Conference on Business, 24 - 27 พฤษภาคม 2012, ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2016 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChitchanok Sriphumee, "การเปรียบเทียบการใช้งานเฟรมเวิร์คกับการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง กรณีศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์แนะนำพันธ์กล้วยไม้เมืองไทยโดยใช้โค๊ดอิกนิเตอร์", เกษตรเเฟร์ นนทรีอีสาน 2559, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2014 exสิริพร อัถประเสริฐกุล, inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย", The 2nd KU CSC conference "Advance Knowledge for Wisdom of Greater Mekong Region", 2 ธันวาคม 2014, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480354]