แนวโน้มผลงานของพันธ์จิตต์

Journal

บทความของพันธ์จิตต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Publish Year International Journal 6
2016 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวโชตนา ลิ่มสอน, exนางสาวเสาวลักษณ์ ฤทธิ์อนันต์ชัย, exนายชัยกร สีเหนี่ยง, "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 200-211
2013 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, "Key Success Factors and Constraints of Organic Vegetable Production Systems in Thailand: Lessons Learned from Selected Cases of Best Practices", KASETSART JOURNAL: SOCIAL SCIENCES, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 162-170
2010 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, exนันทกา แสงจันทร์, exกฤษณะ ภานุวาส, "หลักคิดและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของภูมิปัญญาเกษตรกรในภาคตะวันตก ประเทศไทย", Journal of Developments in Sustainable Agriculture, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 173-180
2007 inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของหมู่บ้านและชุมชนในการพัฒนาศักยภาพตนเองโดยผ่านนโยบายของรัฐ", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 69-79
2006 inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, exไพโรจน์ แสงจินดา, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 255-263
2006 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "เกษตรอินทรีย์ไทย: ความรู้เชิงหลักการและกรณีศึกษาเชิงประจักษ์", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 264-277
Publish Year National Journal 27
2022 exน.ส.อัยรินทร์ อินทร์โสภา, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้าน ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 35-43
2022 exธนกฤต นิ่มกาญจนา, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, "การศึกษารูปแบบการปลูกทุเรียนของเกษตรกร อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 16-26
2022 exตรีอักษร ภู่ห้อย, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากองุ่นของไร่พีบี วัลเล่ย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 44-51
2021 exวรพรรณ ทองดอนเหมือน, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inดร.ดนชิดา วาทินพุฒิพร, อาจารย์, "การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 51-59
2021 exรุ่งนภาพร ติ่งทอง, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "แรงจูงใจของเกษตรกรในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร กรณีศึกษา บ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 36-43
2021 exนางสาวโสภิตา สุพรรณดิษฐ์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่: กรณีศึกษาแปลงใหญ่เงาะโรงเรียน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 313-320
2020 exนายฐิติพันธ์ ลุผักชี, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร ตำบลท่าเสา อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารการเกษตรราชภัฏ, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-7
2020 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, exเตชินทร์ ศรีเหนี่ยง, "บทบาทนักส่งเสริมการเกษตรต่อการพัฒนาตลาดเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 12-21
2020 exยุวดี จารึก, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์และจัดการป่าชายเลน กรณีศึกษา โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน หมู่บ้านถ้ำธง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 30-37
2020 exขวัญลดา ธีร์ธนังกูร, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไผ่-ตอง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 38-45
2020 exสุดารัตน์ พงษ์แขก, exวรรณภรณ์ สง่ากชกร, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นต่อความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้า ของกลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 22-29
2019 exนางสาวกนกวรรณ กิตติจินดาวงศ์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าประเภทผักสด: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 82-88
2019 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอนุศรา ฉิมมณี, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, "การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ชุมชนบ้านหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 527-537
2019 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inนายสุเมธ ชัยไธสง, อาจารย์, "การจัดการความรู้ท้องถิ่นขนมไทยและอาหารว่างจากข้าวในตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 54-64
2019 inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, exนายทรรศวรรษ เย็นโภคา, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์", วารสารสิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 78-83
2018 exพรพิมล สระทองปัง, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, "พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดนัดสุขใจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 185-192
2018 exนางสาวณัฐธิดา ปัญญามากไพบูลย์ , inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจเลือกซื้อผักสลัดของผู้บริโภคในสถานประกอบการ PB Valley KaoYai Winery อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 37-46
2018 exนางสาวมัชฌิมา สังข์วรรณะ, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจโรคขอบใบแห้งและความต้องการความรู้ในการจัดการโรคขอบใบแห้ง ของข้าวในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 230-240
2016 exเดือนเพ็ญ คำพวง, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการสร้างเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (JOURNAL OF INTERNATIONAL AND THAI TOURISM), ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 65-90
2015 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, "ทัศนคติของนักวิชาการเกษตรต่อเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 70-79
2015 exรัฐพงษ์ จันทคณานุรักษ์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรกับการพัฒนาการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์", Veridian E-Journal, Slipakorn University, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 314-328
2015 inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้ข้อมูลและความพร้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย", วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 1-13
2014 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, exโชตนา ลิ่มสอน, exเสาวลักษณ์ ฤทธิ์อนันต์ชัย, exชัยกร สีเหนี่ยง, "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ระบบส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 601-612
2014 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, exโชตนา ลิ่มสอน, exเสาวลักษณ์ ฤทธิ์อนันต์ชัย, exชัยกร สีเหนี่ยง, "ความคิดเห็นของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรต่อระบบส่งเสริมการเกษตร: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 613-626
2013 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเรื่องบุญบาปของเกษตรกรกับการปฏิบัติทางการเกษตร: กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม", วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 1-12
2012 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลเสียให้นิสิตสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนไม่จบหลักสูตรปริญญาตรีภายใน 4 ปี", วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 29-42
2007 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "เกษตรกรอินทรีย์กับการจัดการความรู้เพื่อความยั่งยืนของฟาร์ม", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 67-75

Conference

การนำเสนอบทความของพันธ์จิตต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Publish Year International Conference 3
2020 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "Rice Farmers’ Perceptions and Adaptation to Climate Change: A Case Study in Ang Thong Province, Thailand", International Conference on Climate Change Adaptation: Evidences from Best Best-Practice in Coastal Areas, 4 ธันวาคม 2020 - 5 มกราคม 2021, Brac CDM Rajendrapur สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
2010 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, "Key Success Factors on the Organic Vegetable System in Thailand", Tropentag 2010, 14 - 16 กันยายน 2010, ซูริค สมาพันธรัฐสวิส
2009 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "Obstacles Effecting the Implementation of Organic Vegetables in Thailand", Tropentag 2009, 6 - 9 ตุลาคม 2009, Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 2
2016 exเดือนเพ็ญ คำพวง, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "กลยุทธ์ในการพัฒนาพื้นที่เกษตรเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13, 8 - 9 ธันวาคม 2016, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exรัฐพงษ์ จันทคณานุรักษ์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้กฎระเบียบการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของเกษตรกร ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

การจดลิขสิทธิ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year International Copyrights 1
2012 inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, "คู่มือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์", Kasetsart University, 2012
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=470016]