Person Image

Administration

Education

  • Ph.D.(Food Chemistry), Ehime University, ญี่ปุ่น, 2546
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

แนวโน้มผลงานของจุฑา

Journal

บทความของจุฑา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

Publish Year International Journal 1
2009 inนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก, inนางชไมพร อักกาญจน์วาณิชย์, "การทำน้ำปลาจากเศษเหลือซูริมิโดยใช้สับปะรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 791-795
Publish Year National Journal 1
2007 exสิทธิชัย วัฒนวิภัทรเจริญ, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาองค์ประกอบของโปรตีนผงที่เก็บเกี่ยวได้จากน้ำล้างซูริมิ โดยใช้วิธีปรับพีเอช", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 100-109

Conference

การนำเสนอบทความของจุฑา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

Publish Year International Conference 8
2013 exเปมิกา ขำวีระ, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Soluble Polysaccharide from Green Caviar (Caulerpa lentillifera): Preparation steps", FFTC-NTOU Joint International Seminar on Integration of Promising Technology for Aquaculture and Fisheries, 15 - 17 ตุลาคม 2013, Keelung ไต้หวัน
2013 exนส.มัลลิกา วัฒนาภิรมย์สกุล, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปแซลมอนพร้อมดื่ม", 3rd International Fisheries Symposium, 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exขวัญหทัย นาคจู, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exกาญจนา มหัทธนทวี, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Flavor characterization of natural shrimp flavor obtained from shrimp head by using HS-SPME/GC-MS", International Fisheries Symposium-IFS2012, 6 - 8 ธันวาคม 2013, มาเลเซีย
2011 inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characteristic Volatile Compounds of Tom Yum Flavor", The International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 15 - 18 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aroma Compositions of Siam Cardamom Shoot Identified by SPME/GC-MS", The International Symposium on medicinal and Aromatic Plants, 15 - 18 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exนางสาวนฤมล จอมมาก, inดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Inhibition Effect of Neutral Electrolyzed Water on Vibrio parahaemolyticus and Vibrio vulnificus", The first international Fisheries Symposium (IFS2011), 3 - 5 ตุลาคม 2011, Terranganu มาเลเซีย
2008 inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการยับยั้งการเกิดสารเอ็น-ไนโตรโซไดเมทธิลลามีนของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทยและองค์ประกอบ ", 39th International Symposium on Essential Oils, 7 - 10 กันยายน 2008, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2008 inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "Biochemical and Sensory Changes of Soft Shell Mud Crab (Scylla serrata) during Chilled Storage", The 5th World Fisheries Congress, 21 - 24 ตุลาคม 2008, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 10
2020 inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exพิเชษฐ์ น่วมทนงค์, "การเปรียบทียบวิธีการสกัดกลิ่นเพื่อการวิเคราห์สำหรับปูทะเล (Scylla serrata)", การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563, 18 - 19 สิงหาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exเบญจพร ตั้งวิชัย, inดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินต่อการลดคอเลสเตอรอลในน้ำมันปลาทูน่ากึ่งบริสุทธิ์", รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 (สาขาประมง), 2 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exวรรณิภา พูลทรัพย์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exสุพัตรา ธรรมโสม, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวัดกลิ่นโคลน และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของปลานิลที่เลี้ยงในบ่อดิน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจาปี 2560, 31 สิงหาคม 2017, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exอภัสดา มีศิลป์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exวรรณวรางค์ วัชรนานันท์, "การเพิ่มกลิ่นรสของสารสกัดโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษเหลือกุ้ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจาปี 2560, 31 สิงหาคม 2017, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exลลิกา วัฒนาภิรมย์สกุล, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exPimtip Powirode, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "Characterization the volatiles components of Tom Yum essential oil isolated from Supercritical Fluid Extraction and Steam Distillation", The 8th Thailand –Taiwan Bilateral Conference on “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”. , 26 - 27 มิถุนายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์, "การรับรู้เกี่ยวกับปลาปักเป้าและความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคในการบริโภคปลาปักเป้าหลังน้ำตาล (Lagocephalus spadiceus)", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exSunanta Boonchouy, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินค่าเพอร์ออกไซด์ ค่ากรดไขมัน และค่าแอนิซิดีนของน้ำมันปลาโดยใช้เทคนิค NIR Spectroscopy", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exพิเชษฐ์ น่วมทนงค์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบกลิ่นและกลิ่นรสระหว่างปูนิ่มสุกและปูนิ่มอบแห้ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลิ่นหอมของชาใบหม่อน", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480013]