แนวโน้มผลงานของสิรจิตต์

Journal

บทความของสิรจิตต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

Publish Year National Journal 2
2007 exจันทร์เพ็ญ ชูแป้น, inนางสาวสิรจิตต์ เดชอมรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการคิดในรายวิชาการอ่านภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง กรุงเทพฯ", วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 69-75
2007 exกนิษฐา โสดาศรี, inนางสาวสิรจิตต์ เดชอมรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสอนโครงสร้างข้อเขียนเพื่อพัมนาการอ่านภาษฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง กรุงเทพฯ", วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2007, หน้า 41-46

Conference

การนำเสนอบทความของสิรจิตต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

Publish Year National Conference 1
2006 inดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์, inดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์, exเสาวพร เมืองแก้ว, inดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิรจิตต์ เดชอมรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์, exธีรยุทธ กันตา, exยูถิกา วัชรคุปต์, "การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การดำเนินงานปีที่ 1", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480051]