แนวโน้มผลงานของอัญชนา

Conference

การนำเสนอบทความของอัญชนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Publish Year National Conference 4
2009 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exธนวัฒน์ ตั้งเขื่อนขันธ์, exดร. นุชนาฏ ณ ระนอง, inดร.อัญชนา วงษ์โต, อาจารย์, "อิทธิพลของชนิดและปริมาณสารตัวเติมที่มีต่อความแข็งแรงของรอยประสานในกระบวนการอัดขึ้นรูปยางอะคริโลไนไตร์ลบิวตาไดอีน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23, 4 - 7 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 exพิชัย จริยธรรมนุกูล, inดร.อัญชนา วงษ์โต, อาจารย์, inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้เทคโนโลยี CAD/CAE/CAM", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exพิชัย จริยธรรมานุกูล, inดร.อัญชนา วงษ์โต, อาจารย์, "ผลของการเปลี่ยนตำแหน่งทางเข้าของน้ำพลาสติกที่มีต่อคุณภาพของฝาบรรจุภัณฑ์ที่มีบานพับ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exแกน โอภาสกรกุล, exอภิชิต คณิตชัยเดชา, inดร.อัญชนา วงษ์โต, อาจารย์, "การวิเคราะห์ความยาวของเส้นใยแก้วในระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเทอร์โมพลาสติกคอมโพสิต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480140]