แนวโน้มผลงานของวรรณี

Journal

บทความของวรรณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Publish Year International Journal 14
2020 exZuraidah Nasution, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Coconut Water on Adipocyte Differentiation and Lipid Accumulation in 3T3-L1 Cells", Journal of Nutritional Science and Vitaminology, ปีที่ 66, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า S343-S348
2019 exNasution, Z, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aroma compound profile of mature coconut water from tall variety through thermal treatment", JOURNAL OF FOOD MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 277-286
2019 exIssaraporn Jinakot, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Volatile aroma compounds in jasmine rice as affected by degrees of milling", Journal of Nutritional Science and Vitaminology, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า S231-S234
2018 inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, exM.R. Khan, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Distribution of microorganisms and quality changes of commercial trimmed aromatic coconut", Italian Journal of Food Science, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2018, หน้า 105-109
2018 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวณฐิฒา รอดขวัญ, exNasution, Z, "EFFECT OF HEAT TREATMENT AND STORAGE ON VOLATILE COMPOUNDS OF COCONUT MILK", ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 30, สิงหาคม 2018, หน้า 62-66
2017 exจีสุดา เกตุกราย, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of menthone encapsulated complex by mungbean, tapioca, and rice starches", International Journal of Food Properties , ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, เมษายน 2017, หน้า 810-820
2013 exKaweewong, K., inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, exRoytrakul, S., "Solubilization and identification of hen eggshell membrane proteins during different times of chicken embryo development using the proteomic approach", Protein Journal, ปีที่ 32, ฉบับที่ 4, เมษายน 2013, หน้า 297-308
2013 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, exTinchan, P., inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Effect of drying temperature on key odourants in kaffir lime (Citrus hystrix D.C., Rutaceae) leaves", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 143-149
2012 exSaowapark Wattanapahu, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Categorization of Coconut Milk Products by Their Sensory Characteristics", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 944-954
2011 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, exวรรณรดา ศิริสมพงศ์, "Response surface optimization and characteristics of rambutan (Nephelium lappaceum L.) kernel fat by hexane extraction", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2011, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1946-1951
2011 exTunyatorn Piyachaiseth, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Aroma Compounds of Flash-Fried Rice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 717-729
2011 inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, exSmith, JS, "Inhibitory Activity of Asian Spices on Heterocyclic Amines Formation in Cooked Beef Patties", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 76, ฉบับที่ 8, ตุลาคม 2011, หน้า T174-T180
2010 exKeatkrai, J, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Volatile profile of khanom jeen, Thai fermented rice noodles, and the changes during the fermentation process", ScienceAsia, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 46-51
2007 exPatcharaporn Tinjan, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Comparative Study on Extraction Methods of Free and Glycosidically Bound Volatile Compounds from Kaffir Lime Leaves by Solvent Extraction and Solid Phase Extraction ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 300-306
Publish Year National Journal 3
2012 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, exจารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรม, "การศึกษาสารระเหยของผลมะเดื่อฝรั่ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 510-514
2011 exจารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรม, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของตัวทำละลายที่ใช้สกัดต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลและสมบัติการต้านออกซิเดชันในผลมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ต่างๆ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 240-243
2010 exสุวลี ฟองอินทร์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของฟิลม์พลาสติกต่อสารระเหยของส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งตัดแต่งพร้อมบริโภค", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 428-431

Conference

การนำเสนอบทความของวรรณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Publish Year International Conference 9
2014 exพัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, exKunwadee Kaewka, exMayoonkarn Dechkunchorn, exPilapa Yuennan, exArpassorn Sirijariyawat, exTawipat Vijitpunyaruk, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Volatile Compounds and Antioxidant Capacity of Fresh and Dried Star Fruits.", The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 , 12 - 13 มิถุนายน 2014, นครปฐม ประเทศไทย
2014 exSuwalee Fongin, exSasitorn Tongchitpakdee, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "EFFECTS OF MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING ON AROMA COMPOUNDS, PHENOLIC COMPOUNDS AND VITAMIN C CONTENTS OF FRESH-CUT POMELO", Shelf life International Meeting 2014 (SLIM 2014), 11 - 12 มิถุนายน 2014, นิวเจอร์ซีย์ นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา
2012 exจีสุดา เกียดกราย, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Formation of Inclusion Complexes of Different Native Starches with Menthone.", IFT Annual Meeting 2012, 25 - 28 มิถุนายน 2012, Chicago อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสารภี สุจริต, "Suitable Drying Method for Pre-Germinated Brown Rice", International Conference on Food Technology Edition II, 31 ตุลาคม 2010, Thanjavur สาธารณรัฐอินเดีย
2008 exสุวิมล ศรีทอง, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Storage Conditions on Migration of Phthalate from Paper and Board Food Packaging Materials", The 16th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak2008), 8 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Changes in Chemical Properties and Volatile Compounds during Thai Fermented Rice Noodle process", The 5th Taiwan - Thailand Bilateral Conference, 7 - 9 พฤษภาคม 2008, ไต้หวัน
2006 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Role of Lactic Acid Bacteria Starter Culture on Volatile Compounds of Thai Fermented Rice Noodle (Kanomjeen) Process", IFT Annual Meeting, Orlando, Florida, USA., 24 - 28 มิถุนายน 2006, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Identification of aroma compounds and odor characteristics of Thai fermented rice noodle (Kanomjeen).", IFT Annual Meeting, Orlando, Florida, USA., 24 - 28 มิถุนายน 2006, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Volatile flavor components of non-fermented and fermented Kanomjeen.", IFT Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, USA., 15 - 20 กรกฎาคม 2005, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 17
2016 exณฐิฒา รอดขวัญ , inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "สารประกอบเชิงซ้อนแบบอินคลูชันของสารให้กลิ่นสำคัญของใบมะกรูดด้วยสตาร์ชถั่วเขียวและการปลดปล่อยที่ค่าพีเอชต่างกัน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exเจริญรัตน์ เจริญกิจ, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการลวกผลมะนาวและการใช้เรซินสังเคราะห์ที่มีต่อปริมาณลิโมนินและกรดแอสคอร์บิกในน้ำมะนาว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exชนัญชิดา แซ่ม้า , inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของชนิดตัวทำละลายต่อสารระเหยที่สกัดจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมเผา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร) , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exกวิน สุขสิงค์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการทำแห้งต่อปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์และสมบัติต้านออกซิเดชันในกระชายเหลือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49(สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวสุธาสินี ชิ้นทอง, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงสารระเหยให้กลื่นและวิตามินซีของน้ำสับปะรดสดและน้ำสับปะรดพาสเจอร์ไรซ์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวจารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรม, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของชนิดตัวทำละลายที่ใช้สกัดต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสมบัติการต้านออกซิเดชันในผลมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ต่างๆ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 exสุวลี ฟองอินทร์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของฟิล์มพลาสติกต่อสารระเหยของส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งตัดแต่งพร้อมบริโภค", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2009, กระบี่ ประเทศไทย
2008 exฉลองขวัญ พิพัฒน์เจริญวงศ์, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "การสกัดคอลลาเจนจากเกล็ดปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exธนศักดิ์ แซ่เลี่ยว, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของตัวทำละลายต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถต้านออกซิเดชันของกระชายเหลือง (Boesenbergia pandurata)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exจารุณี จึงสถาปัตย์ชัย, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงการเกิดสีน้ำตาล ปริมาณฟีนอลิก ควิโนน และลิกนินในระหว่างการเก็บรักษาหน่อไม้ดองในบรรจุภัณฑ์ที่ต่างกัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณเกลือในเนื้อไก่บดระหว่างวิธี Volhard กับวิธี Ion Selective Electrode", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10, 12 - 14 กันยายน 2008, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exนันทพร อัคนิจ, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและสัดส่วนของกรดต่อการสกัดคอลลาเจนจากหนังปลาสีกูด", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inนางนวรัตน์ สุรินทร์วงศ์, อาจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "ผลของการใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกต่อคุณสมบัติทางเคมีในกระบวนการผลิตขนมจีนแป้งหมัก", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exSupannika weentong, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Determination of chemical quality in crude palm oil by fourier transform near-infrared spectroscopy", In The 7th Agro-Industrial Conference, 22 - 24 มิถุนายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ และชนิดของสารระเหยในขนมจีนแป้งหมักทางการค้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42 , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์และคุณสมบัติของแบคทีเรียกรดแล็กติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อขนมจีนแป้งหมัก.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42 , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Microbial populations and volatile compounds of fermented khanomjeen and their changes during process", Proceeding of the 6th Agro-Industial Conference, Impact, Bangkok Thailand., 28 - 29 พฤษภาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480096]