Person Image

Administration

Education

  • พณบ.(การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
  • พนม.(การเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Banking and Finance), The University of Queensland, AUSTRALIA

แนวโน้มผลงานของภัทรกิตติ์

Journal

บทความของภัทรกิตติ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะบริหารธุรกิจ บางเขน และในภาควิชาการเงิน

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "สภาพคล่องการซื้อขายหลักทรัพย์มีผลต่อความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นหรือไม่ หลักฐานใหม่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", Review of Finance and Banking, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016 - กรกฎาคม 2018, หน้า 043-053
2013 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้ของนักลงทุนสถาบันต่อประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน กรณีศึกษากลุ่มอสังหาริมทรัพย์", Review of Finance and Banking, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม - พฤษภาคม 2013, หน้า 129-144
Publish Year National Journal 5
2018 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inนางเจียมจิตร ชวกร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลตอบแทนทางการเงินของการฝึกทหารกองประจำการใหม่ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 37-53
2016 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้กับการปรับตัวทางธุรกิจ กรณีศึกษากลุ่มสื่อ สิ่งพิมพ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", NIDA Business Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 20, ธันวาคม 2016 - พฤษภาคม 2017, หน้า 174-189
2013 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาตัวแปรบ่งชี้พัฒนาทางการเงินในหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งถูกประกาศให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีการแลกเปลี่ยนมือสูง", บริหารธุรกิจ นิด้า, ปีที่ 7, ฉบับที่ 13, พฤศจิกายน 2013 - พฤษภาคม 2014, หน้า 5-29
2012 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของนักลงทุนสถาบันต่อการลดต้นทุนตัวแทนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์", วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า, ปีที่ 6, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2012, หน้า 86-116
2011 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการจัดหาเงินทุนผ่านตลาดการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น", วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 18-48

Conference

การนำเสนอบทความของภัทรกิตติ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะบริหารธุรกิจ บางเขน และในภาควิชาการเงิน

Publish Year International Conference 14
2020 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการวางแผนเกษียณอายุของรุ่นประชากร X และผลกระทบต่อรุ่นประชากรต่อไป", International Academic Conference on Business & Economic, Management and Finance, 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2020, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2019 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "THE NEED FOR FINANCIAL PLANING SERVICE OF GENERATION X IN THAILAND ON DEBT MANAGEMENT", The IRES International Conference, Houston, Texas, 22 - 23 พฤษภาคม 2019, Houston เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2018 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองการประเมินมูลค่าใหม่ กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", ISERD - International Conference on Accounting and Finance (ICAF) , 4 - 5 พฤษภาคม 2018, Krakow สาธารณรัฐโปแลนด์
2018 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "An Assesment of Farm to Table Strategy in Thailand", International Annual Conference on Public and Business Administration Research(PBAR-Aug-2018/ August 25-26,2018 Tokyo,Japan) Tokyo, Japan, 25 - 26 สิงหาคม 2018, tokyo ญี่ปุ่น
2018 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "การปรากฏของนักลงทุนรายย่อยต่อ EVA: กรณีศึกษากลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าบัญชี", 445th International Conference on Accounting and Finance (ICAF), 27 - 28 กันยายน 2018, Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2017 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "ขนาดของบริษัทที่ใหญ่จะสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้ดีกว่าหรือไม่", International conference on technology management, 9 - 11 สิงหาคม 2017, Chicago อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2017 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "An Evaluation of Food Safety Strategy in Thailand: knowledge of Pig Farmers", 2017International Symposium on Economics and Social Science-Summer Session (ISESS- Summer 2017) , 25 สิงหาคม 2017, Sapporo ญี่ปุ่น
2016 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ชัดเจน กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจสื่อมวลชน", International Conference on Social Science and Business 2016, 25 - 27 สิงหาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2016 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองของนักลงทุนสถาบันต่อหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ: กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", 2016 International Academic Conference on Business , 5 ตุลาคม 2016, ลาสเวกัส เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2015 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลตอบแทนการฝึกทหารกองประจำการใหม่", International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2015, 12 มิถุนายน 2015
2015 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "The Assessment of the Farm-to-Table Strategy", 2015 Prague International Academic Conference on Social Sciences , 6 - 9 กันยายน 2015, Prague สาธารณรัฐเช็ก
2015 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงประจักษ์จากภาวะการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", 3rd Global Academic Meeting, GAM 2015, 17-19 September, New York, USA, Proceedings , 17 - 19 กันยายน 2015, New York นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
2013 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้ของนักลงทุนสถาบันต่อประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน: กรณีศึกษากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไทย", International Finance anad Banking Conference FIBA XI, 28 มีนาคม - 29 เมษายน 2013, Bucharest โรมาเนีย
2011 inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "An Evaluation of Food Safety Strategy of The Ministry of Agricutural and Cooperatives in Thailand", International Conference on Asian Food Security (ICAFS) ’Feeding Asia in the 21 st Century: Building Urban-Rural Alliance’ , 10 - 12 สิงหาคม 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 3
2016 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "การประเมินผลยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร : กรณีศึกษาสุกร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 "เปิดโลกกว้างทางปัญญาสู่อาเซียน., 16 กรกฎาคม 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย
2012 inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, "บทบาทนักลงทุนสถาบันต่อการลดต้นทุนตัวแทนกรณีศึกษากองทุนอสังหาริมทรัพย์", การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5, 16 พฤศจิกายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "การประเมินผลยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร : กรณีศึกษากระเจี๊ยบเขียว", ประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1 หัวข้อ “อุตสาหกรรมเกษตรไทยเทิดไท้องค์ราชันย์” , 7 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480009]