แนวโน้มผลงานของปาริฉัตร

Journal

บทความของปาริฉัตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Publish Year International Journal 41
2021 exอรไท แซ่ติ้ง, exเกษมศิริ จันทรโชติ, exอังศุมา พงษ์พิสุทธินันท์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Water Extract of Mungbean (Vigna radiata L.) Inhibits Protein Tyrosine Phosphatase-1B in Insulin-Resistant HepG2 Cells", Molecules, ปีที่ 26, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2021
2021 exTung Thanh Vuong, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influences of pH on binding mechanisms of anthocyanins from butterfly pea flower (Clitoria ternatea) with whey powder and whey protein isolate", Cogent Food & Agriculture, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 1-12
2021 exDewi Cakrawati, exSubin Srivichai, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of steam-cooking on (poly)phenolic compounds in purple yam and purple sweet potato tubers", Food Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 330-336
2021 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of rice bran oil or coconut oil on in vitro carbohydrate and protein digestion of cooked fragrant rice", Agricultural and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 496-507
2021 exTung Thanh Vuong, exSubin Srivichai, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of sugar and CaCl2 concentration on fluorescence quenching characteristics of whey proteins by delphinidin derivatives from butterfly pea flower", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 569-578
2020 exSubin Srivichai, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Profiling Anthocyanins in Thai Purple Yams (Dioscorea alata L.)", International Journal of Food Science, ปีที่ 2020, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020
2020 exDas, P.C., exIslam, M.A., exHossain, M.M., exMd. Fahad Jubayer, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exRanganathan, V.T. , exMazumder, M.A.R., "The roles of soy soluble polysaccharide on the emulsion stability against simulated gastric conditions and food complexes - a review", Cogent Food & Agriculture, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-14
2019 inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวศรันย์รัตน์ อัสโม, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exดร.กมลวรรณ อิศราคาร, "Alkali-treated starches as a new class of templates for CaCO3 spherulite formation: experimental and theoretical studies", Journal of Crystal Growth, ปีที่ 522, ฉบับที่ 15, กันยายน 2019, หน้า 45-52
2019 exKwanchanok Hunthayung, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Controlled release and macrophage polarizing activity of cold-pressed rice bran oil in a niosome system", Food and Function, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019, หน้า 3272-3281
2018 exChanjarujit, W, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Physicochemical properties and flavor retention ability of alkaline calcium hydroxide-mungbean starch films", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 198, ตุลาคม 2018, หน้า 473-480
2017 exIsrakarn, K., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of CaCl2 on the formation of Ca-induced starch aggregates and spherulitic structure in dried starch film", Drying Technology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 13, มกราคม 2017, หน้า 1552-1560
2016 exRongsirikul, Narumol, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Brown pigment formation in heated sugar-protein mixed suspensions containing unmodified and peptically modified whey protein concentrates", JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 800-807
2016 exRahman Mazumder, M.A., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Genistein as antioxidant and antibrowning agents in in vivo and in vitro: A review", Biomedicine and Pharmacotherapy, ปีที่ 82, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2016, หน้า 379-392
2016 exMd. Anisur Rahman Mazumder, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "A review on nutrient quality of soymilk powder for malnourished population", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2016, หน้า 600-606
2016 exRongsirikul, N., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Brown pigment formation in heated sugarโ€“protein mixed suspensions containing unmodified and peptically modified whey protein concentrates", Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 800-807
2015 exSawadikiat, Pattong, exSetwipattanachai, Prasert, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Rice phytochemicals concentrated by molecular distillation process and their use as co-surfactant in water dispersion", JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, ปีที่ 52, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 8014-8022
2014 exIsrakarn, K., exNa Nakornpanom, N., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Physicochemical properties of starches and proteins in alkali-treated mungbean and cassava starch granules", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 105, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2014, หน้า 34-40
2014 exWongekalak, LO, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influence of carbohydrates on self-association of mung bean protein hydrolysate in the presence of amphiphilic asiatic acid", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2014, หน้า 1294-1301
2014 exSawadikiat, P, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Phytosterols and gamma-oryzanol in rice bran oils and distillates from physical refining process", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 49, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 2030-2036
2014 exNukit, N, exSetwipattanachai, P, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effects of Surfactants and Aging Time on Solidification of Rice Bran Oil at Room Temperature", JOURNAL OF OLEO SCIENCE, ปีที่ 63, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2014, หน้า 1099-1107
2013 exPattorn, S., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of coagulants on antioxidant capacity of milk protein curds and their tryptic hydrolysates", Journal of Food Biochemistry, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 203-211
2012 exJumnongpon, R., inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exHealy, J.P., exMeade, S.J., exGerrard, J.A., "Cocoa protein crosslinking using Maillard chemistry", Food Chemistry, ปีที่ 134, ฉบับที่ 1, กันยายน 2012, หน้า 375-380
2012 exPattorn, S., exHorimoto, Y., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exYada, R.Y., "Influence of aggregation on the antioxidative capacity of milk peptides", International Dairy Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 3-9
2012 exJirasripongpun, K., exJirakanjanakit, N., exSakulsom, P., exWongekalak, L.-O., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influences of food matrices on cytotoxicity of asiatic acid in mammalian cell models", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012, หน้า 1970-1976
2011 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exKerdchouay, P., exSakulsom, P., "Lowering the Maillard reaction products (MRPs) in heated whey protein products and their cytotoxicity in human cell models by whey protein hydrolysate", Food Research International, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, เมษายน 2011, หน้า 748-754
2011 exWongekalak, L.-O., exSakulsom, P., exJirasripongpun, K., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Potential use of antioxidative mungbean protein hydrolysate as an anticancer asiatic acid carrier", Food Research International, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, เมษายน 2011, หน้า 812-817
2011 exSupanida Pattorn, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of Recovery Methods on the Characteristics of Antioxidative Milk Peptides", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 335-345
2011 exFafaungwithayakul, N., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of Soy Soluble Polysaccharide on the Stability of Soy-Stabilised Emulsions During In Vitro Protein Digestion", Food Biophysics, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2011, หน้า 407-415
2010 exNakornpanom, NN, exรศ.พญ.ประณิธิ หงสประภาส, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of soy residue (okara) on in vitro protein digestibility and oil release in high-calorie emulsion stabilized by heated mixed proteins", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 26-32
2010 exธีรรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of Storage Proteins on Pasting Properties and Microstructure of Thai Rice", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 1402-1409
2010 exSuwanoot Tuntragul, inดร.สมจิต สุรพัฒน์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influence of Rice Bran Oil and Rice Flours on Physicochemical Properties of a Mozzarella Cheese Analog", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 924-934
2009 exNakornpanom, N.N., inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of heated mixed soy protein isolate and sodium casemate", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2009, หน้า 780-790
2008 exKamolwan Israkarn, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influences of Waxy Rice Protein Network on Physical Properties of Waxy Rice Flour Composites", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 376-386
2008 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exIsrakarn, K, "New insights on the characteristics of starch network", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 41, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2008, หน้า 998-1006
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exIsrakarn, Kamolwan, exRattanawattanaprakit, Chantana, "Architectural changes of heated mungbean, rice and cassava starch granules: Effects of hydrocolloids protein-containing envelope", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 67, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 614-622
2007 exIsrakarn, K, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exHongsprabhas,p, "Influences of granule-associated proteins on physicochemical properties of mungbean and cassava starches", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 68, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2007, หน้า 314-322
2007 exWongsasulak, S, exYoovidhya, T, exS. Bhumiratana, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Physical properties of egg albumen and cassava starch composite network formed by a salt-induced gelation method", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2007, หน้า 249-256
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "On the gelation of mungbean starch and its composites", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 42, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2007, หน้า 658-668
2006 exWongsasulak S., exYoovidhya T., exBhumiratana S., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exMcClements D., exWeiss J., "Thermo-mechanical properties of egg albumen-cassava starch composite films containing sunflower-oil droplets as influenced by moisture content", Food Research International, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, เมษายน 2006, หน้า 277-284
2006 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exDit-udom-po S., "Influence of flour type on mechanical properties of calcium-induced egg albumen-flour composite gel", International Journal of Food Engineering, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 0-11
2006 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influences of physicochemical characteristics of rice flour and cassava starch on the gelation of calcium-induced egg albumen-flour composite.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 223-231
Publish Year National Journal 2
2020 exSuwanoot Tuntragul, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "กลไกการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเมลลาร์ดของโปรตีนเวย์ไฮโดรไลเสทชนิดผงในผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ผ่านการฆ่าเชื้อระดับสเตอริไลส์", วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 132-144
2012 exSasikarn Kithikorn, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influence of amylose and endosperm proteins on air cell distribution in rice cracker", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 345-354

Conference

การนำเสนอบทความของปาริฉัตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Publish Year International Conference 17
2019 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exKamolwan Israkarn, "Influences of temperature during storage on Maillard reactions and in vitro digestion of non-parboiled and parboiled rice", The 2019 Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON2019), 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2019, ฺBangkok
2015 exKamolwan Israkarn, exLa-ongdao Wongekalak , inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) mucilage and its effect on cooked rice-okra bolus formation", FSDH 2015 Conference: Food Structures, Digestion and Health , 28 - 30 ตุลาคม 2015, Wellington นิวซีแลนด์
2015 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exNatchanok Meeprathom Nukit, "Gelation of rice bran oil using crude wax from winterizing step and surfactant as organogelators", FSDH 2015 Conference: Food Structures, Digestion and Health , 28 - 30 ตุลาคม 2015, Wellington นิวซีแลนด์
2014 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exNatdanai Fafaungwithayakul, exNopmanee Kananurux, exSuwanoot Tuntragul, "Effect of carbohydrate excipients on powder stability of antioxidative soy and mungbean protein hydrolysates", The 1st Joint ACS AGFD-ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry, 4 - 5 มีนาคม 2014, Bangkok
2014 exNarumol Rongsirikul, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Brown pigment formation in sugar-protein mixed suspensions containing unmodified and modified whey protein concentrate", The 1st Joint ACS AGFD-ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry, 4 - 5 มีนาคม 2014, Bangkok
2013 exภาษิต เลิศพัชรศิริกุล, exกมลลักษณ์ แดงโสภณ, exSuchirat Sakuanrungsirikul, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of dairy ingredients and sucrose on pasting characteristics of purple yam (Dioscorea alata L.) flour", Starch Update 2013: The 7th International Conference on Starch Technology, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Multi-Phase Structural Changes of Foods Generated by Proteins", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 19 มิถุนายน 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exปิยะธิดา เกิดช่วย (ผู้ช่วยวิจัย), "Physico-chemical Properties of Whey Protein Concentrate: Effect of Storage Time on Brown Pigment and Antioxidant Capacity ", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exสุภณิดา พัฒธร (นิสิตปริญญาเอก), exYasumi Horimoto, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exRickey Yada, "Mechanism of Aggregation and Antioxidant Capacity of Hydrophilic Tryptic-Hydrolysed Milk Peptides", Advanced Foods & Materials Network 5th Annual Scientific Conference, 15 มิถุนายน 2009, แคนาดา
2009 exณัฐดนัย ฟ้าเฟื่องวิทยากุล (นิสิตปริญญาโท), exประณิธิ หงสประภาส, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Emulsion Stability of Soy-Based Liquid Emulsion Containing Dietary Fiber", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกมลวรรณ อิศราคาร, "Granule-associated protein microphase and its roles on physical properties of mungbean starch network", 9 th International Hydrocolloids Conference 2008, 15 - 19 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2008 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุภณิดา พัฒธร, "Particle size and antioxidant capacity of tryptic-hydrolysed milk peptides. ", 9th International Hydrocolloids Conference, 15 - 19 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2008 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exรศ.พญ.ประณิธิ หงสประภาส, exนางสาวนันทรัตน์ ณ นครพนม, "Heating sequence and calcium lactate concentration effects on in vitro protein digestibility and oil release of emulsion stabilized by pre-heated soy protein and caseinate", 236th American Chemical Society National Meeting & Expo, 17 - 21 สิงหาคม 2008
2008 exณัฐดนัย ฟ้าเฟื่องวิทยากุล, exประณิธิ หงสประภาส, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Bridging Flocculation of Emulsion Stabilized by Soy Proteins and Soy Soluble Polysaccharide from Okara ", The International Conference on Life Sciences 2008 ”Well Being for the Human Race” (BioAsia 2008, Thailand) , 25 - 27 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exรศ.พญ.ประณิธิ หงสประภาส, exนางสาวปัทมา ผาสุถาน, "Use of mungbean flour in high-caloric liquid emulsion", The 10th ASEAN Food Conference 2007, 21 - 23 สิงหาคม 2007, มาเลเซีย
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "New development in understanding the characteristics of starch network: the case of mungbean starch gel", Starch Update 2007: The 4th International Conference on Starch Technology, 6 - 7 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exนางสาวธีรรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ์, "Effect of accelerated aging and cysteine on functional properties of polished Jasmine rice grain and flour", The 2nd International Conference on Rice for the Future, 5 - 9 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 13
2020 exชนนิกานต์ เสรีฉันทฤกษ์, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสนามไฟฟ้าระหว่างกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และคุณสมบัติการลดแรงตึงผิวของโปรตีนเวย์", โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exธนธรณ์ เกิดสวัสดิ์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการผลิตเนยมะพร้าวและโปรตีนมะพร้าวเข้มข้นจากกะทิสด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exนวรัตน์ ธนทวีธรรม, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อแบบแผนของโปรตีนมะพร้าวในน้ำกะทิ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exPattong Sawadikiat, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Phytochemicals in refined vegetable oils commercially available in Thailand", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exKamolwan Israkarn, exNopmanee Kananurux, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมศักดิ์ อิทธิพงษ์, exศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล, "Characteristics of Thai yam (Dioscorea alata L.) and spherulitic structure in starch film", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeerarat Likitwatanasade, exสมศักดิ์ อิทธิพงษ์, exศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of storage conditions on phenolic compounds and antioxidant capacity of Thai yam (Dioscorea alata L.) tubers", The 52nd Kasetsart University Annual Conference,, 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exธนธรณ์ เกิดสวัสดิ์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "ผลของโปรตีนและสารลดแรงตึงผิวต่อความคงตัวของกะทิสเตอริไลซ์", The 51st Kasetsart University Annual Conference, 30 มกราคม 2013 - 31 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exนางสาวละอองดาว ว่องเอกลักษณ์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of Freeze-Drying in Different Carbohydrate Excipient on Antioxidant Capacity of Tryptic-Hydrolyzed Mungbean Proteins ", การประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 10 (RGJ-Ph.D. Congress X) เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และผลกระทบ” , 3 - 5 เมษายน 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exนางสาวพัดทอง สวัสดิเกียรติ, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Phytosterols in Refined Vegetable Oils and Feasibility of Their Fractionation from Rice Bran Oil By-Products ", การประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 10 (RGJ-Ph.D. Congress X) เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และผลกระทบ”, 3 - 5 เมษายน 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกมลวรรณ อิศราคาร, "Water and protein modifier effects on phase transitions and microstructure of mungbean starch granule", ISOPOW X – Water Properties in Relation to Stabilisation of Food, Pharmaceutical and Biological Materials, 2 - 7 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "การเหนี่ยวนำการรวมมวลของไข่ขาวที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยการทำให้เป็นกรดและเฟอรัสแลคเตท", การประชุมวิชาการครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 exนันทรัตน์ ณ นครพนม, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "การเหนี่ยวนำการรวมมวลของโปรตีนคอมโพสิทระหว่างโปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลทกับโซเดียมเคซิเนทที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยแคลเซียม", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "ผลของการทดแทนแป้งถั่วเขียวด้วยแป้งต่างชนิดต่อการเกิดเจลประกอบของแป้งถั่วเขียว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 1 กุมภาพันธ์ 2006 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Publish Year International Patent 1
2020 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "โครงข่ายโปรตีนข้าว", Kasetsart University, 2020
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480093]