แนวโน้มผลงานของเจตวีย์

Journal

บทความของเจตวีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Publish Year International Journal 3
2019 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรัชยา เสียงสนั่น, inดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Intensity of Stress Singularity in Plastic Region around A Singular Point in Bi-material Joints", MATERIALS TODAY-PROCEEDINGS, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, กันยายน 2019, หน้า 1500-1506
2006 inดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exStefanopoulou, A, exVarigonda, S, exEborn, J, exHaugstetter, C, "Control-oriented model of fuel processor for hydrogen generation in fuel cell applications", CONTROL ENGINEERING PRACTICE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2006, หน้า 277-293
2005 inดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exStefanopoulou, AG, exVarigonda, S, exPedersen, LM, exGhosh, S, exPeng, H, "Control of natural gas catalytic partial oxidation for hydrogen generation in fuel cell applications", IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2005, หน้า 3-14

Conference

การนำเสนอบทความของเจตวีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรัชยา เสียงสนั่น, inดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Intensity of Stress Singularity in Plastic Region around A Singular Point in Bi-material Joints", The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference), 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2018 exวรุตม์ วัฒนพนม, inดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบายอากาศในห้องพ่นสี (Spray Room)โดยใช้โปรแกรมพลศาสตร์อัคคีภัย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exชูตระกูล ศิริไพบูลย์, inดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์แรงสั่นสะเทือนเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนของเก้าอี้แถวหลังของรถตู้", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 จังหวัดขอนแก่น , 15 - 17 ตุลาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480139]