แนวโน้มผลงานของสุวิมล

Journal

บทความของสุวิมล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพยาธิวิทยา

Publish Year International Journal 2
2016 inนางสาวสุวิมล พันธุ์ดี, อาจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Amelogenin and Zinc-finger Loci for Sex Identification in Captive Felids", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 41-47
2016 inนางสาวสุวิมล พันธุ์ดี, อาจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Study of Genetic Variation of Captive Asiatic Golden Cat (Pardofelis temminckii) in Thailand Using Domestic Cat(Felis catus) Microsatellite Markers", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 127-133

Conference

การนำเสนอบทความของสุวิมล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพยาธิวิทยา

Publish Year National Conference 2
2007 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายเอกชัย สร้อยน้ำ, inนายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์, inนางสาวสุวิมล พันธุ์ดี, อาจารย์, inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากพืชต่อฤทธิ์ต้านเชื้อแบคที่เรียกรัมบวก อันเป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบในโคนม", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายเอกชัย สร้อยน้ำ, inนายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์, inนางสาวสุวิมล พันธุ์ดี, อาจารย์, inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, "ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชต่อเชื้อแบคที่เรียกรัมลบที่เป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบในโคนม", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480215]