Person Image

Administration

Education

  • ค.ด.(พัฒนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • ศศ.ม.(การศึกษานอกระบบ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2540
  • วท.บ.(บริหารศาสตร์), โรงเรียนนายเรืออากาศ, ไทย, 2534

แนวโน้มผลงานของสุมิตร

Journal

บทความของสุมิตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง, "โครงการประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา", Educational Internationalisation, ปีที่ 0, ฉบับที่ 0, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 25-42
2015 inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุคนธ์ มณีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม", Nurture, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-8
Publish Year National Journal 16
2019 exจีระศักดิ โพกาวิน, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยและแนวทางการธำรงรักษาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 39-54
2019 inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์, exผศ.พิชญาภา ยืนยาว, "การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยสำหรับอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร.", วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 252-265
2019 exพันธุ์ศักดิ์ พึ่งงาม, exพิชญาภา ยืนยาว, exนภาเดช บุญเชิดชู, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ", วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 1017-1034
2018 exพ.อ.วรชัย ศรฤทธิ์ชิงชัย, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exปณิธาน เชิญอักษร, "สถานการณ์และผลกระทบต่อความมั่นคงจากกการย้ายถิ่นของคนต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 58, ฉบับที่ 1/61, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 123-146
2018 exภูวน อุ่นจันทร์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการอำนวยความยุติธรรมชุมชน: ข้อเสนอจากประเด็นวิพากษ์และกรณีศึกษาเชิงประจักษ์", วาสารสังคมสงเคราะห์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 226-260
2018 exกิ่งกาญจน์ จงสุขไกล, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exพรชัย สิทธิศรัณย์กุล, exวิทยา กุลสมบูรณ์, "ผลกระทบของภัยพิบัติต่อการย้ายถิ่น", วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-9
2015 exดนุพล แสงนาค, inดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การท่องเที่ยว : เมืองทวาย มณฑลตะนาวศรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์", วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 1
2015 exนางสาวภพพร สุมาลกันต์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ", Veridian E-journal, Silapakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า ---
2014 inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย", ครุศาสตร์ จุฬาฯ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 66-80
2014 exรศ.ชนิตา รักษ์พลเมือง, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา", วิธีวิทยาการวิจัย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 301-323
2014 exวราภรณ์ ไตรรักษ์ฐปนกุล, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาการให้บริการในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา", วารสาร วิชาการ Veridian E - Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 910-922
2014 exสุขุมา ประเทพ, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาการให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทสิงห์ท่าเรือพัทลุงขนส่ง", วารสารวิชาการ Veridian E - Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 1091-1102
2014 exประภาภร ถึกกวย, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์", วารสารวิชาการ Veridian E - Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 92-109
2014 exชัชชัย กสิวาณิชยกุล, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์", วารสารวิชาการ Veridian E - Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 166-180
2009 inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย", วารสารทรัพยากรมนุษย์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 23-33
2007 inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "สถานภาพและทิศทางของบัณฑิตศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์", วารสารกำแพงแสน, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2007, หน้า 35-42

Conference

การนำเสนอบทความของสุมิตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, อาจารย์, exSutarat Chaonafang, "แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม", The 3rd AsTEN Conference, 20 กรกฎาคม 2017, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2018 inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท, exพิชญาภา ยืนยาว, exวิไลลักษณา สร้อยคีรี, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, อาจารย์, exสุธารัตน์ ชาวนาฟาง, "การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2 - 3 กรกฎาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exศิธา แก้วเรือง, "กลยุทธ์การพัฒนาตลาดร้อยปี สามชุก", การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4, 7 พฤษภาคม 2014, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2010 inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: กรณีบทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3, 28 มกราคม 2010, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2010 inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exดำรงค์ มากระจัน, "การวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2010, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2007 inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 , 7 ธันวาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480255]