Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  แนวโน้มผลงานของยุทธพงษ์

  Journal

  บทความของยุทธพงษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาอนุรักษวิทยา

  บทความแต่ละ Quartile ของยุทธพงษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาอนุรักษวิทยา

  บทความแต่ละ TCI Group ของยุทธพงษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาอนุรักษวิทยา

  Publish Year International Journal 2
  2018 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, exChatri Nimpee, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, exPavin Wichittrakarn, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSakonwan Mokatip, "Influence of Rainfall Distortion on Hydrograph Lag Time of Naturally Full-Covered Hill-Evergreen Forest Watershed in Mountainous Land", EnvironmentAsia, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 45-64
  2016 inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, exShrestha, RP, exShrestha, S, exJourdain, D, "Modeling hydrologic responses to land management scenarios for the Chi River Sub-basin Part II, Northeast Thailand", ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, ปีที่ 75, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2016
  Publish Year National Journal 4
  2022 exรัชนีกร เล็กประเสริฐ, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, "สมบัติดินทางกายภาพบางประการและความสามารถในการกักเก็บน้ำของดินบริเวณป่าเบญจพรรณและพื้นที่ปลูกข้าวโพด ลุ่มน้ำย่อยนาหลวง จังหวัดน่าน", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, หน้า 90-101
  2021 exอรกานต์ เกษรบัว, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, "ความแตกต่างของการให้บริการทางนิเวศด้านการให้น้ำจากกิจกรรมการพัฒนาป่าไม้ที่ต่างกัน บริเวณลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 65-78
  2021 exรัชนีกร เล็กประเสริฐ, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, "อิทธิพลของปริมาณน้ำฝนและค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินต่อการเกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยนาหลวง จังหวัดน่าน", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 402-415
  2016 exณัฐนรี สาระพิมพ์, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, "สมบัติบางประการทางอุทกวิทยาของดินและสัตว์หน้าดิน ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยขมิ้น จังหวัดนครราชสีมา", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 49-62

  Conference

  การนำเสนอบทความของยุทธพงษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาอนุรักษวิทยา

  Publish Year International Conference 1
  2020 inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, exKunakorn Homkhaow, exNatcha Poonnarak, exPhumiphat Thapkaen, "Water Storage Capacity, Spatial Change and Impacts on Farmers’ Livelihood in Monkey Cheek Area, Lopburi Province, THAILAND", GMSARN Int. Conf. on Sustainable Energy, Environment, & Climate Change Transition in GMS, 21-22 December 2020, 21 - 22 ธันวาคม 2020, เมือง อยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 5
  2021 exนายสหภาพ พันธ์ปัญญากรกุล, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์, "การประเมินผลของมาตรการอนุรักษ์ดิน และน้ำ และการเพิ่มพื้นที่ป่า ต่อลักษณะทางอุทกวิทยา บริเวณลุ่มน้ำพระธาตุ จังหวัดตาก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 exญาณิศา จันทร์ช่วง, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, "ผลของกิจกรรมการพัฒนาป่าไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศใกล้ผิวดินบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exธีรศักดิ์ ศิริพันธ์, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเคลื่อนที่ของความเค็มและความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนำไฟฟ้ากับสมบัติดินบางประการ บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำที่สูง จังหวัดน่าน", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560, 5 - 7 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, exนายอรรถพร วารีรัตน์, exนายสุภาพ ปารมี, "ความชื้นดินในพื้นที่พัฒนาป่าไม้รูปแบบต่าง ๆ บริเวณลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2558, 22 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวณัฐนรี สาระพิมพ์, "การสูญเสียดินจากพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบต่าง ๆ : กรณีศึกษา ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2558, 22 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480142]