แนวโน้มผลงานของนริศ

Journal

บทความของนริศ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง

บทความแต่ละ Quartile ของนริศ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง

บทความแต่ละ TCI Group ของนริศ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง

Publish Year International Journal 63
2024 exNutawan Niyatiwatchanchai, exHathaipat Rattanathanya, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Comparative study of ventilation techniques with supraglottic airway devices in cats: volume-controlled vs pressure-controlled techniques", Journal of Feline Medicine and Surgery, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 1-9
2024 inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeeraphong Thanongsaksrikul, exPotjanee Srimanote, inนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPiyaporn Eiamcharoen, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exAngela Bosco-Lauth, exNicola Decaro, inดร.รุ่งเรือง ยอดชีวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seroprevalence of Anti-SARS-CoV-2 Antibodies in Cats during Five Waves of COVID-19 Epidemic in Thailand and Correlation with Human Outbreaks", Animals, ปีที่ 14, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2024, หน้า 1-14
2023 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exLih Kuo, exTravis W. Hein, "H2O2 Mediates VEGF- and Flow-Induced Dilations of Coronary Arterioles in Early Type 1 Diabetes: Role of Vascular Arginase and PI3K-Linked eNOS Uncoupling", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 1-15
2023 exKewvaree Hommuang, inนางณัฏฐิกา โกฎแสง, exSuttiporn Srikullabutr, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Intranasal dexmedetomidine with morphine or tramadol: A comparative study of effects on alfaxalone requirements for anesthesia in cats", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 1201-1208
2023 inนางสาวสถิตภัค อัศวราชันย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทศพล องค์วิเศษไพบูลย์, ex Benjang Hakhen , inปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Predictive Factors for Two-Year Survival in Dogs with Hepatobiliary Diseases: Importance of Clinical and Laboratory Monitoring", Animals, ปีที่ 13, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2023, หน้า 1-11
2023 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exYasushi Minamoto, exTomomi Minamoto, exJonathan A. Lidbury, ex Jan S. Suchodolski, exJ?rg M. Steiner , "Serum and Fecal 3-Bromotyrosine Concentrations in Dogs with Chronic Inflammatory Enteropathy: Clinical Parameters and Histopathological Changes", Animals, ปีที่ 13, ฉบับที่ 17, กันยายน 2023, หน้า 1-10
2023 exKreevith Prompinichpong, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนายนิรุตติ์ สุวรรณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบดินทร์ ติระพัฒน์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, exJorg M. Steiner, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "A retrospective study of structural brain lesions identified by magnetic resonance imaging in 114 cats with neurological signs", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023, หน้า 1871-1879
2023 inนายสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inนายศราวุธ อย่างธารา, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Bacterial DNA and osteoarthritis in dogs with patellar luxation and cranial cruciate ligament rupture", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023, หน้า 2049-2054
2023 inนายจักรินทร์ สัทธาธรรม, exสพ.ญ.สุปรียา ศรีสัมพันธ์, exน.สพ.พลวัต จริยรังษีรัตนา, exน.สพ.พิทักษ์ อนุสรณ์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Characteristics of canine oral tumors: Insights into prevalence, types, and lesion distribution", Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, หน้า 554-562
2022 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJorg M. Steiner, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "Molecular prevalence of Dirofilaria immitis and Wolbachia infections in pet and semi-domesticated cats in Bangkok, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 239-243
2022 exTuek-U, S., inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhongwirat, P., inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Comparison of an intra-articular suture technique and a lateral suture technique in toy breed dogs with cranial cruciate ligament rupture", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, หน้า 127-133
2023 exNannicha Tinted, exSmith Pongcharoenwanit, exThodsapol Ongvisespaibool, inนางสาววีรดา วชิโรดม, exTaksaon Jumnansilp, inนางสาวนรินทิพย์ บัคแลนด์, inปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, inนางสาวสิริกุล สุนทรารักษ์, อาจารย์, inนายเสลภูมิ ไพเราะ, อาจารย์, exJorg M. Steiner, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนางสาวสถิตภัค อัศวราชันย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Serum Bile Acids Concentrations and Liver Enzyme Activities after Low-Dose Trilostane in Dogs with Hyperadrenocorticism", Animals, ปีที่ 13, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2023, หน้า 3244
2022 exKewvaree Hommuang, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Effects of intranasal and intramuscular dexmedetomidine in cats receiving total intravenous propofol anesthesia", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 1706-1713
2021 exSuttiporn Srikullabutr, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Prevalence of coliform bacterial contamination in cat drinking water in households in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 721-726
2021 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Prevalence of toxoplasmosis in semi-domesticated and pet cats within and around Bangkok, Thailand", BMC Veterinary Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2021, หน้า 252-1-8
2021 exSara Niae, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "Prevalence and in vitro antifungal susceptibility of commensal yeasts in the external ear canal of cats", BMC Veterinary Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, สิงหาคม - กันยายน 2021, หน้า 288-295
2021 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exTravis W. Hein, exYi Ren, exLih Kuo, "Activation of Coronary Arteriolar PKC?2 Impairs Endothelial NO-Mediated Vasodilation: Role of JNK/Rho Kinase Signaling and Xanthine Oxidase Activation", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 22, ฉบับที่ 18, กันยายน 2021, หน้า 9763-1-15
2021 inนางสาวณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Effects of pressure- and volume-controlled ventilation on the work of breathing in cats using a cuffed endotracheal tube", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 2568-2573
2021 inนางสาวสถิตภัค อัศวราชันย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Changes in Serum Lipid Profiles among Canine Patients Suffering from Chronic Hepatitis", Veterinary Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 1-13
2021 inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exChitlada Mani-lata, exYosita Sakunrak, exKrittanant Audcharuk, exTithametha Narapong, exKasidit Janbooranapinij, exSiraprapa Pitiphattharabun, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exHiroharu AJIRO, exHiroaki Yoshida, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Titanium dioxide and fluoropolymer-based coating for smart fabrics with antimicrobial and water-repellent properties", RSC Advances, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, หน้า 588-594
2020 inนางสาวณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Clinical assessment of the efficacy of supraglottic airway devices compared with endotracheal tubes in cats during volume-controlled ventilation", Journal of Veterinary Science, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 1-10
2020 exJutarat Apakupakul, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exPhongsak Chanloinapha, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Optimization of a rapid one-step platelet-rich plasma preparation method using syringe centrifugation with and without carprofen", BMC Veterinary Research, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2020, หน้า 124-1-8
2020 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exสมฃาย สมไพศาล์ศิลป์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Comparison of canine stifle kinematic analysis after two types of total knee arthroplasty: A cadaveric study", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 956-962
2020 inนางสาวสถิตภัค อัศวราชันย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "A descriptive study of the histopathologic and biochemical liver test abnormalities in dogs with liver disease in Thailand", Canadian Journal of Veterinary Research, ปีที่ 84, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 217-224
2020 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiriporn Tanodekaew, "Repairing of rabbit calvarial defects by rapid prototyping BisGMA and hydroxy-appatite incorporated BisGMA", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 389-395
2020 inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPojnicha Chuayjuljit Anukkul, exTeerawat Kritsadasima, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Comparing the results of intradermal skin tests for four dust mite allergens in dogs with atopic dermatitis in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 2381-2387
2020 inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "A descriptive study of allergen-specific IgE serological tests for canine atopic dermatitis in Thailand", BMC Veterinary Research, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 1-7
2020 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exChunyapat Bamrungpun, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Comparison of subclinical dermatophyte infection in short- and long-haired cats", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 2798-2805
2019 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exChulabhorn Mahidol, "Evaluating the effects of continuous intravenous infusions of tramadol and tramadol-lidocaine on sevoflurane minimum alveolar concentration (MAC) and entropy values in dogs", The Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 81, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2019, หน้า 682-688
2019 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exJan S. Suchodolski, exJonathan A. Lidbury, exJorg M. Steiner, "Analytical validation of fecal 3-bromotyrosine concentrations in healthy dogs and dogs with chronic enteropathy", Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 434-439
2019 exTravis W. Hein, exXin Xu, exYi Ren, exWenjuan Xu, exShu-Huai Tsai, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exLih Kuo, "Requisite roles of LOX-1, JNK, and arginase in diabetes-induced endothelial vasodilator dysfunction of porcine coronary arterioles", Journal of Molecular and Cellular Cardiology, ปีที่ 131, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 82-90
2019 inนางสาวสถิตภัค อัศวราชันย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Evaluation of hepatobiliary ultrasound scores in healthy dogs and dogs with liver diseases", Veterinary World, ปีที่ 12, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2019, หน้า 1266-1272
2019 exJiradet Trairatthanom, exSasithorn Trairatthanom, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "A retrospective study of the effect of single dose intra-articular hyaluronic acid injection on postoperative recovery in dogs undergoing stifle surgery", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 319-326
2018 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exPrangtip Phuwapattanachart, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Comparison of post-operative analgesic efficacy of tolfenamic acid and robenacoxib in ovariohysterectomized cats", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 80, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018, หน้า 989-996
2017 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exJorg M. Steiner, exJan S. Suchodolski, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "Association of gingivitis with dental calculus thickness or dental calculus coverage and subgingival bacteria in feline leukemia virus-and feline immunodeficiency virus-negative cats", Canadian Journal of Veterinary Research, ปีที่ 81, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 46-52
2017 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนายชยกฤต สินธุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "Comparative serological investigation between cat and tiger blood for transfusion.", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 79, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2017, หน้า 1-5
2017 exPrangtip Phuwapattanachart, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Analgesic efficacy of oral firocoxib in ovariohysterectomized cats", Journal of Veterinary Science, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 1-8
2016 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exNora Berghoff, exNiels Grutzner, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exVenkat R. Rangachari, exJan S. Suchodolski, exJorg M. Steiner, "Development and analytic validation of an electron ionization gaschromatography/mass spectrometry (EI-GC/MS) method for themeasurement of 3-bromotyrosine in canine serum", Veterinary Clinical Pathology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2016, หน้า 1-9
2017 inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, exNicha Lukkana, inนายศราวุธ อย่างธารา, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exProfessor Stanley G. Fenwick, "Association of Ehrlichia canis, Hemotropic Mycoplasma spp. and Anaplasma platys and severe anemia in dogs in Thailand", Veterinary Microbiology, ปีที่ 201, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 195-200
2015 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exTravis W. Hein, exYi Ren, exLih Kuo, "Endothelin-1 impairs coronary arteriolar dilation: Role of p38 kinase-mediated superoxide production from NADPH oxidase", Journal of Molecular and Cellular Cardiology, ปีที่ 86, ฉบับที่ 2015, กันยายน 2015, หน้า 75-84
2015 exChulabhorn Mahidol, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Optimal cutoff points of entropy indices for use in predicting responses elicited during determination of minimum alveolar concentration of sevoflurane in dogs.", American Journal of Veterinary Research, ปีที่ 76, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2015, หน้า 500-506
2015 exMahidol, C., inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Effects of continuous intravenous infusion of morphine and morphine-tramadol on the minimum alveolar concentration of sevoflurane and electroencephalographic entropy indices in dogs", Veterinary Anaesthesia and Analgesia, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, มีนาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 182-186
2014 inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exธนพล เณรศิริ, exพรพิมพ์ อปราชิตา, exประภัสสร อภิวรรณรัตน์, exปรีชา บัวขาว, exวัชริศ บวรนันทิวัฒน์, "การศึกษาระยะยาวของ Salmonella spp. และ Campylobacter spp. จากลูกเป็ดไข่สองฝูงในภาคกลางของประเทศไทย", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 355-361
2014 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "Abdominal obesity is associated with heart disease in dogs", BMC Veterinary Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 1-16
2014 inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, exเกรียงไกร จิรสิริโรจนากร, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exแทนหทัย กระจ่างแจ้ง, exวิจิตร สุทธิประภา, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจผ่านทางหลอดเลือดดำในสุนัขพันธุ์ชเนาเซอร์ที่ป่วยด้วยภาวะซิกไซนัสซินโดรม", Thai J Vet Med. 2014, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014
2014 exHein, TW, exQamirani, E, exRen, Y, exXu, X, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exKuo, L, "Selective Activation of Lectin-Like Oxidized Low-Density Lipoprotein Receptor-1 Mediates C-Reactive Protein-Evoked Endothelial Vasodilator Dysfunction in Coronary Arterioles", CIRCULATION RESEARCH, ปีที่ 114, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 92-100
2013 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "Effect of porosity of calcium sulfate beads on ceftazidime elution and in vitro osteogenic properties", Kasetsart J (Nat. Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 703-714
2013 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "Comparison of polymethylmethacrylate (PMMA), native calcium sulfate, and high porous calcium sulfate beads as gentamicin carriers and osteoblast attachment", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2013, หน้า 293-301
2013 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Comparison of gentamicin impregnated polymethylmetacrylate bead, gentamicin coated native calcium sulfate bead and gentamicin coated high porous calcium sulfate bead on osteomyelitis management in a rat model", Thai J Vet Med, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 397-404
2012 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exHein, TW, exKuo, L, "Diabetes induces endothelial dysfunction: role of eNOS uncoupling and arginase", FASEB JOURNAL, ปีที่ 26, เมษายน 2012
2012 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exRen, Y, exHein, TW, exKuo, L, "PKC activation impairs endothelium-dependent NO-mediated dilation of coronary arterioles via enhanced superoxide production from xanthine oxidase", FASEB JOURNAL, ปีที่ 26, เมษายน 2012
2013 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, exManakorn Sukmak, exSirinart Chaichanathong, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การผ่าตัดแก้ไขภาวะนิ่วในทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะของช้างเอเชีย (Elephas maximus) เพศเมียด้วยวิธี episiotomy และ urethrotomy", Thai Journal Veterinary Medicine, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 375-382
2011 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exChongtrakool, P, exSuchodolski, JS, exSteiner, JM, "EVALUATION OF DENTAL TARTAR, GINGIVITIS, AND SUBGINGIVAL BACTERIA IN FIV- AND FELV-NEGATIVE CATS.", JOURNAL OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2011, หน้า 696-696
2010 inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Evaluation of Serum NT-proBNP Levels in Dogs with Respiratory Distress Associated with Heart disease and Respiratory Disease", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 289-295
2010 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChantornvong, W, "Comparison of Carprofen, Vedaprofen and Tepoxalin for Postoperative Analgesia and Serum PGE(2) Level in Dogs after Ovariohysterectomy", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2010, หน้า 159-164
2010 exSirada Rungseesantivanon, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exPreecha Ruangvejvorachai, exSuthiluk Patumraj, "Curcumin supplementation could improve diabetes-induced endothelial dysfunction associated with decreased vascular superoxide production and PKC inhibition.", BMC Complementary and Alternative Medicine, ปีที่ 10, ฉบับที่ 57, ตุลาคม 2010, หน้า 1-9
2010 exSirada Rungseesantivanon, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exPreecha Ruangvejvorachai, exSuthiluk Patumraj, "Curcumin improves prostanoid ratioin diabetic mesenteric arteries associatedwith cyclooxygenase-2 and NF-kB suppression", Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, ปีที่ 2010, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2010, หน้า 421-429
2009 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exVictor A. Miriel, exRichard J. Rivers, "Multiple receptor subtypes and multiple mechanisms of dilation are involved in vascular network dilation caused by adenosine.", Microvascular Research, ปีที่ 77, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - พฤษภาคม 2009, หน้า 356-363
2007 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exShipley, R., exRen, Y., exParker, J., exKuo, L., "Exercise training restores coronary arteriolar dilation to NOS activation distal to coronary artery occlusion: Role of hydrogen peroxide", Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, กันยายน 2007, หน้า 791-798
2006 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exRivers, RJ, "Vulnerability of conducted vasomotor response to ischemia-reperfusion injury", CIRCULATION, ปีที่ 114, ฉบับที่ 18, ตุลาคม 2006, หน้า 77-77
2006 exRungseesantivanon, S, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exPatumraj, S, "Protein kinase C inhibition and vitamin C supplementation can improve endothelial dysfunction of mesenteric arterioles in streptozotocin induced diabetic rats", JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH, ปีที่ 43, กันยายน 2006, หน้า 32-32
2006 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exHein T.W., exWang W., exXu X., exLi Z., exFossum T.W., exKuo L., "Upregulation of Arginase by H2O2 Impairs Endothelium-Dependent Nitric Oxide-Mediated Dilation of Coronary Arterioles.", Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 9, กันยายน 2006, หน้า 2035-2042
2005 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Remote arteriolar dilations caused by methacholine: A role for CGRP sensory nerves?", American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology, ปีที่ 289, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2005, หน้า 0-0
Publish Year National Journal 21
2017 exวิจิตร สุทธิประภา, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การผ่าตัดแก้ไขไส้เลื่อนฝีเย็บในสุนัขด้วยซาร์โค-อิชเชียลสลิง", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2560, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 55-64
2014 inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรักษาภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบไม่รู้สาเหตุในแมว ด้วยยา Beraprost Sodium", Chiang Mai Veterinary Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 225-232
2013 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษตร สุเตชะ, inนายจิตรกร วิริยารัมภะ, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การปลดเบ็ดตกปลาในตะพาบไทยโดยใช้อาร์คดีฮูกเกอร์", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 155-160
2012 exสพ.ญ.นวลวรรณ รุจิเรขาสุวรรณ, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การผ่าตัดรักษาภาวะตีบแคบของช่องเชิงกรานโดยการตัดถ่างแนวเชื่อมซิมไฟซิสในสุนัข", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 110-120
2012 exThanongsak Mamom, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, exPreecha Ruangvejvorachai, exSontana Mimapan, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "Progesterone Receptor Expression In Mammary Gland Tumor of Male Dogs", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 14-22
2012 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, inดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: โรคเบาจืดเนื่องจากระบบประสาทส่วนกลางในแมว", เชียงใหม่สัตวแพทยสาร, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 111-122
2011 inนางสาวสิริกุล สุนทรารักษ์, อาจารย์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inนางพิมพ์ใจ เต็มวิจิตร, exสพ.ญ.ชัญญภรณ์ ประสาทพรชัย, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exปิยะนุช ปั้นแหน่ง, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การแก้ไขโรคอะคาเลเซียของหลอดอาหารในสุนัข", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 53-66
2010 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exธนวุฒิ เหมนิลรัตน์, exนิพนธ์ วงศ์ประเสริฐ, exลลิตา ลัยเกตุ, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: การผ่าตัดแก้ไขภาวะไส้เลื่อนกระบังลมแต่กำเนิดในแมว", เชียงใหม่สัตวแพทยสาร, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 45-55
2010 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exธนวุฒิ เหมนิลรัตน์, exนิพนธ์ วงศ์ประเสริฐ, exลลิตา ลัยเกตุ, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "การผ่าตัดแก้ไขภาวะไส้เลื่อนกระบังลมแต่กำเนิดในแมว", เชียงใหม่สัตวแพทยสาร, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 69-79
2010 exสุจิตรา พิเศษไพศาล, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "ปัญหาการตีบใต้ลิ้นหัวใจเอออร์ติคในสุนัขพันธุ์ไทย", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 51-62
2010 exนริศรา สุภามณี, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การสำรวจปัญหาโรคถุงน้ำในไตแมวเปอร์เซียและเปอร์เซียผสมจำนวน 102 ตัวด้วยวิธีอัลตราซาวด์", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 77-84
2010 exเสลภูมิ ไพเราะ, exณปรางค์ เจริญวนันท์, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "เนื้องอกชนิดเคโมเดคโตมาของเอออร์ติกบอดีที่มีการแพร่กระจายของเนื้องอกไปยังปอดในสุนัขพันธุ์อิงลิชบูลดอก", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal), ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 108-117
2009 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exทนงศักดิ์ มะมง, "อุบัติการณ์ของเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศผู้ ระหว่างปี 2548-2550", Chiang Mai Veterinary Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2009, หน้า 139-147
2009 inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาย้อนหลังของโรคเนื้องอกปอดชนิดปฐมภูมิในสุนัข", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal), ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 72-83
2009 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย : การตัดถ่างแนวเชื่อมซิมไฟซิสโดยใช้ลวดออร์โธปิดิกส์ที่ขดเป็นรูปเกลียวเพื่อรักษาภาวะตีบแคบของช่องเชิงกรานในแมว", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2009, หน้า 46-57
2009 exนนทษิต ชุติญาณวัฒน์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุนีย์ ภูริพันธุ์พิพัฒน์, exสุจิตรา พิเศษไพศาล, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: การผ่าตัดแก้ไขภาวะไส้เลื่อนช่องเปิดกระบังลมในสุนัข", สัตวแพทยสาร, ปีที่ 60, ฉบับที่ 1-3, เมษายน - ธันวาคม 2009, หน้า 63-73
2008 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exสุธิดา ทองมี, exเบญจมาภรณ์ โชติรัตนะศิริ, exหทัยวรรณ โชคชูวัฒนาเลิศ, exปวีณุช ภูพวก, inนางจันทนา นันทวาทการ, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดตรวจหมู่เลือดแมวในประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 23-31
2008 exพีรดา มณีประเสริฐ, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, exวรรณสิทธิ์ จันทรวงศ์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความดันโลหิตในสุนัขที่บ้านและที่โรงพยาบาลสัตว์ โดยเครื่องมือวัดแรงดันโลหิตทางอ้อม 2 วิธี", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 190-199
2007 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอลัน โควาเซวิก, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: ศัลยกรรมตัดเนื้องอกอะดีโนคาซิโนม่าในปอดสุนัข", สัตวแพทยสาร, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 73-81
2007 inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชีวิตา กาญจนเสริม, exณัฐา จริยภมรกุร, exนภาภรณ์ นำสุวรรณกิจกุล, exศศิภา แก้วประเสริฐ, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์บรรเทาปวดของ carprofen phenylbutazone และ tolfenamic acid ในสุนัขเพศเมียที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 18-27
2007 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exชัยยงค์ สุนทรภิษัช, exปนัดดา อมรรุ่งโรจน์, exวิจิตร สุทธิประภา, exทศพล กนกนุวัตร์, inดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร, รองศาสตราจารย์, exเสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ, "การแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันไขว้ด้านหน้าในสุนัขด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 9-17

Conference

การนำเสนอบทความของนริศ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง

Publish Year International Conference 21
2019 inนางสาวสถิตภัค อัศวราชันย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภูดิท มณีสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "HISTOPATHOLOGIC AND BIOCHEMICAL LIVER TEST ABNORMALITIES IN DOGS WITH LIVER DISEASES", Kasetsart University Veterinary International Conference (KUVIC), 14 - 15 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exชัญญาพัฒน์ บำรุงพันธ์ุ, "SUBCLINICAL DERMATOPHYTOSIS IN LONGHAIRED CATS WITHOUT FELINE LEUKEMIA VIRUS AND FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS INFECTION IN THAILAND", Asian Meeting of Animal Medicine Specialties, 23 - 25 ตุลาคม 2019, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2015 exWijitr Sutthiprapa, exAnanya Pongpradit, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "SURGICAL MANAGEMENT OF PERINEAL HERNIA IN DOGS WITH SACROISCHIAL SUTURE", 40th World Small Animal Veterinary Association Congress, 15 - 18 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exPrangtip Phuwapattanachart, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "ANALGESIC EFFECTS OF FIROCOXIB IN CATS AFTER OVARIOHYSTERECTOMY", 40th World Small Animal Veterinary Association Congress, 15 - 18 พฤษภาคม 2015, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exPrangtip Phuwapattanachart, "COMPARISON OF TOLFENAMIC ACID AND ROBENACOXIB FOR POSTOPERATIVE ANALGESIA IN CATS AFTER OVARIOHYSTERECTOMY", American College of Veterinary Internal Medicine 2015 Forum, 3 - 6 มิถุนายน 2015, ิอินดีแอนาโปลิส อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา
2014 exChulabhorn Mahidol, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกตุแก้ว วาสนาสุข, exณัฎฐิกา โกฎแสง, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Entropy Indices are Predictive of an Awake Response Elicited DuringSevoflurane Anesthesia in Dogs", ACVIM Forum, 4 - 7 มิถุนายน 2014, แนสวิล เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "Abdominal Obesity is Predictive of Heart Disease in Dogs", ACVIM Forum, 4 - 7 มิถุนายน 2014, แนสวิล เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exNiel Grutzner, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exRosana Lopes, exBlake C. Guard, exJan Suchodolski, exJorg M. Steiner, "Evaluation of Serum 3-Bromotyrosine Concentrations in Dogs with Eosinophilia, Hypocobalaminemia, or Pancreatitis", ACVIM Forum, 4 - 7 มิถุนายน 2014, แนสวิล เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exNiel Grutzner, exVenkat R. Rangachari, exNora Berghoff, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exBlake C. Guard, exJan Suchodolski, exJorg M. Steiner, "Analytical Validation of a Gas Chromatography/Mass Spectrometry Method for the Quantification of 3-Bromotyrosine in Dog Serum", ACVIM Forum, 4 - 7 มิถุนายน 2014, แนสวิล เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
2012 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exTratat Apatthananon, exKriskrai Sitthiseripratip, exSiriporn Tanodekaew, "Application of Rapid Prototyping Technology for A Reconstructionof Rabbit Calvarial Defects Using BisGMA and Hydroxyapatite/BisGMA Based Composites", AO North America 2012 Challenges in Fracture Care Across Disciplines, 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2012, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exTravis W. Hein, exYi Ren, exLih Kuo, "Endothelin-1 Inhibits Endothelium-Dependent NO-Mediated Dilation of Coronary Arterioles via p38 Kinase Linked Superoxide Production From NAD(P)H Oxidase", The American Heart Association Scientific Session 2011, 13 - 15 พฤศจิกายน 2011, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exพิริยาภรณ์ จงตระกูล, exJan S. Suchodolski, exJoerg M. Steiner, "EVALUATION OF DENTAL TARTAR, GINGIVITIS, AND SUBGINGIVAL BACTERIA IN FIV- AND FELV-NEGATIVE CATS", The 2011 ACVIM Forum, 15 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2011, Denver โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2011 exLih Kuo, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exTravis W. Hein, "REGULATION OF CORONARY VASOMOTOR FUNCTION BY OXIDATIVE STRESS", International Academy of Cardiology 16th World Congress on Heart Disease Annual Scientific Sessions 2011, 23 - 26 กรกฎาคม 2011, Vancouver แคนาดา
2010 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัฐ พิชญางกูร, inดร.เจดีย์ เต็มวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "ผลของการใช้โครงสร้างประกอบไคโตซานและไฮดรอกซิอะพาไทด์ต่อการหายของช่องว่างกระดูกขนาดใหญ่ในกระต่าย", VPAT Regional Veterinary Congress 2010, 25 - 28 เมษายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเม็ดแคลเซียมซัลเฟตแบบมีรูพรุนเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก", VPAT Regional Veterinary Congress 2010, 25 - 28 เมษายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Surgical management of feline constipation and megacolon", The 2nd Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations Congress 2009 (FASAVA 2009), 3 - 5 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางจันทนา นันทวาทการ, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "BLOOD GROUP COMPATIBILITY BETWEEN PANTHERA TIGRIS AND FELIS CATUS", FASAVA 2009, 3 - 5 พฤศจิกายน 2009, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, "THE STUDY OF COP PROTOCOL IN TREATMENT OF FELINE MEDIASTINUM LYMPHOMA IN THAILAND", 2nd FASAVA 2009, 3 - 5 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exอ.นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย, "The first report of successful pars plana retinal detachment surgery in Thailand", FASAVA 2009, 3 - 5 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "Abdominal Obesity is an Independent Risk Factor in Dogs with Heart Failure", The 32nd Annual WSAVA Congress, 19 สิงหาคม - 23 กันยายน 2007, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
2006 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exRichard J Rivers, "Vulnerbility of Conducted Vasomotor Response to Ischemia-Reperfusion Injury", American Heart Association Scientific Sessions 2006, 12 - 15 พฤศจิกายน 2006, ชิคาโก้ อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 25
2009 exมณฑกานต์ เนียมมะณี, exกนกพร กิจวรพงศ์, exจันทร์จิรา เอี่ยมอุไร, exวิชญ ดีอำไพ, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลของยาลดอักเสบ 3 ชนิด ต่อระดับพรอสตาแกลนดินอีทูในซีรั่มของสุนัขเพศเมียภายหลังการผ่าตัดทำหมัน", VPAT Regional Veterinary Congress 2009, 26 - 29 เมษายน 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exปิยาภรณ์ วัฒนาพันธุ์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างหินปูนน้ำลายและเหงือกอักเสบในแมว", VPAT Regional Veterinary Congress 2009., 26 - 29 เมษายน 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "The Effect of Porosity on Releasing of Ceftazidime from Calcium Sulfate Bead", การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 2, 27 - 29 สิงหาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inนางณัฏฐิกา โกฎแสง, exNutawan Niyatiwatchanchai, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "รายงานเบื้องต้นการเปรียบเทียบผลการตัดหัวและคอกระดูกฟีเมอร์เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการใส่เอ็นยึดสะโพกในสุนัขข้อสะโพกหลุด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exพิชัย ถนอมสุข, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "แบบจำลองกระดูกโอลีครานอนเพื่อทดสอบความแข็งแรงของลวด", VPAT Regional Veterinary Congress 2009, 26 - 29 เมษายน 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exกุลกานต์ ชนะศักดิ์, exทักษอร ดวงอุไร, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสัดส่วนออกซิเจนในอากาศที่หายใจเข้าจากการให้ออกซิเจน 5 รูปแบบ. ", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14, 27 - 30 เมษายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exมณฑิรา โชติกพนิช, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การวัดค่าดัชนีความหลวมข้อสะโพกของสุนัขโดยใช้วิธีถ่างข้อสะโพก 2 รูปแบบ", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14, 27 - 30 เมษายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exพีรดา มณีประเสริฐ, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, exวรรณสิทธิ์ จันทรวงศ์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "ค่าความดันโลหิตในสุนัขที่บ้านและที่โรงพยาบาลสัตว์โดยการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบใช้เครื่องตรวจจับการไหลของเลือดด้วยคลื่นเสียงสะท้อน", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14, 27 - 30 เมษายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Coronary Microvascular Dysfunction", Thai Atherosclerosis Society (Mid-Year Meeting), 27 สิงหาคม 2006
2005 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "โปรแกรมวิเคราะห์ก๊าซในเลือดทางสัตวแพทย์", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 31, 2 - 4 พฤศจิกายน 2005
2008 exสุธิดา ทองมี, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การกระจายตัวของหมู่เลือดแมวในกรุงเทพมหานคร ", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14, 27 - 30 เมษายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exปนัดดา อมรรุ่งโรจน์, exวาลินี งามสง่า, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างหินปูนน้ำลายและเหงือกอักเสบในสุนัข", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Intestinal Anastomosis", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2551, 27 - 30 เมษายน 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวิจิตร สุทธิประภา, exสุปรียา ศรีสัมพันธ์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, "ทันตกรรมรักษาโรคเหงือกอักเสบ ช่องปากอักเสบในแมวติดเชื้อ FeLV และ FIV", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13, 14 - 16 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exณัฐวรรณ นิยวัฒน์ชาญชัย, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความหลวมของข้อสะโพกกับระดับคะแนนข้อสะโพกในการประเมินข้อสะโพกหลวมในสุนัข", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13, 14 - 16 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรรณสิทธิ์ จันทรวงศ์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลของคาร์โปร เฟนก่อนและหลังผ่าตัดในการลดปวดสุนัขหลังการผ่าตัดทำหมันเพศเมีย", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 33, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, exนริสา จิรเดชตระกูล, exเนตรชนก สมบูรณ์, exเบญจมาภรณ์ โชติรัตนะศิริ, exสุธิดา ทองมี, exหทัยวรรณ โชคชูวัฒนาเลิศ, "การเปรียบเทียบชุดตรวจหมู่เลือดแมวระหว่างแผ่นตรวจ KU และแผ่นตรวจปกติสำหรับการตรวจกลุ่มเลือดแมว", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 33, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย , "การเปรียบเทียบปัญหาข้อสะโพกหลวมในสุนัขด้วยการคลำและการถ่ายภาพรังสี 2 ท่า", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 33, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, exชญานุตม์ สิงห์เสน่ห์, exนวพร สงค์รอด, "การแก้ไขฟันหน้าหักในสุนัขด้วยเดือยฟันและวัสดุเรซิน", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13, 14 - 16 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การศึกษาย้อนหลังภาวะไส้เลื่อนกระบังลมในสุนัขและแมว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจดีย์ เต็มวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาย้อนหลังปัญหากระดูกสะบ้าเคลื่อนในสุนัข", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันหน้าในสุนัขด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 12, 23 - 25 พฤษภาคม 2006
2006 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Vulnerbility of Conducted Vasomotor Response to Ischemia-Reperfusion Injury", ประชุมวิชาการสรีรวิทยาครั้งที่ 35, 3 - 5 พฤษภาคม 2006, เชียงใหม่
2006 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.เจดีย์ เต็มวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: ภาวะกระดูกสะบ้าเคลื่อนตั้งแต่กำเนิดในแมว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบชนิดเนื้องอกอัณฑะในสุนัขที่มีอัณฑะปกติและอัณฑะทองแดง", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 31, 2 - 4 พฤศจิกายน 2005
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480080]