Person Image

  Education

  • ค.ด.(พัฒนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • ศศ.ม.(การศึกษานอกระบบ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2540
  • วท.บ.(บริหารศาสตร์), โรงเรียนนายเรืออากาศ, ไทย, 2534

  แนวโน้มผลงานของสุมิตร

  Journal

  บทความของสุมิตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  บทความแต่ละ Quartile ของสุมิตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  บทความแต่ละ TCI Group ของสุมิตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Publish Year International Journal 3
  2023 exภานุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์, exKitikorn Charmondusit, exViriya Taecharungroj, exWee Rawang, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, exSeree Woraphong, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนตาบอด: กรณีศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดระดับประถมศึกษาในประเทศไทย", International Journal of Education and Practice, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน 2023, หน้า 295-307
  2015 inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง, "โครงการประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา", Educational Internationalisation, ปีที่ 0, ฉบับที่ 0, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 25-42
  2015 inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุคนธ์ มณีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม", Nurture, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-8
  Publish Year National Journal 26
  2024 inนายโชคชัย ดวงแก้ว, อาจารย์, inนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "การพัฒนานวัตกรรมนันทนาการสำหรับเยาวชนผู้นำเที่ยวชุมชนวิถีปกติใหม่โดยการประสานพลังของชุมชน: บ้านห้วยมาลัย จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า ---
  2024 inนางสาวศิริพร เครือทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inนางสาวอรอุษา ปุณยบุรณะ, อาจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภา ตันติชูเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกร", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - กรกฎาคม 2024, หน้า 20-39
  2023 exจีรพงศ์ อ่อนน้อม, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inดร.พัชราภา ตันติชูเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปลูกฝังผู้เรียนยุคใหม่โดยใช้แนวคิดแบบผู้ประกอบการ", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 11, ธันวาคม 2023, หน้า 92-107
  2023 inดร.พัชราภา ตันติชูเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจากการรังแกกันในโรงเรียนเพลินพัฒนา", วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, ปีที่ 11, ฉบับที่ 42, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 20-30
  2022 inดร.พัชราภา ตันติชูเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันการรังแกกันของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, หน้า 93-105
  2021 inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท, exรศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว, exผศ.สุธารัตน์ ชาวนาฟาง, exผศ.วิไลลัษณา สร้อยคีรี, "ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ", วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-19
  2021 inนางรุจิราพร รามศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณชพงศ์ อุดมศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "การประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 498-517
  2021 inดร.พัชราภา ตันติชูเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุคนธ์ มณีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, "ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 9, ฉบับที่ 36, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 39-49
  2020 inนายรัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "ความสนใจของนิสิตนักศึกษาในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารวิชาการ ปขมท., ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 123-136
  2020 inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.สุธารัตน์ ชาวนาฟาง, "การพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 206-227
  2019 exจีระศักดิ โพกาวิน, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "ปัจจัยและแนวทางการธำรงรักษาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 39-54
  2019 inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์, exผศ.พิชญาภา ยืนยาว, "การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยสำหรับอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร.", วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 252-265
  2019 exพันธุ์ศักดิ์ พึ่งงาม, exพิชญาภา ยืนยาว, exนภาเดช บุญเชิดชู, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ", วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 1017-1034
  2018 exกิ่งกาญจน์ จงสุขไกล, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, exพรชัย สิทธิศรัณย์กุล, exวิทยา กุลสมบูรณ์, "ผลกระทบของภัยพิบัติต่อการย้ายถิ่น", วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-9
  2018 exพ.อ.วรชัย ศรฤทธิ์ชิงชัย, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, exปณิธาน เชิญอักษร, "สถานการณ์และผลกระทบต่อความมั่นคงจากกการย้ายถิ่นของคนต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 58, ฉบับที่ 1/61, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 123-146
  2018 exภูวน อุ่นจันทร์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการอำนวยความยุติธรรมชุมชน: ข้อเสนอจากประเด็นวิพากษ์และกรณีศึกษาเชิงประจักษ์", วาสารสังคมสงเคราะห์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 226-260
  2015 exดนุพล แสงนาค, inดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "การท่องเที่ยว : เมืองทวาย มณฑลตะนาวศรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์", วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 12
  2015 exนางสาวภพพร สุมาลกันต์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ", Veridian E-journal, Silapakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า ---
  2014 inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย", ครุศาสตร์ จุฬาฯ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 66-80
  2014 exรศ.ชนิตา รักษ์พลเมือง, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "การประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา", วิธีวิทยาการวิจัย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 301-323
  2014 exวราภรณ์ ไตรรักษ์ฐปนกุล, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาการให้บริการในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา", วารสาร วิชาการ Veridian E - Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 910-922
  2014 exสุขุมา ประเทพ, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาการให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทสิงห์ท่าเรือพัทลุงขนส่ง", วารสารวิชาการ Veridian E - Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 1091-1102
  2014 exประภาภร ถึกกวย, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์", วารสารวิชาการ Veridian E - Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 92-109
  2014 exชัชชัย กสิวาณิชยกุล, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "การเสริมสร้างความสุขในการท างานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์", วารสารวิชาการ Veridian E - Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 166-180
  2009 inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย", วารสารทรัพยากรมนุษย์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 23-33
  2007 inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "สถานภาพและทิศทางของบัณฑิตศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์", วารสารกำแพงแสน, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2007, หน้า 35-42

  Conference

  การนำเสนอบทความของสุมิตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Publish Year International Conference 2
  2021 inนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์, inนายโชคชัย ดวงแก้ว, อาจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "The Process of Coordinating Forces to Shake Society through the COVID-19 Crisis: Tour Leader’s Youth Capacity Development for Sustainable Tourism Development", The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT47), 5 - 7 ตุลาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
  2017 inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSutarat Chaonafang, "แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม", The 3rd AsTEN Conference, 20 กรกฎาคม 2017, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 1
  2018 inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท, exพิชญาภา ยืนยาว, exวิไลลักษณา สร้อยคีรี, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุธารัตน์ ชาวนาฟาง, "การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2 - 3 กรกฎาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480255]