แนวโน้มผลงานของเสาวลักษณ์

Journal

บทความของเสาวลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายผลิตทดลอง

Publish Year International Journal 1
2008 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง, exVayooh Sonted, "Application of Mulberry (Morus alba L.) for Supplementing Antioxidant Activity in Extruded Thai Rice Snack", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 79-87

Conference

การนำเสนอบทความของเสาวลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายผลิตทดลอง

Publish Year International Conference 1
2008 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง, "Shelf-life of Sliced Yard Long Bean (Vigna sinensis var. sesquipedalis L.) Stored under Selected Modified Atmosphere Packaging", 14th World Congress of Food Science and Technology, 19 - 23 ตุลาคม 2008, เซี่ยงไฮ้ อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480186]