แนวโน้มผลงานของขวัญชัย

Journal

บทความของขวัญชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการจัดการป่าไม้

Publish Year International Journal 15
2020 inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, exOmule, Y., inดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, อาจารย์, inดร.พิชิต ลำใย, อาจารย์, "Development of a manual for rubber plantation owners and rubber wood consumers in Thailand for obtaining international forest management certification", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012050-
2020 inดร.พิชิต ลำใย, อาจารย์, inดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, อาจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A 324-years temperature reconstruction from Pinus latteri Mason at highland in Chiang Mai Province, Thailand.", Biodiversitas, ปีที่ 21, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 3938-3945
2019 inดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, อาจารย์, inดร.พิชิต ลำใย, อาจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of Climate on the Growth of Teak (Tectona grandis Linn. f.) at a Non-native Distributed Site in Northeastern Thailand", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1113-1128
2018 inดร.พิชิต ลำใย, อาจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Climate Reconstruction on the Growth of Teak in Umphang Wildlife Sanctuary, Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 21-30
2018 inดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, อาจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชิต ลำใย, อาจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Leaf phenology and wood formation of white cedar trees (Melia azedarach L.) and their responses to climate variability", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 61-68
2018 inดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, อาจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชิต ลำใย, อาจารย์, exนราพงษ์ แสงราม, exภูรินทร์ สิขรีไพศาล, exโชคดี คันธวัน, "Efficiency of biochar and bio-fertilizers derived from maize debris as soil amendments", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 79-90
2017 exAuykim, A., inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, "Growth of teak regenerated by coppice and stump planting in Mae Moh Plantation, Lampang province, Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, มกราคม 2017, หน้า 273-277
2016 exPalakit, K., inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiripatanadilok, S., "Climatic fluctuations trigger false ring occurrence and radial-growth variation in teak (Tectona grandis L.f.)", IForest, ปีที่ 9, ฉบับที่ APR2016, เมษายน 2016, หน้า 286-293
2016 exนราพงษ์ แสงราม, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of gases and particulate matter from electricity generation process on the radial growth of teak plantations surrounding Mae Moh power plant, Lampang province.", Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2016, หน้า 114-119
2016 exSangram, N., inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of gases and particulate matter from electricity generation process on the radial growth of teak plantations surrounding Maeย Moh power plant, Lampang province", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มกราคม 2016, หน้า 114-119
2015 exKritsadapan Palakit, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชิต ลำใย, อาจารย์, "Effects of Climate Variability on Monthly Growth of Aglaia odoratissima and Hydnocarpus ilicifolia at the Sakaerat Environmental Research Station (SERS), Northeastern Thailand", Environment and Natural Resources , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 1-12
2012 exนายกฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "FALSE RING OCCURRENCES AND THEIR IDENTIFICATION IN TEAK (Tectona grandis) IN NORTH-EASTERN THAILAND", Journal of Tropical Forest Science, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2012, หน้า 387-398
2011 exPhatcharapan Tongson, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, "Yield Assessment of Tree Resources Outside the Forest Using Sector Sampling: A Case Study of a Public Park, Bangkok Metropolis, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 396-403
2007 exBuckley, BM, exPalakit, K, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSanguantham, P, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, "Decadal scale droughts over northwestern Thailand over the past 448 years: links to the tropical Pacific and Indian Ocean sectors", CLIMATE DYNAMICS, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2007, หน้า 63-71
2007 exBuckley, Brendan M., inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPalakit, Kritsadapan, exButler, Sarah, exSyhapanya, Vongphet, exXaybouangeun N, "Analyses of growth rings of Pinus merkusii from Lao P.D.R.", Forest Ecology and Management, ปีที่ 253, ฉบับที่ 1-3, ธันวาคม 2007
Publish Year National Journal 5
2019 inดร.พิชิต ลำใย, อาจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, อาจารย์, "รูปแบบการเติบโตของพรรณไม้เด่นบางชนิดในป่าเต็งรังภายใต้การแปรผันของสภาพภูมิอากาศ ในบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา", วารสารวนศาสตร์ , ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 136-151
2014 exสราวุฒิ ดุจเฉลิม, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเทคนิคการสำรวจป่าไม้ เพื่อการสำรวจของป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", การจัดการป่าไม้, ปีที่ 8, ฉบับที่ 16, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 1-20
2014 exภูรินทร์ สิขรีไพศาล, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYenemurwon Omule, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชิต ลำใย, อาจารย์, "การเปรียบเทียบการวัดการเติบโตของต้นไม้ด้วยเทปวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง และ Manual band dendrometer", RMUTT Journal, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 51-58
2013 inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKritsadapan Palakit, "Climatic Signals Derived from the Growth Variation and Cycles of Pinus merkusii in Easternmost Thailand", THAI JOURNAL OF FORESTRY, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 9-23
2011 exผกามาศ กันทะสอน, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเติบโตของไม้สักในสวนป่าที่ไม่ผ่านการตัดขยายระยะ", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 57-65

Conference

การนำเสนอบทความของขวัญชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการจัดการป่าไม้

Publish Year International Conference 4
2019 inดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, อาจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชิต ลำใย, อาจารย์, "Periodic Growths of Afzelia xylocarpa and Lagerstroemia duperreana and Their Responses to Climate Variability", The International Conference of Science and Technology 2019 (TICST2019), 22 - 24 พฤศจิกายน 2019, ไต้หวัน
2014 inดร.พิชิต ลำใย, อาจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Climatic Effects on Teak Growth in Northern Thailand", The XXIV IUFRO World Congress, 5 - 11 ตุลาคม 2014, Salt Lake City ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิชิต ลำไย, exนายกฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, exครรชิต ศรีนพวรรณ, "Pine growth variation and its climate response: The challenges for climatic reconstruction in central Thailand.", FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a Changing World", 17 - 20 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, "Climatic Signals Derived from Pine (Pinus merkusii)in Easternmost Thailand", FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a Changing World", 17 - 21 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 9
2019 exมาตาญาวี นวมทอง, inดร.พิชิต ลำใย, อาจารย์, inดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, อาจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของแก๊สและฝุ่นละอองต่อการเติบโตของไม้สักบริเวณศูนย์เรียนรู้ป่าสักและสวนสมุนไพร สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562, 19 - 21 สิงหาคม 2019, ห้างฉัตร ลำปาง ประเทศไทย
2013 exธเนศ ไชยสุนทรกิตติ, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, exA.Y.Omule, "พลวัตของพืชพรรณในช่วงเวลา 10 ปี ในป่าเต็งรัง เซคเตอร์แม่หวด ป่าสาธิตงาว จังหวัดลำปาง", ประชุมวิชาการวนศาสตร์:2013, 6 - 8 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exกฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, "ชีพลักษณ์ใบและปัจจัยภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มพูนเนื้อไม้รายเดือนของไม้สัก", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ “การป่าไม้เพื่อสังคม” , 6 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนราพงษ์ แสงราม, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการเติบโตและอิทธิพลของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อการเติบโตของไม้สักในสวนป่ารอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ “การป่าไม้เพื่อสังคม” , 6 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.พิชิต ลำใย, อาจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างอุณหภูมิ 230 ปีจากวงปีไม้สนในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ “การป่าไม้เพื่อสังคม” , 6 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exอเนตฐา, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเพิ่มพูนรายปีของไม้สักหลังการสืบต่อพันธุ์โดยการแตกหน่อและการปลูกด้วยเหง้าของสวนป่าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ “การป่าไม้เพื่อสังคม” , 6 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exMr.Tashi Wangchuk, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินธรรมาภิบาลในกลุ่มการจัดการป่าชุมชนของประเทศภูฏาน กรณีศึกษา อำเภอปูนาคา", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุรศักดิ์ พัฒสงค์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์ลำและปริมาณผลผลิตในป่าธรรมชาติของไผ่ซางนวล (Dendrocalamus membranaceus Munro): กรณีป่าห้วยแม่หิน อำเภองาว จังหวัดลำปาง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exทิฆัมพร อรุณศรีประดิษฐ์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อการเติบโตของไม้แสมขาวและแสมทะเล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480232]